مصوبات جلسه 95/4/23

1- نامه شماره 44407-23/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 5/27 سهم مشاع از  96 سهم پلاک های ثبتی 758 الی 762 اصلی ، بخش یک کرمان ، به نام ورثه مرحوم حسن مشارزاده مهرابی ، به ارزش کارشناسی -/708/567/708/6 ریال ( شش میلیارد و هفتصد و هشت میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و هفتصد و هشت ریال ) ، در اجرای طرح مرمت و بازسازی حمام
باغ لله در خیابان ابن سینا مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 40710-17/3/95 موافقت شد که به ازای انتقال سند بخش مسیری به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین شماره 4 ، از نقشه تفکیکی شماره 110372/2-91 در بلوار هوانیروز ، به مساحت 57/212 و به ارزش کارشناسی -/000/980/975/2 ریال
( دو میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 6 ، از نقشه تفکیکی شماره 110372/2-91 در بلوار هوانیروز ، به مساحت 42/210 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/880/945/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ) ، مجموعاً به ارزش کارشناسی
-/000/860/921/5 ریال ( پنج میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال ) به ورثه نامبرده با رعایت ضوابط واگذار شود و با توجه به تفاوت ارزش املاک عوض و معوض ، مبلغ -/708/707/786 ریال ( هفتصد و هشتاد و شش میلیون و هفتصد و هفت هزار و هفتصد و هشت ریال ) ، در چهار قسط با رعایت ضوابط به مشارالیهم یا نمایندة قانونی ایشان پرداخت گردد.

2- نامه شماره 50546-31/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و طرح تملک محدوده خواجه اتابک ، 31/280 مترمربع عرصه از ششدانگ پلاک ثبتی شماره 2155 اصلی ، بخش یک کرمان ، با 170 متر مربع بنای مسکونی به نام شهروند محترم ، آقای رضا نیک فرجام ، به ارزش کارشناسی
-/000/364/318/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و هجده میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار ریال ) ، در مسیر طرح تعریض  قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 44453-23/3/95 موافقت شد که به ازای انتقال سند بخش مسیری به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین شماره 79 از نقشه تفکیکی شماره 172100-7/11/94 در خیابان شهید نظری زاده ، به مساحت 42/158 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/992/203/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و سه میلیون و نهصد و نود و دو هزار ریال ) با رعایت ضوابط به نامبرده واگذار شود و ما به التفاوت ارزش مسیری و قطعه زمین معوض به میزان -/000/372/114 ریال ( یکصد و چهارده میلیون و سیصد و هفتاد و دو هزار ریال ) در وجه آقای رضا نیک فرجام پرداخت شود.

3- نامه شماره 40267-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مندرج در صورتجلسه مورخ 10/12/94 شورای سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه ، به منظور افزایش نرخ کرایه اتوبوس های بخش ملکی آن سازمان ، به مبلغ 3250 ریال ( سه هزار و دویست و پنجاه ریال ) و اتوبوس های بخش خصوصی به مبلغ 4000 ریال ( چهار هزار ریال ) ، موافقت می گردد. در خصوص آن گروه از افرادی که از کارت بلیت اتوبوس استفاده
نمی کنند همان مبلغ سال قبل ( مبلغ 4000 ریال ) تنفیذ می گردد.

4-نامه شماره 45774-24/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ
-/000/700/4 هزار ریال ( چهار میلیارد و هفتصد هزار ریال ) از محل ردیف 416610-100 بودجه سال 1395 به حساب فرهنگسرا در طول سال جاری موافقت گردید. ضمناً از شهرداری درخواست گردید که گزارش مالی سال قبل فرهنگسرا به این شورا ارسال گردد.

5- نامه شماره 34169-31/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که طرح اطراف ملک شهروند محترم ، آقای فضل الله علیپور کرمانی ، اجرا نشده است و شهرداری هم در حال حاضر قادر به تملک ملک نمی باشد ، با صدور پروانه ساختمان بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری برای ملک مزبور موافقت شد. کپی تقاضا نامة شهروند و نامه شهرداری پیوست می باشد.

 6- نامه شماره 49889-23/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به این که ارزیابی زمین موردنظر در تاریخ 25/12/94 انجام شده است ، لازم است که در اجرای پیشنهادهای مندرج در نامه شماره 40692-17/3/95، به منظور اخذ قدرالسهم از نیروی انتظامی برای از قطعه زمین جاده قدیم زرند ( خیابان بلدالامین ) ، هر گونه اقدام پس از انجام کارشناسی مجدد هیأت کارشناسان انجام گیرد.

7- نامه شماره 63269-23/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد  آن شهرداری در خصوص اخذ -/000/804/695/22 ریال ( بیست و دو میلیارد و ششصدو نود و پنج میلیون و هشتصد و چهار هزار ریال ) عوارض قدرالسهم از ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای حسین حسینی نژاد ، در جاده قدیم زرند ، روبروی مجتمع بلدالامین ، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 56545-10/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمد ملکی ، در خیابان شهید باهنر (ناصریه ) ، به مساحت 5/23 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/000/846 ریال ( هشتصد و چهل و شش میلیون ریال ) به نامبرده با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

9- نامه شماره 50422-31/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای رضا طاهری گوکی و خانم زهرا توکلی در خیابان دستغیب ، کوچة شماره 62 ، به مساحت 81/24 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/340/347 ریال ( سیصد و چهل و هفت میلیون و سیصد و چهل هزار ریال ) به نامبرده با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

10- نامه شماره 62338-22/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای قرارداد الحاقی شماره 4 مشارکت شماره 32877-25/10/89  شهرداری با شرکت صاروج پارس جهت احداث مجموعه تجاری و اداری در زمین مشهور به گودال خشت مال ها ، موافقت و مقرر شد برابر ضوابط پس از تأیید قیمت ، توسط کارشناسی دادگستری و در نظر گرفتن منافع شهرداری اقدام لازم به عمل آید. تصویر نامه شهرداری کرمان و قرارداد الحاقی پیوست می باشد.

 11- نامه شماره 39968-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با امعان نظر به صورتجلسة شماره 5514-18/1/95 شورای سازمان تاکسیرانی ، با دریافت نرخ کرایه ها به شرحی که در جدول ذیل آمده است ، موافقت دارد. ضروری است که این مصوبه به آگاهی عموم مردم رسانده شود. ضمناً سازمان تاکسیرانی موظف است نرخ ها را در هر مسیر به صورت درشت چاپ و در اختیار تاکسی ها قرار دهد تا نصب العین گردد. ( قبلاً رونوشت نامه شماره 561-26/4/95 به آن فرمانداری محترم ارسال شده است).

12- نامه شماره 56556-10/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علی شاه رحمانی ، در شهرک باهنر ، خیابان الهیه ، کوچه شمالی 5 ، به مساحت 30/29 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/879 ریال ( هشتصد و هفتاد و نه میلیون ریال ) به نامبرده با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

13- نامه شماره 44444-23/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع غربی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمدرضا مهدی زاده گوهری ، در خیابان خواجو ، کوچة غربایی ، به مساحت 85/10 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/217 ریال ( دویست و هفده میلیون ریال ) به نامبرده با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در جهت رفاه حال آن گروه از شهروندانی که وجوهی را به حساب شهرداری واریز نموده و قانوناً بایستی به آنها برگشت داده شود ( همچون وجه مربوط به دریافت پروانه ساختمان ، اضافه پرداخت و … ) ، اجازه داده می شود تا در صورتی که مبلغ واریز شده از یکصد میلیون ریال – اعم از وجه نقد یا چک –  بیشتر نباشد ، آن مبلغ با نظارت شخص شهردار محترم و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، به ایشان برگشت گردد.

15- نامه شماره 3386/820/16020-17/3/95 رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بر اساس مصوبة شماره 468-12/3/95 این شورا ، املاک دارای سند ثبتی و کمتر از پانصد مترمربع مساحت ، از پرداخت عوارض ماده 101 قدرالسهم معاف خواهند بود ، مقرر شد تا در صورتی که ملک موردنظر از شرایط فوق الذکر برخوردار است ، مطابق با مفاد مصوب عمل گردد.

16- نامه شماره 33388-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به حسن همکاری شهروند محترم ، آقای سید فرزین بوریا زاده ، در اجرای تعریض ملک ، موافقت شد که مبلغ -/000/600/48 ریال ( چهل و هشت میلیون و ششصت هزار ریال ) طلب ، به صورت نقد به ایشان پرداخت گردد.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته جناب آقای کمال جوانمرد ، عضو محترم این شورا ، به سمت نماینده در هیأت مدیرة باشگاه ورزشی  شهرداری ، معرفی گردیدند. این حضور بدون حق رأی و در جهت تعیّن وظیفة ذاتی نظاره گری شورا در امور شهری مصوب گردید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *