مصوبات سال 96 ( از ابتدای دوره پنجم )

مصوبات جلسه 96/12/26

1- نامه شماره 113836-18/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای آیین نامة جامع نامگذاری موافقت گردید. کپی آیین نامه ... ادامه مطلب

مصوبات جلسه 96/12/6

1- نامه شماره 173526-16/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با واگذاری لچکی وقفی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شورای سیاست ... ادامه مطلب