مصوبات جلسه 96/12/6

1- نامه شماره 173526-16/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با واگذاری لچکی وقفی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ، در  بلوار شیراز ، خیابان بوستان ، کوچه شماره 4 ، به مساحت 65/51 مترمربع ، جهت استقرار محافظین نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کرمان ، به صورت رایگان موافقت شد.

2- نامه شماره 149687-7/9/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمدجواد شجاعی خبیصی ، در  خیابان شهید مصطفی خمینی ( شهاب ) ، کوچه شماره 10 ، به مساحت 29/5 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/900/52 ریال ( پنجاه و دو میلیون و نهصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه شماره 201817-26/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای منصور نژاد کهنوجی ، در جاده تهران ، قبل از فرودگاه ، به مساحت 89/31 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/010/287 ریال ( دویست و هشتاد و هفت میلیون و ده هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

4- نامه شماره 201797-26/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای منصور نژاد کهنوجی ، در جاده تهران ، قبل از فرودگاه ، به مساحت 83/28 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/470/259 ریال ( دویست و پنجاه و نه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

5- نامه شماره 201808-26/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای منصور نژاد کهنوجی ، در جاده تهران ، قبل از فرودگاه ، به مساحت 14/26 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/260/235 ریال ( دویست و سی و پنج میلیون و دویست و شصت هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 182600-24/11/96 در خصوص اصلاحیة بودجه منطقه چهار شهرداری   با این پیشنهاد که مبلغ مندرج در ردیف های 419003 و 419004  از محل ردیف 3091002501
( دیون عمرانی پروژه های ) کسر گردد – مطرح گردید.
مقرر شد که هزینه کرد مربوط به حق سنوات و آقایان : حمید فرج پور ، حسین احمدی گوکی و اکبر حسینی دخت از محل اعتبارات جاری با رعایت ضوابط مربوط انجام گیرد. تصویر نامه شهرداری و سابقة آن ضمیمه می باشد.

7- نامه شماره 196714-18/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش و انتقال سند سه عدد سیم کارت تحویلی شهرداری به آقایان :

1- غلامحسین زیوری ، به مبلغ -/000/500/6 ریال ( شش میلیون و پانصد هزار ریال ) ،

2- علی ایلاقی ، به مبلغ -/000/500/4 ریال ( چهار میلیون و پانصد هزار ریال ) ،

3- ابوالقاسم سیف الهی ، به مبلغ -/000/500/3 ریال ( سه میلیون و پانصد هزار ریال ) ،

با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

8- نامه شماره 196147-17/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه شهرداری کرمان در نظر دارد پروژة تونل فیبر نوری را از ابتدای سال 97 اجرا نماید و متقاضی موافقت با انجام برگزاری مناقصة پروژه در سال جاری با مبلغ -/000/000/000/150 ریال ( یکصد و پنجاه میلیارد ریال ) در بودجه سال 97 میباشد ، این شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت کرد. ضمناً به شهرداری پیشنهاد گردید که پس از بررسی کارشناسانة نحوة مشارکت بخش خصوصی در مقایسه با سرمایه گذاری مستقیم شهرداری ، کلیة شرکت ها و متخصصین به فراخوان مناقصه خوانده شوند.

9- نامه شماره 207276-6/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهرداری بابت بدهی دستگاههای اجرایی مبلغ 4 میلیارد تومان اسناد خزانه به تاریخ سررسید 28/12/97 با نرخ سود 8% دریافت نموده است و هم اکنون با مشکلات مالی و کمبود نقدینگی مواجه می باشد و مطابق با مفاد مندرج در نامه ، تنزیل اسناد با نرخ مصوب بورس به صرفه و صلاح شهرداری
میباشد ، با پیشنهاد تبدیل نقد کردن اسناد مزبور با نرخ تنزیل در بورس ، با هدف پیشبرد پروژه های عمرانی ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

10- نامه شماره 207275-6/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد برداشت تا سقف ده میلیارد تومان از محل حساب درآمدی پارکینگ مشروط به برگشت آن به حساب مذکور ، ظرف مدت 6 ماه یا احداث پارکینگ معادل آن ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *