مصوبات جلسه 99/10/7

1- نامه وارده شماره 2559-29/4/99 شهروند محترم ، خانم اعظم فرحبخش ، مطرح گردید. مقرر شد بدهی مشارالیها به شهرداری کرمان بدون اخذ پیش پرداخت و بر مبنای دستورالعمل مربوط تقسیط شود. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 173459-11/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای عباس میرزایی نژاد فرسنگی ، در بلوار صیاد شیرازی ، نبش چهارراه شهید ابراهیمی جنوبی ، به مساحت 18/64 مترمربع به میزان -/000/040/797/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و نود و هفت میلیون و چهل هزار ریال ) ( با احتساب 60 % افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی ) به مشارالیه ، در قبال اخذ مبلغ فوق الذکر در اقساط شش ماهه ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله حقوق مالکانة مجاوران موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 179950-22/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای احسان اسدی خانوکی ، در بلوار جمهوری اسلامی ، شهرک الهیه ، خیابان همتی فر ، کوچه شماره 18 ، به مساحت 19/14 مترمربع به میزان -/000/769/923 ریال ( نهصد و بیست و سه میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار ریال ) ( با احتساب 210 % افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی ) به مشارالیه یا وکیل قانونی ایشان ، به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله حقوق مالکانة مجاوران موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه وارده شماره 2560-29/4/99 شهروند محترم ، خانم پوران نمازیان ،  مطرح گردید. مقرر شد که بدهی مشارالیها به شهرداری کرمان بدون اخذ پیش پرداخت و بر مبنای دستورالعمل مربوط تقسیط شود. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 179957-22/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حمید محمدی ، در بلوار جمهوری اسلامی ، بلوار کشاورز ، کوچه شماره 2 ، دارای سند عادی ، به مساحت 6/226 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/275/14 ریال ( چهارده میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال ) در مسیر طرح فضای سبز تفریحی قرار دارد ، با توجه به سوابق دادگاهی و محکومیت ناشی از آن ، که در نامه توضیح داده شده است ، این شورا مستند به مفاد توافقنامه شماره 171846-9/9/99 و به ازای آزادسازی و انتقال سند ملک مسیری به صورت مبایع نامه به نام شهرداری کرمان و دریافت صورتجلسة تحویل با واگذاری قطعه زمین شماره 59 از نقشه تفکیکی شماره 70066/2/97-21/4/97 در بلوار امام حسن مجتبی ، ضلع غربی دانشکده الزهرا ، از اراضی موسوم به حسن آباد ، به مساحت 250 مترمربع ، با کاربری مسکونی ، به ارزش کارشناسی  -/000/000/500/8 ریال ( هشت میلیون و پانصد میلیون ریال ) و قطعه زمین شماره 193 از نقشه تفکیکی شماره 16446-30/8/90 در خیابان کمیل ، کوچه شماره 42 ، به مساحت 65/247 مترمربع با کاربری مسکونی ، به ارزش کارشناسی -/000/600/943/5 ریال ( پنج میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و ششصد هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط موافقت دارد و مشارالیه بایستی  ما به التفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض به مبلغ -/000/800/167 ریال ( یکصد و شصت و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال ) را به صورت نقد در وجه شهرداری کرمان پرداخت نماید. بدیهی است که رعایت دیگر مفاد مندرج در صورتجلسه برای طرفین الزام آور است. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 180555-23/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حمید رحیمی صادق ، به مساحت 27/239 مترمربع با 177 مترمربع اعیانی ، دارای پلاک ثبتی شماره 12522  فرعی از 2788 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان قرنی ، روبروی سه راه عدالت ، پلاک شماره 258 ، به ارزش کارشناسی  -/250/161/640/37 ریال ( سی و هفت میلیارد و ششصد و چهل میلیون و صد و شصت و یک هزار و دویست و پنجاه ریال ) در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا مستند به مفاد توافقنامه شماره 173452-11/9/99 به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی آن میزان از سند به نام شهرداری کرمان ، این شورا با واگذاری الف-چهار قطعه زمین : قطعه زمین شماره 8 به مساحت 08/223 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/360/792/3 ریال ( سه میلیارد و هفتصد و نود و دو میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 9 به مساحت 06/224 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/020/809/3 ریال ( سه میلیارد و هشتصد و نه میلیون و بیست هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 15 ، به مساحت 40/165 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/308/3 ریال ( سه میلیارد و سیصد و هشت میلیون ریال ) و قطعه زمین شماره 19 ، به مساحت 06/224 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/020/809/3 ریال ( سه میلیارد و هشتصد و نه میلیون و بیست هزار ریال ) ، از نقشه تفکیکی  شماره 114496-6/7/96 در خیابان باستانی پاریزی ، کوچه شماره 12 ب-دو قطعه زمین : قطعه زمین شماره 6 به مساحت 372 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/162/3 ریال ( سه میلیارد و صد و شصت و دو میلیون ریال ) و قطعه زمین شماره 7 ، به مساحت 372 مترمربع ، به ارزش کارشناسی  -/000/400/422/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون و چهارصد هزار ریال ) ، از نقشه تفکیکی شماره 21242-15/2/93 در بزرگراه امام رضا ، جاده قدیم زرند ، ضلع شمالی شرکت کرمان تابلو ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/800/302/21 ریال ( بیست و یک میلیارد و سیصد و دو میلیون و هشتصد هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً با توجه به اینکه ارزش افزودة ناشی از طرح های عمرانی و توسعه شهری از میزان بستانکاری ایشان کسر گردیده است و آقای حمید رحیمی صادق مبلغ -/250/361/825/7 ریال ( هفت میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون و سیصد و شصت و یک هزار و دویست و پنجاه ریال ) بستانکار می باشد ، مبلغ مزبور بدون هر گونه کاهش ، یا افزایش نزد شهرداری کرمان سپرده خواهد گردید که مشارالیه می تواند برای املاک خود یا هر شخصی که معرفی نماید در مناطق پنج گانه شهرداری پروانه ساختمان دریافت دارد. چنانچه متقاضی ظرف مدت یک سال از تاریخ تنظیم توافق نامه مراجعه نماید ، مبنای محاسبه عوارض ارزش زمان توافق و پس از آن ارزش روز ( زمان مراجعه با مدارک تکمیل شده ) می باشد و سایر عوارض متعلق از قبیل بیمه ، آتش سوزی ، نوسازی ، آموزش و پرورش ، راه و شهرسازی ، بر عهده نامبرده یا متقاضی خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 176188-16/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح شده به منظور تقسیط عوارض بر پروانه ساختمانی پرونده شماره 107/4 سال 86 ، آقای اصغر رضاییان به مبلغ -/896/789/949 ریال ( نهصد و چهل و نه میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد و نود و شش ریال ) ، به صورت دریافت مبلغ -/000/000/50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) نقد و اخذ مابقی بدهی در اقساط 18 ماهه ، با رعایت دیگر موارد دستورالعمل تقسیط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان  پیوست می باشد.

8- نامه شماره 185801-30/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه قرارداد بیلبوردهای کانون تبلیغاتی ماهان برتر از طریق شرکت سرمایه گذار شرکت عمران علوی منعقد شده است ، مقرر شد که 50% از اجارة بیلبوردهای مذکور بر اساس قرارداد منعقد به حساب بستانکاری شهرداری کرمان منظور شود. ضمناً شرایط BOT برای شهرداری محفوظ بماند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

9نامه شماره 251766-7/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست کمیسیون حقوقی و نظارت و نظریة کتبی مشاور حقوقی این شورا ، جناب آقای مرتضوی ، ( کپی پیوست می باشد ) و تصویب در شورای عمومی مورخ 7/10/99 ، با اعمال « شیوه نامة سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری کرمان » موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه کپی شیوه نامة سرمایه گذاری مشارکت شهرداری کرمان و نظریة مشاور حقوقی پیوست می باشد.

10نامه وارده شماره 5335-25/9/99 شهروند محترم ، آقای علی رمضانی ، مطرح گردید. با توجه به اینکه زمین موردنظر در خیابان ابوذر جنوبی جهت توسعة مسجد در نظر گرفته شده است ، موافقت گردید که معادل ریالی پرداخت نامبرده در ملک جدید مورد قبول واقع شده و پروانة صادره قبلی باطل و ما به التفاوت عوارض مربوط بر مبنای ضوابط و مقررات جاری شهرداری کرمان وصول گردد. تصویر نامه شهروند محترم و سابقة آن پیوست می باشد.

11- نامه شماره 182304-25/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مفاد نامه شماره 96009742-20/10/96 شهرداری منطقه 2 ، در این خصوص که در زمان مراجعة اولیة شهروند محترم ،

 آقای مهدی روحی فر ، به ایشان اعلام نشده است که ارزش افزوده به ملک موردنظر تعلق می گیرد و بر همان مبنا خریداری انجام شده است ، این شورا با محاسبه و اخذ ارزش افزودة ملک ، بر اساس تعرفة سال 1396 موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة آن پیوست می باشد.

12- نامه شماره 175678-15/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با پیشنهاد شهرداری در خصوص تهیة مقدمات و نحوة اقاله قراردادهای سرمایه گذار ، آقای افلاطونیان ، موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/10/99 شورای عمومی و با توجه به نزدیکی سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، این شورا با جایگزینی و اطلاق میدان بسیج به نام « حاج قاسم » و میدان پرواز به نام « مردان خدا » موافقت نمود.

 

.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *