مصوبات جلسه 99/5/26

1- نامه شماره 59457-7/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با استناد به مادة 59 از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 20/2/1394 مجلس شورای اسلامی و با هدف افزایش ساخت و ساز ، با کسر 20% از عوارض صدور پروانة واحدهای مسکونی در محلة بنی هاشم و محلات مشابه
که دارای دفاتر تسهیل گری محله ای می باشند با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدرک منضم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 75624-26/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حسین ایرانپور ، در خیابان شهید رجایی ، کوچه شماره 56 ، به مساحت 35/6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/667/866/160 ریال ( یکصد و شصت میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

3- نامه وارده شماره 2835-8/5/99 شهروند محترم ، آقای محمد هروی هنزا ، مطرح گردید . نظر به اینکه معبر حدشمال ملک از حالت بن بست خارج گردیده است ، با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای نامبرده ، در بلوار امام حسن مجتبی ، کوچه شماره 26 ، به مساحت 24 مترمربع و به ارزش کارشناسی   -/000/000/384 ریال ( سیصد و هشتاد و چهار میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهروند محترم و شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 74846-25/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه قطعه زمین واافتادة موردنظر در گذشته جزیی از ملک بوده است و بر اثر تغییر طرح امکان واگذاری و الحاق آن به ملک مزبور وجود دارد ، با فروش لچکی موصوف ، واقع در ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای اصغر محمد رمضانی زاده ، در خیابان سرباز ، نبش کوچه شماره 47 ، به مساحت 43/100 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/667/416/858/5 ریال ( پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه و هشت میلیون و چهارصد و شانزده هزار و ششصد و شصت و هفت ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 89828-13/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 96/219 مترمربع از پلاک ثبتی شماره 13488 فرعی از 2788 اصلی مفروض و مجزی شده از 649 بخش 3 کرمان ، مورد ادعای بانک صادرات ایران به نمایندگی آقای سیدمرتضی حسینی نسب ، در خیابان شهید مطهری غربی روبروی کوچة شماره 42 به ارزش کارشناسی -/000/000/996/21 ریال ( بیست و یک میلیارد و نهصد و نود و شش میلیون ریال ) ، در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد. این شورا با استناد به مفاد توافقنامه شماره 57237-4/4/99 و به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری سند به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 91 ، به مساحت 74/89 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/400/384/5 ریال ( پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و چهار میلیون و چهارصد هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 88 به مساحت 5/89 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/370/5 ریال ( پنج میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال ) ، از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 70066/2/97-21/4/97 در بلوار امام حسن مجتبی ضلع غربی دانشکده الزهرا ، موسوم به حسن آباد و قطعه زمین شماره 40 ، به مساحت 44/425 مترمربع ، به ارزش کارشناسی
-/000/440/061/11 ریال ( یازده میلیارد و شصت و یک میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال ) از نقشه تفکیکی شماره 16446-30/8/90 در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، کوچه شماره 42 ، کوچه مسجد امام رضا ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/840/815/21 ریال ( بیست و یک میلیارد و هشتصد و پانزده میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال ) به بانک مزبور با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمناً مبلغ ما به التفاوت ملک مسیری و قطعات واگذاری به میزان -/000/160/180 ریال ( یکصد و هشتاد میلیون و صد و شصت هزار ریال ) بدون هر گونه افزایش و کاهش نزد آن شهرداری سپرده شود تا ایشان یا هر شخص که معرفی نماید بتواند با اخذ پروانة ساختمان در مناطق پنجگانة شهرداری ، بستانکاری خود را از طریق عوارض پروانه ساختمان
که با قیمت کارشناسی روز محاسبه خواهد شد تسویه نماید. ضمناً سایر عوارض متعلق همچون بیمه ، آتش نشانی ، نوسازی ، آموزش و پرورش ، راه و شهرسازی و غیره بر عهدة مشارالیه خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6 نامه شماره 96331-22/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اصلاح ارقام بودجه به شرح ذیل موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

عنوان

مبلغ مصوب ( ریال )

افزایش/کاهش ( ریال )

مبلغ اصلاحیه ( ریال )

مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی

-/000/000/029/5

-/000/000/000/2-

-/000/000/029/3

کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین

-/000/134/194/3

-/000/000/000/1-

-/000/134/194/2

کمک به سازمانهای مردم نهاد

-/000/000/000/1

-/000/000/000/3+

-/000/000/000/4

7- نامه شماره 91690-15/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان در خصوص پروژة تملک و آزادسازی بلوار شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 96889-23/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به سوابق اقدام و اینکه اقدام در حال حاضر برای شهرداری کرمان هزینه کرد مالی ندارد ، با پیشنهاد مطرح شده در خصوص پرداخت بستانکاری شرکت فاران مشرق بر اساس صورت جلسات تنظیم شده ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 94196-20/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و ، آقای رامین ارجمند کرمانی ، رئیس محترم کمیسیون معماری ، شهرسازی و حاشیه نشینی ، به عنوان نماینده در بررسی طرح های پیشنهادی یادمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و انتخاب طرح نهایی برای اجرا در کرمان  ، معرفی می گردند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.