مصوبات جلسه 99/6/2

1-  با عنایت به نامه وارده شماره 2972-16/5/99 فرمانداری محترم کرمان ، شورای عمومی از ساعت 18 در محل سالن سادات تشکیل گردید و به تعیین هیأت رئیسه برای یکسال باقی مانده از شورای پنجم اختصاص یافت. در این جلسه که آقای وفا خیراندیش ، به عنوان نماینده محترم فرمانداری شهرستان کرمان حضور داشتند ، رأی گیری با ورقه و مخفی به منظور انتخاب رئیس ، نایب رئیس و منشی انجام یافت و به شرح ذیل اخذ نتیجه گردید :

آقایان : فرشاد و مشرفی کاندیدای ریاست شورا گردیدند که آقای فرشاد با 6 رأی به عنوان رئیس شورا انتخاب گردیدند. آقای مهندس مشرفی 5 رأی اخذ کردند.

آقای ارجمند کرمانی و خانم زهرا لری کاندیدای نایب رئیسی شورا گردیدند. که آقای ارجمند با 6 رأی انتخاب گردیدند. سرکار خانم لری 5 رأی اخذ کردند.

آقای علی خدادادی کاندیدای منشیگری شورا گردیدند که با 6 رأی موافق انتخاب گردیدند. 5 رأی باقی مانده سفید بود.

2- نامه شماره 93172-19/5/99 شهرداری کرمان با هدف خرید 20 دستگاه اتوبوس از ایران خودرو دیزل ، مطرح گردید و با پیشنهاد مرقوم به منظور اضافه کرد مبلغ -/000/000/000/630 ریال ( ششصد و سی میلیارد ریال ) به ردیف درآمدی فروش زمین و پروژه خرید اتوبوس ، بدان منظور با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 95685-22/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به تأیید مدیر محترم تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرمان به شماره نامه 79358-31/4/99 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/346/178/453 ریال ( چهارصد و پنجاه و سه میلیون و صد و هفتاد و هشت هزار و سیصد و چهل و شش ریال ) 6% حق الزحمه ، به اتاق اصناف بر اساس تفاهم نامه فی ما بین ، از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدرک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 98675-26/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق کاروانسرای وکیل در خیابان شریعتی ، کوچه سردار ، به مساحت 20/7 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/345 ریال ( سیصد و چهل و پنج میلیون و ششصد هزار ریال ) به شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ( سمگا ) به نمایندگی آقای شهرام ابراهیمی فر با هدف استقرار پست گاز مجموعة کاروانسرا ، به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور و با ملاحظه و رعایت استانداردهای ادارة میراث فرهنگی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 91311-15/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع غرب و جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای رضا رضایی زاده ، در بلوار هوشنگ مرادی ، نبش کوچه شماره 7 ، به مساحت 63/16 مترمربع به ارزش 10% افزایش به مبلغ کارشناسی -/000/160/195/2 ریال ( دو میلیارد و صد و نود و پنج میلیون و صد و شصت هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 95728-22/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید ، با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علی محمودی میمند ، در بلوار هوانیروز ، غدیر 2 ، به مساحت 62/43 مترمربع به ارزش 20% افزایش به مبلغ کارشناسی -/000/704/454/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و چهار هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 92792-19/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/480/184/173 ریال ( یکصد و هفتاد و سه میلیون و صد و هشتاد و چهار هزار و چهارصد و هشتاد ریال ) مربوط به ورثة مرحوم  احمد کامیاب که در سال 1396 ثبت سیستم مالی منطقه دو شهرداری کرمان نگردیده است ، از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 99582-27/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که استانداری کرمان بر اساس نامه شماره 9284/1/68-21/5/99 مبلغ 50 میلیارد ریال ( پنجاه میلیارد ریال ) برای اجرای پروژه های حاشیة شهر کرمان و 20 میلیارد ریال ( بیست میلیارد ریال ) برای تعمیر بازار قلعه محمود اختصاص داده است ، با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور دریافت مبالغ فوق الذکر موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدرک منضم پیوست می باشد.

9- نامه شماره 76203-28/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مجموعاً مبلغ -/000/200/41 ریال ( چهل و یک میلیون و دویست هزار ریال ) از بابت هزینة آگهی روزنامه سال 1397 و تابلو بازارچه گنجعلیخان از محل دیف 41070203 با عنوان دیون با محل با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

10- نامه شماره 88826-12/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور محاسبة عوارض زیربنا و پذیره در سال 1399 ، بر مبنای آخرین تعرفه و قیمت مصوب که تا قبل از ابلاغ تعرفه سال جاری ملاک عمل شهرداری بوده است ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 90832-14/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، ششدانگ ملک به شماره پلاک ثبتی 48 فرعی از 2982- اصلی مفروز و مجزی شده از 4 بخش 3 کرمان ، مورد ادعای شهروند محترم ، خانم سمیه یزدانپناه ، در جاده تهران روبروی سه راه بلوار کشاورز ( قطعه زمین ردیف 39 از نقشه تفکیکی شماره 46179/3-92 ) به مساحت 14/223 مترمربع عرصه و 8/318 مترمربع اعیانی در دو طبقه دوبلکس ، به ارزش کارشناسی -/000/500/307/13 ریال ( سیزده میلیارد و سصید و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) و پروانه ساختمانی شماره 97009855-23/11/97 به ارزش -/590/930/130 ریال ( یکصد و سی میلیون و نهصد و سی هزار و پانصد و نود ریال ) ، مجموعاً به مبلغ -/590/430/438/13 ریال ( سیزده میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون و چهارصد و سی هزار و پانصد و نود ریال ) ، در مسیر امتداد بلوار 45 متری مستهلک می گردد. این شورا با استناد به مفاد توافقنامه شماره 88831-12/5/99 و به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری سند به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 209 ، به مساحت 27/322 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/020/379/8 ریال ( هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و نه میلیون و بیست هزار ریال )  ، از نقشه تفکیکی شماره 16446/2-30/8/90 در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، کوچة شماره 42 ، با کاربری مسکونی و قطعه زمین ردیف 3 به مساحت 22/346 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/060/963/7 ریال ( هفت میلیارد و نهصد و شصت و سه میلیون و شصت هزار ریال ) از نقشه تفکیکی 126377/2-26/7/96 در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، کوچة شماره 42 با کاربری مسکونی به ایشان با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمناً مبلغ
ما به التفاوت ملک مسیری و قطعات واگذاری به انضمام پروانه ساختمانی به میزان -/410/649/903/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و سه میلیون و ششصد و چهل و نه هزار و چهارصد و ده ریال ) طلب شهرداری کرمان می باشد که مشارالیها بایستی به صورت نقد در وجه شهرداری پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

12- نامه شماره 101043-28/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، ششدانگ ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سیداحمد ثمره هاشمی شعبجره ، در خیابان باقدرت غربی ، نبش کوچة شماره 3 ، به مساحت 221 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/000/11 ریال ( یازده میلیارد ریال ) در طرح تعریض گذر مستهلک می گردد. این شورا با استناد به مفاد توافقنامه شماره 23997-18/2/99 و به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری سند به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 48 ، به مساحت 250 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/000/000/6 ریال ( شش میلیارد ریال ) و قطعه زمین شماره 49 ، به مساحت 250 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/000/000/6 ریال ( شش میلیارد ریال ) ، هر دو از نقشه تفکیکی شماره 7066/2/97-21/4/97 در بلوار امام حسن مجتبی (ع) ضلع غربی دانشکدة الزهرا از اراضی حسن آباد ، مجموعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/000/12 ریال ( دوازده میلیارد ریال ) به ایشان با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمناً آقای سید احمد ثمره هاشمی شعبجره بایستی مبلغ  ما به التفاوت ملک مسیری و قطعات واگذاری به میزان -/000/000/000/1 ریال یک میلیارد ریال ) را نقداً در وجه شهرداری کرمان پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

13- نامه شماره 89904-14/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای دادالله سلطانی نژاد ، در بوستان شهید مطهری ، کوچه خیام ، غربی 6 ، پلاک 7 ، به مساحت 12/11 مترمربع و به ارزش 20% افزایش به مبلغ کارشناسی -/000/848/226 ریال ( دویست و بیست و شش میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

14-  نامه شماره 82404-5/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور تقسیط بدون پیش پرداخت بدهی شهروند محترم ، آقای رمضان نمازیان ، جانباز محترم 15% ، به میزان -/000/000/105 تومان ( یکصد و پنج میلیون تومان ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

15- نامه شماره 85105-7/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و همچنین با توجه به سابقة اخذ نظر مدیر محترم منطقه دو شهرداری کرمان در نشست مورخ 12/5/99 کمیسیون معماری و شهرسازی ، در این خصوص که قطعه مورد واگذاری به شهروند محترم ، آقای عباس نصیب پور مرتاض ، موضوع صورتجلسه واگذاری شماره 4912-23/2/88 ، به میزان 35/30 متر مربع در آن زمان کمتر فروخته شده است و هم اکنون نیز در تصرف ایشان می باشد ، با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور فروش نقدینة آن میزان (35/30 متر مربع ) به مشارالیه یا وکیل قانونی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

 16- نامه شماره 104662-2/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان در خصوص خرید 200 دستگاه سیستم کامپیوتری از شرکت ثامن سیستم به مبلغ -/000/000/770/20 ریال ( بیست میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون ریال ) به صورت ترک تشریفات مناقصه با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

17-  نامه شماره 76212-28/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/865/875/226/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و بیست و شش میلیون و هشتصد و هفتاد و  پنج هزار و هشتصد و شصت و پنج ریال ) جرایم  غیر قابل بخشش مالیات عملکرد سال 1384 و مالیات تکلیفی سال های 1386 و 1394 سازمان عمران ، از محل ردیف 430101 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *