مصوبات جلسه 99/10/21

1- نامه شماره 189880-6/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حسین مختارآبادی ، به مساحت 3/98 مترمربع ، دارای پلاک ثبتی شماره 698  فرعی از 4776 اصلی بخش یک کرمان ، کوچه شماره 4 ، در بلوار باستانی پاریزی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/915/4 ریال ( چهار میلیارد و نهصد و پانزده میلیون ریال ) در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا مستند به مفاد توافقنامه شماره
185597-30/9/99 به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی آن میزان از سند به نام شهرداری کرمان ، پس از کسر مبلغ -/000/700/142 ریال ( یکصد و چهل و دو میلیون و هفتصد هزار ریال ) عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی و توسعه شهری از میزان بستانکاری ایشان با سپرده شدن مبلغ باقیمانده به میزان -/000/300/772/4 ریال ( چهار میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون و سیصد هزار ریال ) بدون هر گونه کاهش یا افزایش نزد شهرداری کرمان موافقت دارد. آقای حسین مختارآبادی ، ابتدا برای باقیماندة ملک مذکور و در صورت مازاد بتواند آن مبلغ را با عوارض پروانه ساختمان و تفکیک برای املاک خود یا هر شخصی که معرفی نماید در مناطق پنج گانه شهرداری تهاتر نماید. چنانچه متقاضی ظرف مدت یک سال از تاریخ تنظیم توافق نامه مراجعه نماید ، مبنای محاسبه عوارض ارزش زمان توافق و پس از آن ارزش روز ( زمان مراجعه با مدارک تکمیل شده ) می باشد و سایر عوارض متعلق از قبیل بیمه ، آتش سوزی ، نوسازی ، آموزش و پرورش و … ، بر عهدة نامبرده یا فرد مُعرَف خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 199138-18/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه با تایید و حمایت استانداری کرمان و از طریق شورای معادن استان مقرر گردیده است تا مبلغ 12 میلیارد تومان در وجه شهرداری کرمان جهت خرید چند دستگاه وانت برای اجرائیات شهرداری و دو دستگاه خودروی لندکروز برای استفاده استانداری پرداخت گردد و اکنون امکان خرید خودروهای لندکروز صفر کیلومتر میسر
نمی باشد ، این شورا در صورت واریز مبلغ فوق الذکر به حساب شهرداری کرمان با خرید دو دستگاه خودروی لندکروز کار کرده از نمایشگاه با قیمت کارشناس رسمی دادگستری و با این هدف که به صورت امانی در اختیار استانداری کرمان قرار گیرد موافقت دارد. لازم است مبلغ در متمم بودجه سالجاری پایدار گردد و اسناد مالکیت خودرو ها به نام شهرداری کرمان تنظیم گردد و فقط دو دستگاه لندکروز برای استفاده به استانداری محترم تحویل شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 195474-14/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به صورتجلسه مورخ 8/7/99 شورای سازمان مدیریت پسماند و بر اساس بند یک ماده 31 آیین نامة مالی شهرداری کرمان و با امعان نظر به درخواست شورای اسلامی شهر باغین ، در صورت مطابقت درخواست خرید با مفاد صورتجلسة اخیرالذکر ، این شورا با فروش هر یک از خودروهای مورد درخواست ، با قیمت کارشناسی و به صورت اقساط شش ماهه به شهرداری های متقاضی موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه سوابق پیوست می باشد.

4- نامه شماره 194952-13/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا با توجه به توضیحات مندرج و در جهت حل مشکل پیمانکاران موردنظر ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/330/989/499/11 ریال ( یازده میلیارد و چهارصد نود و نه میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار و سیصد و سی ریال ) از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل به سازمان تأمین اجتماعی موافقت دارد. در صورت مراجعه آن پیمانکاران به شهرداری یا سازمان تأمین اجتماعی ، سهم پرداخت شده ، از هر یک از ایشان وصول گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 193057-10/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا با توجه به توضیحات مندرج ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/010/115 ریال ( یکصد و پانزده میلیون و ده هزار ریال ) تملک ملک مسیری شهروند محترم ، خانم زهرا لنگری زاده ، از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت ضوابط مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 194698-13/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور بخشودن مبلغ اجاره بهای جایگاه های CNG اتوبوسرانی ، الغدیر ، شهربازی و بعثت ، تحت مالکیت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر آن شهرداری ، از تاریخ 31/6/99 لغایت 30/11/99 و انعقاد قرارداد با بهره برداران آنها ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.