مصوبات جلسه 99/10/14

1- نامه شماره 194690-13/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس پیشنهاد مطرح شده در جلسه اضطراری کمیتة جامع نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر با اطلاق میدان جدیدالاحداث ، مجاور با سپاه ثارالله استان کرمان به نام « ثارالله » موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه صورتجلسة کمیته نامگذاری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 193773-11/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) ، به آقای اشرف منصوری ، از پرسنل بازنشسته شهرداری ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 188843-4/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به شیوع بیماری کرونا و تصمیم ستاد استانی مبارزه با بیماری کووید 19 در مورد تعطیلی اماکن ورزشی در آذرماه و استیصال پیمانکاران این اماکن در پرداخت اجاره بهای متعلق ، این شورا با پیشنهاد مطرح شده بدین شرح که در آذرماه اجاره بها ، از اینگونه اماکن نیم بها اخذ گردد و در صورتی که اجاره بها قبلاً اخذ گردیده باشد با اضافه کرد 15 روز رایگان به مدت زمان اجارة اماکن مزبور با رعایت شرایط مستأجر و در نظر گرفتن شرایط طرفین موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4نامه شماره 181094-24/9/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 5/10 مترمربع عرصه و 5/10 مترمربع اعیان از ششدانگ ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مجید نصیری پور ، دارای پلاک ثبتی شماره 1568 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان قدس ، کوچه شماره 4 ، به ارزش کارشناسی -/000/000/717/3 ریال ( سه میلیارد و هفتصد و هفده میلیون ریال ) در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 139748-19/7/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی آن میزان از سند به نام شهرداری کرمان ، با پیشنهاد مطرح شدة شهرداری کرمان به منظور سپرده شدن مبلغ فوق الذکر بدون هر گونه کاهش یا افزایش نزد شهرداری کرمان موافقت دارد. نامبرده یا وکیل قانونی مشارالیه می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از تسهیلاتی از قبیل عوارض صدور پروانه ، پایان کار و عوارض تفکیک در مناطق پنجگانة شهرداری تا استهلاک مبلغ بستانکاری با رعایت کلیة شرایط و مندرجات توافق نامه و ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 192554-9/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت اجرای طرح تملک و آزادسازی محور سپهبد حاج قاسم سلیمانی و گره گشایی از مشکل مراجعانی که از این بابت به ادارة اوقاف و امور خیریه مراجعه می نمایند و توانایی پرداخت تبدیل به احسن شدن ملک را ندارند ، این شورا با پیشنهاد واگذاری قطعه زمین شماره 4 ، از نقشه تفکیکی شماره 136354-14/7/99 در بلوار پزشک ، خیابان شهید کازرونی ، به مساحت 06/226 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/866/24 ریال ( بیست و چهار میلیارد و هشتصد و شصت و شش میلیون و ششصد هزار ریال ) به ادارة مزبور و کسر مبلغ اعلامی تبدیل به احسن هر ملک از بستانکاری مالکان در زمان انعقاد توافقنامه با رعایت ضوابط مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می گردد.

6- نامه شماره 189650-6/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/27 ریال ( بیست و هفت میلیون ریال ) بدهی مربوط به سال 1398 روزنامه های ندای وحدت ، سفیر و کرمان امروز ، از محل ردیف 41070204 با عنوان دیون بلامحل با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 188991-4/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمدعلی شیردل ، در خیابان فتحعلیشاهی ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 24/17 مترمربع به میزان -/000/264/579 ریال ( پانصد و هفتاد و نه میلیون و دویست و شصت و چهار هزار ریال ) ( با احتساب 20 % افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی ) به مشارالیه به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله حقوق مالکانة ملک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 193902-11/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 47/103 مترمربع از ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای اکبر و خانم عصمت بیگ مرادی ، دارای پلاک ثبتی شماره 4906 فرعی از 1783 اصلی در بخش سه کرمان ، در خیابان بهمنیار ، نبش کوچه شماره 11 ، به ارزش کارشناسی -/500/661/668/31 ریال ( سی و یک میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون و ششصد و شصت و یک هزار و پانصد ریال ) در مسیر گذر مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 193092-10/10/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی سند آن میزان به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 3 ، از نقشه تفکیکی شماره 26785/2-22/2/99 در بلوار پزشک ، پشت پارک مالیات ، به مساحت 91/198 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/040/752/8 ریال ( هشت میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون و چهل هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 5 ، از نقشه تفکیکی مزبور ، به مساحت02/218 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/880/592/9 ریال ( نه میلیارد و پانصد و نود و دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ) و قطعه زمین شماره یک از نقشه تفکیکی شماره 16446-30/8/90 ، به مساحت 38/261 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/880/795/6 ریال ( شش میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ) در کوچه شماره 42 خیابان کمیل ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/800/140/25 ریال ( بیست و پنج میلیارد و صد و چهل میلیون و هشتصد هزار ریال ) با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط به نامبردگان موافقت دارد. ضمناً ما به التفاوت ملک مسیری و املاک معوض به مبلغ   -/500/861/527/6 ریال
( شش میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار و پانصد ریال ) به حساب بستانکاری مشارالیهما منظور شود و بدون هرگونه افزایش یا کاهش نزد شهرداری سپرده گردد و ایشان یا هر شخص دیگری که معرفی نمایند بتواند از تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایانکار ساختمان بصورت شناور در مناطق پنجگانة شهرداری کرمان استفاده نماید. چنانچه نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان از تاریخ توافقنامه ظرف مدت یک سال مراجعه نماید مبنای محاسبه عوارض ارزش کارشناسی زمان توافق و پس از آن بر اساس ارزش روز ( زمان تقاضا ) خواهد بود که از مطالبات ایشان کسر خواهد شد. سایر عوارض از قبیل بیمه آتش نشانی ، آموزش و پرورش ، راه و شهرسازی ، پارکینگ و تفکیک غیره بر عهده آقای اکبر و خانم عصمت بیگ مرادی یا متقاضی خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست
می باشد.

9- نامه شماره 159860-19/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و اخذ گزارش مکتوب و استماع نظر حضوری نمایندگان محترم شهرداری کرمان در جلسات مزبور ، از متمم بودجة مصوب هشتصد و نود و سه میلیارد تومانی ، مبلغ هشتصد و بیست و چهار میلیارد تومان آن تحقق یافته که مبلغ سیصد و چهل میلیارد تومان آن شامل اعتبارات تخصیص یافتة دولتی و مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیارد تومان در بخش تملک دارایی های سرمایه ای و سیصد و بیست و نه میلیارد تومان در بخش اعتبارات هزینه ای و یکصد و هفتاد میلیارد تومان مازاد درآمد می باشد ، با تفریغ و بیلان بودجة سال 1398 شهرداری کرمان موافقت گردید. لازم است اسناد و مدارک مربوط جهت حسابرسی به مبادی ذی ربط ارایه گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 186549-1/10/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به توضیح مندرج در نامه ، در این خصوص که شهروند محترم ، آقای سید حسین مهدوی ، یکصد و ده مترمربع از ملک خود در خیابان شهدای فتح آبادان ، انتهای کوچه شماره 5 را که در طرح قرار داشته به صورت رایگان به شهرداری کرمان واگذار نموده است و هم اکنون بر اثر تغییر طرح خواهان الحاق آن متراژ به ملک می باشد ، اعلام می شود که در صورتی که مشارالیه از بابت میزان مسیری ملک خود ، انتفاعی از شهرداری دریافت نکرده باشد ، خارج شدن ملک از طرح ، از موجبات اقالة سند محسوب می شود ، مقرر گردید که در این خصوص اقدام بایسته انجام گیرد و در مورد مازاد بر آن میزان ( 75/9 مترمربع ) بر حسب مقررات مربوط اقدام گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *