مصوبات جلسه 98/10/2

 

2- نامه شماره 163449-7/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که آقای محمد حسین تیراژه سلیمانی ورزشکار تیم ملی بوده اند ، با پیشنهاد های مطرح شده در مورد بند 5 با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 194126-20/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه قطعه زمین شماره 68 از نقشه تفکیکی شماره 79073/2-12/6/93 از در بلوار هوانیروز ، بلوار غدیر 2 ، بلوار رضوان ، چهارراه حسینی پور به ارزش -/999/019/901/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و یک میلیون و نوزده هزار و نهصد و نود و نه ریال ) بر اساس صورتجلسه شماره 156657-25/7/98 و  از طریق مزایده به شهروند محترم ، آقای احسان کاظمی فرد ، واگذار شده است و سپس معلوم گردید که قطعه زمین مذکور بعد از پرداخت بدهی و تسویه حساب نهایی مالکان اولیة زمین از رهن آن شهرداری خارج گردیده است و واگذاری اشتباه انجام شده است ، این شورا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 190633-17/9/98 و  به ازای ارزش قطعه زمین مزبور ،  با واگذاری قطعه زمین شماره 185 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2-30/10/88 از قسمت اصلاحیه ، به مساحت 220 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/860/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال ) به آقای احسان کاظمی فرد  با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً مبلغ -/999/019/41 ریال ( چهل و یک میلیون و نوزده هزار و نهصد و نود و نه ریال ) تفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض ، طلب نامبرده خواهد بود که بدون هیچ گونه افزایش یا کاهش نزد آن شهرداری سپرده خواهد شد و ایشان یا هر شخصی مورد  معرفی بتواند از تسهیلاتی همچون پروانه و یا پایان کار ساختمانی مطابق با ضوابط و مقررات مربوط در منطقه دو شهرداری استفاده نماید ، چنانچه مشارالیه از تاریخ تنظیم توافق نامه به مدت یک سال به شهرداری منطقه دو مراجعه نماید ، مبنای محاسبه عوارض ، ارزش زمان توافق خواهد بود و پس از آن ،  بر اساس ارزش زمان تقاضا  محاسبه انجام خواهد گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 157180-11/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 116288-31/5/98 ، با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای منصور زراعت حرفه جوشائی ، در خیابان فتحعلیشاهی ، کوچة شماره 15 ، به مساحت 80/36 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/441 ریال ( چهارصد و چهل و یک میلیون و ششصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 194586-21/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت تعیین تکلیف اراضی مربوط به شرکت تعاونی مسکن بانوان استانداری ( نقشه تفکیکی شماره 18788-83 ) در بلوار شاهد بخشی از پلاک 2975 اصلی متعلق به شهرداری با اجرای صورتجلسة مورخ 9/9/98 ، موضوع نامه شماره 16166/41/68-13/9/98 مدیرکل محترم دفتر فنی ، امورعمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمان ، در این خصوص که شهرداری کرمان 14/11138 مترمربع زمین در ضلع شرقی ترمینال آدینه به ادارة کل راه و شهرسازی واگذار نماید و ادارة راه و شهرسازی به ازاء ، سه قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری ، مجموعاً به مساحت 14000 مترمربع از اراضی واقع در کارگاه خاتم ، ضلع جنوب بلوار شاهد به شهرداری واگذار نماید ، در صورت صرفه و صلاح شهرداری ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه وارده شماره 5335-25/9/98 شهروند محترم ، آقای محمد عسکری ، مطرح گردید و با توجه به این که تاریخ ثبت درخواست نامبرده در مورخ 14/5/98 می باشد و کارشناسی انجام شده به شماره 254675/2/97-25/12/97 مبیّن شش ماه اعتبار بوده است که در فرآیند رسیدگی در این شورا و شهرداری سپری شده است ، این شورا با ملاحظة کلیة سوابق ، با اقدام مطابق با مفاد برگ ارزیابی فوق الذکر موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- با توجه به نامه شماره 3991/1/6843-24/9/98 فرماندار محترم شهرستان کرمان و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/9/98 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 2/10/98 ، این شورا با توجه به مفاد ماده 23 عوارض محلی لوایح صنفی و غیر صنفی ، مُجری برای سال 1398 ، بر مصوبة ارسالی تأکید دارد.

8- با توجه به نامه شماره 3991/1/6843-24/9/98 فرمانداری محترم شهرستان کرمان و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/9/98 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 2/10/98 ، ضمن ارسال تصویر نامه شهرداری کرمان به شماره 162804-17/9/98 اعلام می گردد که این شورا با توجه به مفاد ماده 23 عوارض محلی لوایح صنفی و غیر صنفی ، مُجری برای سال 1398 ، بر مصوبة ارسالی تأکید دارد.

9- نامه شماره 59101-9/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با امعان نظر به نامه های شماره 59101-9/5/98 و 13616-27/1/98 ، شرکت راهسازی و ساختمانی 115 کرمان در درخواست مورخ 1/8/97 ، تقاضای واگذاری زمین به ازای مطالبات خود به ارزش کارشناسی -/000/000/000/6 ریال ( شش میلیارد ریال ) دارد. این شورا بر اساس توافقنامة شماره 96172-5/5/98 ، با واگذاری قطعه زمین ردیف شماره 6 از نقشه تفکیکی شماره 47368/222/3/96 در اراضی کاظم آباد بلوار جمهوری اسلامی پشت پارک ایرانیان با کاربری تجاری خدماتی به مساحت 19/164 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/320/597/4 ریال ( چهار میلیارد و پانصد و نود و هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) به شرکت 115 و کسر مبلغ از بستانکاری شرکت مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً بر اساس بند « ج » صورتجلسة شماره 38470-28/12/85 ، 21/2969 مترمربع زمین در بلوار جمهوری اسلامی پشت پارک ایرانیان از طریق مزایده به استناد صورتجلسة شماره 4176-20/12/85 به صورت تفکیک شده به شرکت 115 واگذار و علیرغم تصریح این موضوع در متن صورتجلسة مذکور « تفکیک شده » متعاقباً شرکت نسبت به تفکیک ملک مورد اشاره اقدام و قطعه زمین ردیف 6 از نقشه تفکیکی شماره 47368/2-96 به عنوان قدرالسهم آن شهرداری حاصل از اعمال ماده 101 منظور و مقرر گردید در ازای طلب آن شرکت واگذار و از میزان بستانکاری شرکت فوق نزد آن شهرداری کسر گردد. تصویر سوابق پیوست
می باشد

10- با توجه به درخواست اداره راه و شهرسازي استان کرمان در بند 2 نامه شماره 23845/98/ص-6/9/98 ، آقاي رامین ارجمندکرمانی ، رئیس محترم کمیسـیون معماري ، شهرسازي و حاشیه نشینی این شورا ، به سمت نماینده در کمیتۀ ارتقاي کیفی سیما و منظر شهري کرمان معرفی گردیدند.

11- نامه شماره 189969-16/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری رایگان طبقه دوم قبر ، به خانم ملیحه میرزایی همسر مرحوم حمزه سکنجی ، کارگر شرکتی تنظیف شهرداری ، که در حین کار دچار سانحه و فوت شده است ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- بر حسب مذکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/9/98 کمیسیون گردشگری و اصناف و تصویب در شورای عمومی مورخ 2/10/98 و با توجه به پیشنهاد مطرح شده در نامة شماره 5283-19/9/98 رئیس محترم اتاق اصناف مرکز استان کرمان و نامة شماره 1021/98-17/9/98 رئیس محترم اتحادیة صنف صنایع دستی ، فرش دستباف ، پته و مس کرمان ، خیابان شهید باهنر ( ناصریه )  به عنوان راسته فرش کرمان تعیین گردید ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که پس از بررسی ، بستة تشویقی ویژه جهت کسبة فرش و مشاغل مرتبط در این خیابان به این شورا پیشنهاد گردد .تصویر نامه ها پیوست می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *