مصوبات جلسه 98/10/2

 

2- نامه شماره 163449-7/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که آقای محمد حسین تیراژه سلیمانی ورزشکار تیم ملی بوده اند ، با پیشنهاد های مطرح شده در مورد بند 5 با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 194126-20/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه قطعه زمین شماره 68 از نقشه تفکیکی شماره 79073/2-12/6/93 از در بلوار هوانیروز ، بلوار غدیر 2 ، بلوار رضوان ، چهارراه حسینی پور به ارزش -/999/019/901/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و یک میلیون و نوزده هزار و نهصد و نود و نه ریال ) بر اساس صورتجلسه شماره 156657-25/7/98 و  از طریق مزایده به شهروند محترم ، آقای احسان کاظمی فرد ، واگذار شده است و سپس معلوم گردید که قطعه زمین مذکور بعد از پرداخت بدهی و تسویه حساب نهایی مالکان اولیة زمین از رهن آن شهرداری خارج گردیده است و واگذاری اشتباه انجام شده است ، این شورا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 190633-17/9/98 و  به ازای ارزش قطعه زمین مزبور ،  با واگذاری قطعه زمین شماره 185 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2-30/10/88 از قسمت اصلاحیه ، به مساحت 220 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/860/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال ) به آقای احسان کاظمی فرد  با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً مبلغ -/999/019/41 ریال ( چهل و یک میلیون و نوزده هزار و نهصد و نود و نه ریال ) تفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض ، طلب نامبرده خواهد بود که بدون هیچ گونه افزایش یا کاهش نزد آن شهرداری سپرده خواهد شد و ایشان یا هر شخصی مورد  معرفی بتواند از تسهیلاتی همچون پروانه و یا پایان کار ساختمانی مطابق با ضوابط و مقررات مربوط در منطقه دو شهرداری استفاده نماید ، چنانچه مشارالیه از تاریخ تنظیم توافق نامه به مدت یک سال به شهرداری منطقه دو مراجعه نماید ، مبنای محاسبه عوارض ، ارزش زمان توافق خواهد بود و پس از آن ،  بر اساس ارزش زمان تقاضا  محاسبه انجام خواهد گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 157180-11/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 116288-31/5/98 ، با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای منصور زراعت حرفه جوشائی ، در خیابان فتحعلیشاهی ، کوچة شماره 15 ، به مساحت 80/36 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/441 ریال ( چهارصد و چهل و یک میلیون و ششصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 194586-21/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت تعیین تکلیف اراضی مربوط به شرکت تعاونی مسکن بانوان استانداری ( نقشه تفکیکی شماره 18788-83 ) در بلوار شاهد بخشی از پلاک 2975 اصلی متعلق به شهرداری با اجرای صورتجلسة مورخ 9/9/98 ، موضوع نامه شماره 16166/41/68-13/9/98 مدیرکل محترم دفتر فنی ، امورعمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمان ، در این خصوص که شهرداری کرمان 14/11138 مترمربع زمین در ضلع شرقی ترمینال آدینه به ادارة کل راه و شهرسازی واگذار نماید و ادارة راه و شهرسازی به ازاء ، سه قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری ، مجموعاً به مساحت 14000 مترمربع از اراضی واقع در کارگاه خاتم ، ضلع جنوب بلوار شاهد به شهرداری واگذار نماید ، در صورت صرفه و صلاح شهرداری ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه وارده شماره 5335-25/9/98 شهروند محترم ، آقای محمد عسکری ، مطرح گردید و با توجه به این که تاریخ ثبت درخواست نامبرده در مورخ 14/5/98 می باشد و کارشناسی انجام شده به شماره 254675/2/97-25/12/97 مبیّن شش ماه اعتبار بوده است که در فرآیند رسیدگی در این شورا و شهرداری سپری شده است ، این شورا با ملاحظة کلیة سوابق ، با اقدام مطابق با مفاد برگ ارزیابی فوق الذکر موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- با توجه به نامه شماره 3991/1/6843-24/9/98 فرماندار محترم شهرستان کرمان و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/9/98 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 2/10/98 ، این شورا با توجه به مفاد ماده 23 عوارض محلی لوایح صنفی و غیر صنفی ، مُجری برای سال 1398 ، بر مصوبة ارسالی تأکید دارد.

8- با توجه به نامه شماره 3991/1/6843-24/9/98 فرمانداری محترم شهرستان کرمان و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/9/98 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 2/10/98 ، ضمن ارسال تصویر نامه شهرداری کرمان به شماره 162804-17/9/98 اعلام می گردد که این شورا با توجه به مفاد ماده 23 عوارض محلی لوایح صنفی و غیر صنفی ، مُجری برای سال 1398 ، بر مصوبة ارسالی تأکید دارد.

9- نامه شماره 59101-9/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با امعان نظر به نامه های شماره 59101-9/5/98 و 13616-27/1/98 ، شرکت راهسازی و ساختمانی 115 کرمان در درخواست مورخ 1/8/97 ، تقاضای واگذاری زمین به ازای مطالبات خود به ارزش کارشناسی -/000/000/000/6 ریال ( شش میلیارد ریال ) دارد. این شورا بر اساس توافقنامة شماره 96172-5/5/98 ، با واگذاری قطعه زمین ردیف شماره 6 از نقشه تفکیکی شماره 47368/222/3/96 در اراضی کاظم آباد بلوار جمهوری اسلامی پشت پارک ایرانیان با کاربری تجاری خدماتی به مساحت 19/164 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/320/597/4 ریال ( چهار میلیارد و پانصد و نود و هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) به شرکت 115 و کسر مبلغ از بستانکاری شرکت مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً بر اساس بند « ج » صورتجلسة شماره 38470-28/12/85 ، 21/2969 مترمربع زمین در بلوار جمهوری اسلامی پشت پارک ایرانیان از طریق مزایده به استناد صورتجلسة شماره 4176-20/12/85 به صورت تفکیک شده به شرکت 115 واگذار و علیرغم تصریح این موضوع در متن صورتجلسة مذکور « تفکیک شده » متعاقباً شرکت نسبت به تفکیک ملک مورد اشاره اقدام و قطعه زمین ردیف 6 از نقشه تفکیکی شماره 47368/2-96 به عنوان قدرالسهم آن شهرداری حاصل از اعمال ماده 101 منظور و مقرر گردید در ازای طلب آن شرکت واگذار و از میزان بستانکاری شرکت فوق نزد آن شهرداری کسر گردد. تصویر سوابق پیوست
می باشد

10- با توجه به درخواست اداره راه و شهرسازي استان کرمان در بند 2 نامه شماره 23845/98/ص-6/9/98 ، آقاي رامین ارجمندکرمانی ، رئیس محترم کمیسـیون معماري ، شهرسازي و حاشیه نشینی این شورا ، به سمت نماینده در کمیتۀ ارتقاي کیفی سیما و منظر شهري کرمان معرفی گردیدند.

11- نامه شماره 189969-16/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری رایگان طبقه دوم قبر ، به خانم ملیحه میرزایی همسر مرحوم حمزه سکنجی ، کارگر شرکتی تنظیف شهرداری ، که در حین کار دچار سانحه و فوت شده است ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- بر حسب مذکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/9/98 کمیسیون گردشگری و اصناف و تصویب در شورای عمومی مورخ 2/10/98 و با توجه به پیشنهاد مطرح شده در نامة شماره 5283-19/9/98 رئیس محترم اتاق اصناف مرکز استان کرمان و نامة شماره 1021/98-17/9/98 رئیس محترم اتحادیة صنف صنایع دستی ، فرش دستباف ، پته و مس کرمان ، خیابان شهید باهنر ( ناصریه )  به عنوان راسته فرش کرمان تعیین گردید ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که پس از بررسی ، بستة تشویقی ویژه جهت کسبة فرش و مشاغل مرتبط در این خیابان به این شورا پیشنهاد گردد .تصویر نامه ها پیوست می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.