مصوبات جلسه 98/9/25

– نامه شماره 181693-5/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت رونق بخشیدن به ساخت و ساز در شهر کرمان و عنایت به اهداف منتج از نام گذاری سال 1398 با عنوان سال رونق تولید ، با آیین نامة پیشنهادی شهرداری کرمان ، ویژة پروژه های سرمایه گذاری و انبوه سازی مسکن و ساختمان به شرح ذیل موافقت شد :

تعریف : پروژه های بیش از 10 واحد یا 2000 مترمربع مشمول این آئین نامه خواهد گردید.

1- مقرر گردید اصلاح قیمت گذاری املاکی که جهت محاسبه عوارض مشمول جبهه بندی
می گردند طبق دفترچه ارزش کارشناسی شهرداری ( شاخص قیمت پایه اراضی شهر کرمان ) و نظریة هیأت ارزیاب صورت پذیرد.

2- زمان تقسیط در مبالغ بالای ده میلیارد ریال حداکثر 36 ماه با نظر شهردار کرمان ، مطابق آئین نامه تقسیط افزایش یابد.

3- کسر راهروی مشاعات از تراکم چنانچه کاربری تجاری باشد ، کلیه راهروی مشاعات به میزان 80% کسر و چنانچه کاربری مسکونی باشد در محدودة 60% ، 100% راهروی مشاعات و در محدوده مازاد بر 60% به میزان 20% از متراژ مازاد بر تراکم کسر می گردد.

4- به جهت تشویق و رونق ساخت و ساز ضریب توافقی 85/1 ، مصوب شورای اسلامی شهر کرمان به عدد 5/1 کاهش پیدا نماید.

از صفر تا 180 درصد تراکم

1=R

از 180 درصد تا 420 درصد تراکم

9/0=R

از 420 درصد و بیش از آن

8/0=R

5- ضریب R در تعرفه (2-18) تراکم مصوب جهت محاسبه عوارض مازاد بر تراکم این دسته از پروانه ها به شرح جدول ذیل اعمال گردد :

 6- به ازای تأمین هر واحد پارکینگ مازاد بر میزان مورد نیاز 50% سطح اختصاص یافته برای آن واحد ( 5/12 مترمربع ) حداکثر تا سقف 10% از متراژ تراکم محاسبه شده ، کسر می گردد. بدیهی است پارکینگ های مازاد بر میزان موردنیاز در همان ملک یا حداکثر شعاع 150 متری تأمین گردد.

7- متراژ های احداثی با استفادة فرهنگی ، ورزشی ، آموزشی ، گردشگری و استفاده های اختصاصی کودکان شامل شهربازی ، فضای نگهداری کودک ، فضای بازی کودک ، اتاق مادر و کودک و … تا سقف 10% از متراژ پروانه مشمول عوارض پذیره نمی گردد و همچنین با کاهش عوارض پذیرة تجاری 50% از 10% مذکور ( 5%) موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2-  نامه شماره 163331-9/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور برگشت اضافه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان به میزان -/000/630/316/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و شانزده میلیون و ششصد و سی هزار ریال ) به شهروند محترم ، آقای احمد آهنگران ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 194087-24/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به نتایج ناشی از محاسبات مندرج در نامه و مفاد نامه شماره 33370-2/4/95 شهردار محترم وقت کرمان ، آقای علی بابایی ، با پرداخت بستانکاری شرکت کرمان پتک به میزان -/265/392/115/16 ریال ( شانزده میلیارد و صد و پانزده میلیون و سیصد و نود و دو هزار و دویست و شصت و پنج ریال ) در قالب پروانه ساختمان و تفکیک اراضی به صورت شناور در پنج منطقة شهرداری ، به مأخذ محاسبات سال 1393 موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 168225-16/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم ، آقای سید جواد جمالی زاده ، متقاضی خرید 40/22 مترمربع قطعه زمین واافتادة ضلع جنوب ملک مورد ادعا در خیابان شهدا ، میدان مشتاقیه ، روبروی دبیرستان شریعتی ، می باشد و بر اساس سوابق ، قبلاً قطعه زمینی به مساحت 25/166 متر مربع به ایشان واگذار گردیده است و اکنون بر اساس سند ثبتی شماره 141708-1/8/1397 مشخص گردیده که 08/13 مترمربع از مساحت زمین کاهش یافته است ، این شورا با ملاحظة این توضیحات در نامه ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور واگذاری 32/9 مترمربع از لچکی صدرالاشاره به آقای سید جواد جمالی زاده و اخذ نقدینة ارزش کارشناسی -/000/800/139 ریال ( یکصد و سی و نه میلیون و هشتصد هزار ریال ) از مشارالیه با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و با رعایت دیگر ضوابط مربوط ، موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 180113-3/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید ، نظر به اینکه شهروند محترم ، آقای عباس صابری ، بر حسب اسناد مالکیت ارایه شده مدعی مالکیت شش دانگ پلاک ثبتی 95 فرعی از 2773 اصلی بخش 3 کرمان به نشانی خیابان شهید رجایی ، کوچة شماره 42 ، غربی 6 ، می باشد و قصد دارد تا بر مبنای نقشة تفکیکی پیشنهادی خود به شهرداری منطقه 2 ملک مذکور را به دو قطعه با کاربری مسکونی تفکیک نماید ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 40652-29/2/98 فی مابین شهرداری و آقای عباس صابری ، با پیشنهاد مطرح شده ، بدین منظور که مابه التفاوت میزان مسیری و سهم ناخالص شهرداری به ارزش کارشناسی -/000/880/763 ریال ( هفتصد و شصت و سه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ) به حساب بستانکاری ایشان در شهرداری منظور شده و مشارالیه یا وکیل قانونی بتواند به ازای مبلغ فوق الذکر پروانة ساختمان و یا تفکیک زمین و یا عدم خلاف به مأخذ عوارض روز دریافت و تهاتر نماید ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 6- نامه شماره 199238-25/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با متمم و اصلاحیة بودجه سال 1398 ، به شرح  ارقام مندرج در برگهای پیوست و اصلاحات مذکور در نامة صدرالاشعار ، با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و برگها پیوست می باشد.

7- با توجه به نامه وارده شماره 5252-21/9/98 مدیر محترم شرکت آبندان گواشیر ، نظر به اینکه 35 پیمانکار در طول سالهای گذشته پروژه هایی را بدون عقد قرارداد و رعایت تشریفات قانونی در مناطق مختلف شهری بر اساس موافقت شهرداران وقت به انجام رسانده اند و صورت وضعیت های آنها در معاونت های مربوط بر اساس نامه شماره 212722-21/12/97 شهرداری کرمان تأیید شده است و امکان پرداخت آن تا این تاریخ محقق نشده است و آنها پیگیر دریافت بستانکاری خود می باشند ،  نظر به اینکه مبلغ بستانکاری در هیأتی مرکب از نمایندة این شورا ، معاون امور زیربنایی شهرداری ، جانشین معاون امور زیربنایی ، مدیر حراست ، مدیر نظارت ، کارشناس بازرسی ، مدیر بازرسی شهرداری کرمان به تأیید رسیده است و شهرداری کرمان نیز بدهی خود به این پیمانکاران را از محل متمم بودجه پرداخت خواهد کرد ، این شورا با توجه به سابقة اقدامات انجام شده و پایدار شدن مبلغ در متمم بودجة سال 98 با پرداخت بستانکاری موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان و شرکت آبندان گواشیر پیوست می باشد.

8- نامه شماره 171547-5/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بنا به ادعای شهروند محترم ، آقای محمد علی جعفری ، عوارض مربوط به ملک مورد نظر اعم از پذیره ، زیربنا ، تراکم ، توافقی و … قبلاً پرداخت شده است ، در صورت صحت ، مابقی بدهی احتمالی نیز بایستی بر مبنای همان سال پرداخت محاسبه شود. لطفاً در این خصوص دستور لازم صادر فرمایید. ضمناً دستورالعمل شماره 4333-2/11/97 که در نامه شماره 179814/4-3/9/98 منطقة چهار شهرداری به مفاد آن استناد شده است مرتبط با مشکل موجود نمی باشد. به پیوست تصویر نامه شهرداری کرمان و منطقه 4 پیوست می باشد.

9- در خصوص بند یک صورتجلسة مورخ 14/8/98 کمیتة نامگذاری معابر شهری ، با پیشنهاد شهرداری در خصوص نامگذاری خیابان پروین اعتصامی غربی با نام شهید معزز « مباشرزاده » موافقت گردید. همچنین به شهرداری اعلام گردد که مفاد نامه صادرة شماره 626-20/1/98 در این باره کان لم یکن می گردد. تصویر نامه ها ضمیمه می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *