مصوبات جلسه 98/10/9

– با توجه به اصول 169 و 170 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی و آراء وحدت رویة هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 430-18/6/86 و544 -27/10/83 ، تبصره ذیل بند 2-17 مصوبه شماره 4333-3/11/97 این شورا به علت مخالفت با مبانی مختلف شرع و قانون قابلیت اعمال نداشته و از ابتدای سال 98 ملغی الاثر اعلان می گردد.

2- در پاسخ به نامه شماره 4191/1/6843-2/10/98 فرمانداری محترم شهرستان کرمان ، مربوط به بند یک ، اعلام گردد که دولت در شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان سهامدار می باشد و این شرکت وابسته به ادارة کل راه و شهرسازی است و بدین سبب ارگانی دولتی محسوب می شود و اقدام شهرداری در واگذاری قطعه زمین به ازای مطالبات شرکت مذکور ، منع قانونی ندارد ، لذا این شورا بر اجرای مصوبه خود تأکید دارد.

3- نامه شماره 206353-7/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به سابقة صورتجلسة مورخ 10/8/98 ، در خصوص موضوع تأمین بخشی از میلگرد مورد نیاز پروژة تقاطع غیر همسطح سربازان گمنام امام زمان در بلوار امیرکبیر و با استناد به مفاد توافقنامه شماره 169654-18/8/98 و با امعان نظر به متمم بودجة مصوب ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تسویه قسمتی از طلب خود به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و بدهی آن قرارگاه به آقای عبدالرضا عامری با واگذاری قطعه زمین های شماره 218 ، 219 ، 225 و 261 الی 270 از پلاک ثبتی شماره 2588 فرعی از 10 اصلی بخش 4 کرمان به مساحت کلی 97/1889 مترمربع از نقشه تفکیکی شماره 16446/2-30/8/90 در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل از اراضی موسوم به محمدآباد با کاربری مسکونی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/500/282/52 ریال ( پنجاه و دو میلیارد و دویست و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال ) به نامبرده با رعایت شرایط مندرج در توافقنامة مزبور و دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. لازم است که مبلغ کارشناسی زمین های فوق الذکر از حساب بستانکاری نقدی قرارگاه از شهرداری کرمان کسر گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامده شماره 206288-7/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با استناد به مفاد توافقنامه شماره 196731-24/9/98 و بند یک ماده 31 قانون معاملات شهرداری با پیشنهاد مطرح شده به منظور تسویه قسمتی از طلب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ، با واگذاری قطعه زمین شماره 6 از پلاک ثبتی شماره 1 فرعی از 4 اصلی بخش 4 کرمان ، به مساحت 65/202 مترمربع از نقشه تفکیکی شماره 70066/2-21/4/97 با کاربری مسکونی ، به ارزش کارشناسی -/000/100/943/10 ریال ( ده میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و صد هزار ریال ) در بلوار امام حسن مجتبی ضلع غربی دانشکده الزهرا اراضی موسوم به حسن آباد به قرارگاه مزبور یا نمایندة قانونی آن با رعایت شرایط مندرج در توافقنامة مزبور و دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. لازم است مبلغ فوق الذکر از سهم طلب غیرنقدی قرارگاه مذکور در شهرداری کرمان کسر گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 193413-20/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم رقیه شمس الدین سعید ، در بلوار قدس ، ابتدای خیابان خیام ، به مساحت 36/8 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/334 ریال ( سیصد و سی و چهار میلیون و چهارصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 175998-17/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 167351-14/8/98 ، با فروش لچکی ضلع غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حامد خواجویی گوکی ، در خیابان شاهزاده محمد ، نبش شرقی 6 ، به مساحت 36 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/453 ریال ( چهارصد و پنجاه و سه میلیون و ششصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 184756-21/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 179446-2/9/98 ، با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حمیدرضا نگارستانی ، در خیابان شهید نگارستانی ، کوچه شماره 23 ، به مساحت 88 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/056/1 ریال ( یک میلیارد و پنجاه و شش میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 201464-1/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به این که شهرداری قبلاً قطعه زمین شماره 9 از نقشه تفکیکی شماره 11874/2-16/8/85 واقع در بزرگراه آیت الله صدوقی ( جاده تهران ) ، خیابان جنب شرکت صنعت سوله کرمان را به شرکت راهسازی و ساختمانی 115 واگذار کرده است و سپس معلوم گردیده که با قطعه زمین شماره 13 از نقشه تفکیکی شماره 10861-26/3/76 همپوشانی دارد ، این شورا به استناد مفاد توافقنامه اصلاحی شماره 192517-19/9/98 و به ازای قطعه زمین مزبور به مساحت 45/329 متر مربع و به ارزش -/000/250/236/8 ریال ( هشت میلیارد و دویست و سی و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) ، با واگذاری قطعه زمین شماره 66 از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 70066/2-21/4/97 واقع در بلوار امام حسن مجتبی ( ع ) ، ضلع غربی دانشکده الزهرا ( س ) از اراضی موسوم به حسن آباد با کاربری مسکونی به مساحت 250 متر مربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/000/6 ریال ( شش میلیارد ریال ) و قطعه زمین شماره 184 از نقشه تفکیکی شماره 17707-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان با کاربری مسکونی به مساحت 220 متر مربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/860/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال ) به شرکت راهسازی و ساختمانی 115 یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید و نامبرده می بایستی مبلغ -/000/750/623 ریال ( ششصد و بیست و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ) مابه التفاوت قطعات معوض و عوض ( قطعه شماره 9 ) را  نقداً به حساب شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 201470-1/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه  قطعه زمین شماره 69 از نقشه تفکیکی شماره 79073/2-12/6/93 در بلوار هوانیروز ، بلوار غدیر 2 ، بلوار رضوان ، چهارراه حسینی پور ، به مساحت 49/205 مترمربع ، به ارزش پیشنهادی -/000/189/841/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و صد و هشتاد و نه هزار ریال )  بر اساس صورتجلسه شماره 157249-25/7/98 و از طریق مزایده به شهروند محترم ، آقای اردشیر اژدری ، واگذار شده است و سپس معلوم گردید که قطعه زمین مذکور بعد از پرداخت بدهی و تسویه حساب نهایی مالکان اولیة زمین از رهن شهرداری خارج گردیده است و واگذاری اشتباه انجام شده است ، این شورا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 196719-24/9/98 و  به ازای ارزش قطعه زمین مزبور ،  با واگذاری قطعه زمین شماره 183 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2-30/10/88 از قسمت اصلاحیه طبق رأی اجرای مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 11/6/94 با کاربری مسکونی ، به مساحت 220 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/860/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال ) به آقای اردشیر اژدری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً مبلغ -/000/811/18 ریال ( هجده میلیون و هشتصد و یازده هزار ریال ) تفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض ، طلب شهرداری می باشد و نامبرده بایستی به صورت نقد در وجه شهرداری کرمان پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 186297-11/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه  قطعه زمین شماره 156 از نقشه تفکیکی شماره 16446/2-30/8/90 در خیابان کمیل اراضی موسوم به محمدآباد ، به مساحت 240 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/000/168/3 ریال ( سه میلیارد و صد و شصت و هشت میلیون ریال ) بر اساس صورتجلسه شماره 118945-16/7/96 به خانم سلطنت حسینی رنجبر واگذار شده است و قبلاً بر اساس صورتجلسة شماره 48843-9/12/90 به خانم
زر بی بی حسین واگذار شده بود ، این شورا بر مبنای توافقنامه اصلاحی شماره 170768-20/8/98 و به ازای ارزش قطعه زمین مزبور ، با واگذاری قطعه زمین شماره 206 از همان نقشه تفکیکی ، به مساحت 74/307 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/680/718/4 ریال ( چهار میلیارد و هفتصد و هیجده میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال ) به خانم سلطنت حسینی رنجبر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً مبلغ -/000/680/550/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال ) تفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض ، طلب شهرداری می باشد که پس از کسر مبلغ -/000/800/583 ریال ( پانصد و هشتاد و سه میلیون و هشتصد هزار ریال ) مندرج در صورتجلسة مذکور ، تتمه آن به مبلغ -/000/880/966 ریال ( نهصد و شصت و شش میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ) نامبرده بایستی به صورت نقد در وجه شهرداری کرمان پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 166563-13/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد مندرج در نامه شماره 156980-25/7/98 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور واریز مبلغ  بیست میلیارد ریال به حساب دانشگاه شهید باهنر کرمان ، در صورت تأمین و تخصیص اعتبار در استانداری کرمان و واریز مبلغ مذکور بحساب شهرداری کرمان ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *