مصوبات جلسه 98/12/12

نامه وارده شماره 6822-5/11/98 ، شهروند محترم ، آقای یوسف رهبری ، مطرح گردید. با توجه به جانبازی 40% و مشکل بینایی مشارالیه و سابقة اخذ مدرک اثبات مالکیت از مرجع قضایی و رعایت دیگر شرایط و مقتضیات ، این شورا با محاسبة عوارض تفکیک بر اساس بند 2-22 لایحة شهرسازی سال 98 موافقت دارد. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 201801-1/10/98 مطرح گردید. صورتجلسه کمیته جامع نامگذاری معابر شهری کرمان مطرح و به شرح ذیل تصویب شد:

2-1- با پیشنهاد مطرح شده در بند یک موافقت گردید. ضمناً توجه شود که همزمان ، در مورد جایگزینی نام آن شهید معزز در محل مناسب نیز اقدام لازم انجام گیرد.

2-2- با نامگذاری کوچه شماره 32 ، شمالی 4 ، در خیابان شهید قدوسی به نام « علی صدرالدینی»  موافقت شد.

2-3- قبلاً بر اساس مجوز صادرة شماره 1009-8/7/94 با نامگذاری آن شهید بزرگوار در محلی دیگر موافقت شده است.

2-4- با نامگذاری معبر منشعب از خیابان 20 متری امام سجاد،مجاور فرهنگسرای ماه بنی هاشم بنام «فرهنگسرا» موافقت شد.

2-5- با پیشنهاد مطرح شده در بند 5 ، مخالفت شد.
2-6- با پیشنهاد مطرح شده در بند 6 ، مخالفت شد. لازم است که مجدداً کارشناسی گردد.
2-7- با نامگذاری سه راه فاقد نام خیابان گلباز خان و خیابان شهید تجلی به نام « پته دوزان »  مخالفت شد.
2-8- در خصوص نامگذاری بند 8 بیشتر بررسی شود.

2-9- در خصوص بند 9 نیز مقرر شد که هیأت چوگان تقاضای خود را به شورا ارایه دهند تا در جلسه ای مورد بحث فحص قرار گیرد.

2-10- با نامگذاری کوچه شماره 13 ، خیابان شهید نامجو به نام « شهید حسین مهدوی »  موافقـــت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 

 

3- نامه شماره 253196-10/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه فرزند عزیز آقای قاسمی از شهدای سانحه هوایی اکراین می باشند ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پیش فروش سه قطعه قبر در مجاورت قبر آن فرزند ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 231646-13/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/3 ریال ( سه میلیون ریال ) به منظور تقدیر از سه نفر از شهروندان محترم که در مورد مناسب سازی فضای شهری ویژة جانبازان و معلولین از طریق فضای مجازی پیشنهادها و انتقادات مفیدی ابراز داشته اند ، از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 232134-14/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور
هزینه کرد و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به پروندة کارخانه آسفالت شهرداری ، به میزان
-/000/645/780/5 ریال ( پنج میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار ریال ) از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 246116-3/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر اساس صورتجلسه واگذاری شماره 31236-4/3/93 قطعه زمین شماره 2 از نقشه تفکیکی شماره 13136/2-25/7/90 در بلوار امام رضا ، کوچة شماره 17 ، از اراضی موسوم به کاظم آباد به شهروند محترم ، آقای محمدرضا ارجمند ، واگذار گردیده است و اکنون بر اساس بررسی مجدد مشاهده گردیده است که مساحت قطعه زمین مزبور ، 15/9 مترمربع کاهش داشته است که این میزان  به ارزش کارشناسی -/000/100/311 ریال ( سیصد و یازده میلیون و صد هزار ریال ) تعیین قیمت گردیده
است ، این شورا با پیشنهاد مطرح شده به منظور سپرده کردن مبلغ فوق الذکر نزد شهرداری بدون هر گونه افزایش یا کاهش ، به نحوی که نامبرده بتواند از تسهیلات اخذ پروانه ساختمان در منطقه سه شهرداری کرمان استفاده نماید ، موافقت دارد. مبنای محاسبة عوارض ، ارزش زمان صدور این مجوز خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 249520-6/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در اجرای مجوز صادرة شماره 1293-23/2/98 ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة شماره 247262-4/12/98 ، پس از تحویل و واگذاری قطعی و رسمی قطعه زمین واگذار شدة سابق به مساحت 20/64 مترمربع در خیابان امام ، بلوار قلعه محمود به نام شهرداری کرمان ، به ازای ارزش کارشناسی زمین مزبور و ارزش سازة فلزی موجود در آن شامل زیرزمین تجاری همکف تجاری و پارکینگ و نیم طبقة تجاری به میزان -/000/600/466/5 ریال ( پنج میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون و ششصد هزار ریال ) و احتساب مبلغ پروانه ساختمانی شماره 93004904-20/11/93 ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/402/229/7 ریال ( هفت میلیارد و دویست و بیست و نه میلیون و چهارصد و دو هزار ریال ) ، با واگذاری قطعه زمین شماره 14 از نقشه تفکیکی 82599/2-26/5/95 در بلوار پزشک خیابان شهید خالداری اراضی کاظم آباد به مساحت 39/208 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/040/502/7 ریال ( هفت میلیارد و پانصد و دو میلیون و چهل هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات به شهروند محترم ، آقای سیدحسین خوشرو ، موافقت دارد. نامبرده ما به التفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض به میزان  -/000/638/272 ریال ( دویست و هفتاد و دو میلیون و ششصد و سی و هشت هزار ریال ) نقداً به حساب شهرداری کرمان واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة مکاتبه پیوست
می باشد.

8- نامه شماره 235438-20/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به شرایط مالی شهروند محترم ، آقای تقی ایرانمنش ، با تقسیط بدهی ایشان بدون اخذ پیش قسط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة آن پیوست می باشد.

9- نامه وارده شماره 6161-6/11/98 شهروند محترم ، آقای کوروش مهرابی کرمانی ، مطرح گردید و با توجه به استیصال نامبرده در پرداخت یک جای مبلغ بدهی ، موضوع قبض شماره 9810050692-30/10/98 ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که بدهی ایشان بدون اخذ پیش پرداخت ، 36 ماهه تقسیط شود. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

10- نامه شماره 226223-5/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ارزش افزوده ملک شهروند محترم ، خانم شراره ثریا ، در بلوار امام حسن ، کوچه شماره 49 ، به صورت 15% نقد و  مابقی در اقساط 24 ماهه با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان ضمیمه می باشد.

11- نامه شماره 253775-10/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ نقدینة ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مسعود شادمان ، در شهرک هشت بهشت ، به مساحت 25/1374 مترمربع و به ارزش کارشناسی-/870/188/250/15 ریال
( پانزده میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و صد هشتاد و هشت هزار و هشتصد و هفتاد ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. توجه شود که مهلت اعتبار قانونی نظریة کارشناسی ملک مزبور به پایان نرسیده باشد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 248105-5/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت مساعدت به اجرای طرح ساماندهی محور گلبازخان و ارگ ، با پیشنهاد شهرداری به منظور انتقال مانده اعتبار ردیف های شـــماره 140920003 با عنوان تکمیل مطالعات ، نظارت و بهسازی محور گلبازخان و ارگ و 110420001 با عنوان تهیه طرح های موضوعی و موضعی محله گلبازخان ، محله قلعه محمود و 30220001 با عنوان ساخت ایستگاه آتش نشانی شماره یک در خیابان امام ، به ردیف شماره 140820001 با عنوان تجهیز و راه اندازی مرکز پایش تصویری شهر کرمان با رعایت ضوابط مربوط برای اعمال در سال آینده موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

13- نامه شماره 199849-7/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به این که سند ثبتی ملک قبلاً 7/1267 مترمربع بوده است و مالک قصد تفکیک ندارد ، مقرر شد که توافقنامه شماره 59082/2/98 مورخ 23/3/98 اصلاح و بهاء زمین مسیری آقای علی میرزایی با سایر عوارض از جمله ارزش افزوده تهاتر شود. ضمناً نظر شهرداری محترم به رأی اخیر دیوان عدالت اداری به شماره 20/101744/234/9000 14/6/97 نیز توجه داده می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة مکاتبة آقای علی میرزایی پیوست می باشد.

14- نامه شماره 235321-20/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به بررسی مجدد مدارک موجود در پرونده و با تأکید بر وجود نقشة هوایی سال 80 که مؤید حصارکشی زمین موردنظر در خیابان هاشم نادری ، کوچة غربی 5 ، در آن تاریخ می باشد ، اعلام می گردد که به ملک موردنظر قدرالسهم تعلق نمی گیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *