مصوبات جلسه 98/12/12

نامه وارده شماره 6822-5/11/98 ، شهروند محترم ، آقای یوسف رهبری ، مطرح گردید. با توجه به جانبازی 40% و مشکل بینایی مشارالیه و سابقة اخذ مدرک اثبات مالکیت از مرجع قضایی و رعایت دیگر شرایط و مقتضیات ، این شورا با محاسبة عوارض تفکیک بر اساس بند 2-22 لایحة شهرسازی سال 98 موافقت دارد. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 201801-1/10/98 مطرح گردید. صورتجلسه کمیته جامع نامگذاری معابر شهری کرمان مطرح و به شرح ذیل تصویب شد:

2-1- با پیشنهاد مطرح شده در بند یک موافقت گردید. ضمناً توجه شود که همزمان ، در مورد جایگزینی نام آن شهید معزز در محل مناسب نیز اقدام لازم انجام گیرد.

2-2- با نامگذاری کوچه شماره 32 ، شمالی 4 ، در خیابان شهید قدوسی به نام « علی صدرالدینی»  موافقت شد.

2-3- قبلاً بر اساس مجوز صادرة شماره 1009-8/7/94 با نامگذاری آن شهید بزرگوار در محلی دیگر موافقت شده است.

2-4- با نامگذاری معبر منشعب از خیابان 20 متری امام سجاد،مجاور فرهنگسرای ماه بنی هاشم بنام «فرهنگسرا» موافقت شد.

2-5- با پیشنهاد مطرح شده در بند 5 ، مخالفت شد.
2-6- با پیشنهاد مطرح شده در بند 6 ، مخالفت شد. لازم است که مجدداً کارشناسی گردد.
2-7- با نامگذاری سه راه فاقد نام خیابان گلباز خان و خیابان شهید تجلی به نام « پته دوزان »  مخالفت شد.
2-8- در خصوص نامگذاری بند 8 بیشتر بررسی شود.

2-9- در خصوص بند 9 نیز مقرر شد که هیأت چوگان تقاضای خود را به شورا ارایه دهند تا در جلسه ای مورد بحث فحص قرار گیرد.

2-10- با نامگذاری کوچه شماره 13 ، خیابان شهید نامجو به نام « شهید حسین مهدوی »  موافقـــت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 

 

3- نامه شماره 253196-10/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه فرزند عزیز آقای قاسمی از شهدای سانحه هوایی اکراین می باشند ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پیش فروش سه قطعه قبر در مجاورت قبر آن فرزند ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 231646-13/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/3 ریال ( سه میلیون ریال ) به منظور تقدیر از سه نفر از شهروندان محترم که در مورد مناسب سازی فضای شهری ویژة جانبازان و معلولین از طریق فضای مجازی پیشنهادها و انتقادات مفیدی ابراز داشته اند ، از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 232134-14/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور
هزینه کرد و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به پروندة کارخانه آسفالت شهرداری ، به میزان
-/000/645/780/5 ریال ( پنج میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار ریال ) از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 246116-3/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر اساس صورتجلسه واگذاری شماره 31236-4/3/93 قطعه زمین شماره 2 از نقشه تفکیکی شماره 13136/2-25/7/90 در بلوار امام رضا ، کوچة شماره 17 ، از اراضی موسوم به کاظم آباد به شهروند محترم ، آقای محمدرضا ارجمند ، واگذار گردیده است و اکنون بر اساس بررسی مجدد مشاهده گردیده است که مساحت قطعه زمین مزبور ، 15/9 مترمربع کاهش داشته است که این میزان  به ارزش کارشناسی -/000/100/311 ریال ( سیصد و یازده میلیون و صد هزار ریال ) تعیین قیمت گردیده
است ، این شورا با پیشنهاد مطرح شده به منظور سپرده کردن مبلغ فوق الذکر نزد شهرداری بدون هر گونه افزایش یا کاهش ، به نحوی که نامبرده بتواند از تسهیلات اخذ پروانه ساختمان در منطقه سه شهرداری کرمان استفاده نماید ، موافقت دارد. مبنای محاسبة عوارض ، ارزش زمان صدور این مجوز خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 249520-6/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در اجرای مجوز صادرة شماره 1293-23/2/98 ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة شماره 247262-4/12/98 ، پس از تحویل و واگذاری قطعی و رسمی قطعه زمین واگذار شدة سابق به مساحت 20/64 مترمربع در خیابان امام ، بلوار قلعه محمود به نام شهرداری کرمان ، به ازای ارزش کارشناسی زمین مزبور و ارزش سازة فلزی موجود در آن شامل زیرزمین تجاری همکف تجاری و پارکینگ و نیم طبقة تجاری به میزان -/000/600/466/5 ریال ( پنج میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون و ششصد هزار ریال ) و احتساب مبلغ پروانه ساختمانی شماره 93004904-20/11/93 ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/402/229/7 ریال ( هفت میلیارد و دویست و بیست و نه میلیون و چهارصد و دو هزار ریال ) ، با واگذاری قطعه زمین شماره 14 از نقشه تفکیکی 82599/2-26/5/95 در بلوار پزشک خیابان شهید خالداری اراضی کاظم آباد به مساحت 39/208 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/040/502/7 ریال ( هفت میلیارد و پانصد و دو میلیون و چهل هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات به شهروند محترم ، آقای سیدحسین خوشرو ، موافقت دارد. نامبرده ما به التفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض به میزان  -/000/638/272 ریال ( دویست و هفتاد و دو میلیون و ششصد و سی و هشت هزار ریال ) نقداً به حساب شهرداری کرمان واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة مکاتبه پیوست
می باشد.

8- نامه شماره 235438-20/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به شرایط مالی شهروند محترم ، آقای تقی ایرانمنش ، با تقسیط بدهی ایشان بدون اخذ پیش قسط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة آن پیوست می باشد.

9- نامه وارده شماره 6161-6/11/98 شهروند محترم ، آقای کوروش مهرابی کرمانی ، مطرح گردید و با توجه به استیصال نامبرده در پرداخت یک جای مبلغ بدهی ، موضوع قبض شماره 9810050692-30/10/98 ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که بدهی ایشان بدون اخذ پیش پرداخت ، 36 ماهه تقسیط شود. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

10- نامه شماره 226223-5/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ارزش افزوده ملک شهروند محترم ، خانم شراره ثریا ، در بلوار امام حسن ، کوچه شماره 49 ، به صورت 15% نقد و  مابقی در اقساط 24 ماهه با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان ضمیمه می باشد.

11- نامه شماره 253775-10/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ نقدینة ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مسعود شادمان ، در شهرک هشت بهشت ، به مساحت 25/1374 مترمربع و به ارزش کارشناسی-/870/188/250/15 ریال
( پانزده میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و صد هشتاد و هشت هزار و هشتصد و هفتاد ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. توجه شود که مهلت اعتبار قانونی نظریة کارشناسی ملک مزبور به پایان نرسیده باشد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 248105-5/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت مساعدت به اجرای طرح ساماندهی محور گلبازخان و ارگ ، با پیشنهاد شهرداری به منظور انتقال مانده اعتبار ردیف های شـــماره 140920003 با عنوان تکمیل مطالعات ، نظارت و بهسازی محور گلبازخان و ارگ و 110420001 با عنوان تهیه طرح های موضوعی و موضعی محله گلبازخان ، محله قلعه محمود و 30220001 با عنوان ساخت ایستگاه آتش نشانی شماره یک در خیابان امام ، به ردیف شماره 140820001 با عنوان تجهیز و راه اندازی مرکز پایش تصویری شهر کرمان با رعایت ضوابط مربوط برای اعمال در سال آینده موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

13- نامه شماره 199849-7/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به این که سند ثبتی ملک قبلاً 7/1267 مترمربع بوده است و مالک قصد تفکیک ندارد ، مقرر شد که توافقنامه شماره 59082/2/98 مورخ 23/3/98 اصلاح و بهاء زمین مسیری آقای علی میرزایی با سایر عوارض از جمله ارزش افزوده تهاتر شود. ضمناً نظر شهرداری محترم به رأی اخیر دیوان عدالت اداری به شماره 20/101744/234/9000 14/6/97 نیز توجه داده می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة مکاتبة آقای علی میرزایی پیوست می باشد.

14- نامه شماره 235321-20/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به بررسی مجدد مدارک موجود در پرونده و با تأکید بر وجود نقشة هوایی سال 80 که مؤید حصارکشی زمین موردنظر در خیابان هاشم نادری ، کوچة غربی 5 ، در آن تاریخ می باشد ، اعلام می گردد که به ملک موردنظر قدرالسهم تعلق نمی گیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.