مصوبات جلسه 98/12/17 (1)

نامه شماره 222839-30/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به این که کلیت بودجۀ پیشنهادي شهرداري ، در نشـست هاي متعدد کمیسیون برنامه و بودجه و در نشست هاي شوراي عمومی مورخ 14/12/98 و 17/12/98 با رقم -/ 459/552/931/12 هزار ریال ( دوازده هزار و نهصد و سی و یک میلیارد و پانصد و پنجاه و دو میلیون و چهارصد و پنجاه و نه هزار ریال ) که مبلغ -/ 459/735/099/5 هزار ریال ( پنج هزار و نود و نه میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه و نه هزار ریال ) آن شامل اعتبارات هزینه ای و مبلغ 000/817/219/7 هزار ریال ( هفت هزار و دویست و نوزده میلیارد و هشتصد و هفده میلیون ریال ) آن به تملک دارایی های سرمایه ای و مبلغ 000/000/462 هزار ریال ( چهارصد و شصت و دو میلیارد ریال ) آن به تعهدات قطعی سنواتی سرمایه ای و مبلغ -/000/000/150 هزار ریال  ( یکصد و پنجاه میلیارد ریال ) به اعتبارات تملک دارایی های مالی اختصاص خواهد داشت تصویب گردید. ضمن ارسال5 نسـخه از بودجۀ مصوب ، با وصول درآمدها و اعمال هزینه ها ، براساس ارقام مندرج، از ابتداي سال 1399 ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 5/1210/ش/ش/ک-5/11/98 رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان کرمان مطرح گردید و با پرداخت مبلغ -/000/000/240 ریال ( دویست و چهل میلیون ریال ) به آن شورای محترم با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از محل اعتبار این شورا موافقت گردید. وجه فوق الذکر از طریق شماره حساب 0105108422004 بانک ملی ایران به نام شورای اسلامی شهرستان کرمان پرداخت خواهد شد. تصویر نامه شورای شهرستان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 248047-5/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه 30/62 مترمربع از ضلع جنوبی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم مهدیه نظری مکی آبادی ، با پلاک ثبتی 3717 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزی شده از 130 بخش 4 کرمان دارای پروانه ساختمانی شماره 91004290-1/5/91 به ارزش کارشناسی -/000/200/840/1 ریال ( یک میلیارد و هشتصد و چهل میلیون و دویست هزار ریال ) ( با احتساب هزینه های طراحی مربوط به اصلاح نقشه های ساختمانی ) در مسیر راستگرد تقاطع بلوار کوثر به بزرگراه امام رضا (ع) مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس توافقنامة شماره 242726-28/11/98 و به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین ضلع غرب ملک مذکور ( لچکی ) ، به مساحت 02/97 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/480/328/2 ریال ( دو میلیارد و سیصد و بیست و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال ) به ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و صرفاً جهت ادغام در ملک فوق الذکر موافقت دارد. ضمناً مبلغ -/000/280/488 ریال ( چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال ) ما به التفاوت ملک مسیری و لچـــکی موصوف به عنوان طلب شهرداری منظور که بایستی نقداً توسط نامبرده در وجه شهرداری کرمان پرداخت گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- در خصوص بندهای 3 ، 4 و 20 نامه شماره 5704/1/6843-17/12/98 فرمانداری محترم ، پاسخ لازم را  رئیس محترم شورا تهیه نموده و ایفاد گردد.

5-  در خصوص بند 5 نامه شماره 5704/1/6843-17/12/98 فرمانداری محترم کرمان ،  اعلان می گردد که آقای ارشادی نمایندة قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء می باشد و قرارگاه خاتم الانبیاء نیز یک نهاد دولتی میباشد ، لذا این شورا در جهت مساعدت در پرداخت بدهی شهرداری و ممانعت از اختلال در اجرای پروژة تقاطع غیر همسطح ،  بر مصوبه خود اصرار دارد.

6- در خصوص بند 16 نامه شماره 5704/1/6843-17/12/98 فرمانداری محترم کرمان ، مصوبة این شورا قانونی بوده و شورا نیز آن را برای شهرداری لازم الاجرا دانسته است و در ادارة محترم بازرسی نیز     نمایندگان این شورا توضیح کافی به کارشناسان محترم آن اداره ابراز کرده و مورد تأیید قرار گرفت. لذا مجدداً به فرمانداری محترم اعلام گردد که آن فرمانداری در موعد قانونی به مصوبة موردنظر اعتراض نکرده و از پایان وقت اداری 11/10/98 برای شهرداری کرمان لازم الاجرا گردیده است.

7-  ایراد بند 6 در نامه شماره 5704/1/6843-17/12/98 فرمانداری محترم کرمان ، نظر به اینکه بر اساس ضابطة مندرج در مادة 90 قانون شوراها ، هیأت تطبیق مصوبات در صورتی که موردی مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد ، می تواند با ذکر مورد و مستدل اعتراض نماید ، از فرمانداری محترم استعلام گردد که ابراز نظر در خودداری شهرداری از اجرای مصوبه با چه استدلال و مأخذ قانونی می باشد؟

8- در خصوص پرداخت پاداش سالیانه به شهردار محترم کرمان ، اعلام گردد به پاس زحمات یکساله آقای مهندس عالم زاده ، با پرداخت مبلغ چهل میلیون تومان به ایشان ، از محل بودجة شورا موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *