مصوبات جلسه 98/7/22

1- نامه شماره 84475-31/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 55565-20/3/98 شهرداری ، در این خصوص که چاپ آگهی و رپرتاژ در مطبوعات محلی در سال 1396 ، جمعاً به مبلغ -/000/340/374 ریال ( سیصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و چهل هزار ریال ) به علت فقدان درخواست خرید و اعتبار لازم در هزینه های سال 96 منظور نشده است ، با پیشنهاد منظور نمودن  مبلغ مذکور در ردیف 41070203 دیون با محل ، با رعایت ضوابط مربوط و از جمله با اخذ فاکتور و مدرک معتبر موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 144904-8/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان قطعه زمین شماره 186 از نقشه تفکیکی شماره 17707/230/10/88 در انتهای بلوار رضوان بر اساس صورتجلسة شماره 25755-7/7/90 به  ، شهروند محترم ، آقای نادر تشکری واگذار گردیده است و اکنون مشخص گردیده که قطعه زمین مذکور در حریم فنس های هوانیروز مستهلک می گردد ، لذا مستند به مفاد توافقنامة اصلاحی شماره 127061-12/6/98 ، موافقت شد که به ازای قطعه زمین واگذار شده به ارزش کارشناسی -/000/312/402/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و دو میلیون و سیصد و دوازده هزار ریال ) ، قطعه زمین شماره 192 از همان نقشه تفکیکی به مساحت 220 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/410/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال ) بر اساس قسمت اصلاحیة نقشه تفکیکی طبق رأی کمیسیون ماده 5 مورخ 11/6/94 به مشارالیه یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار گردد. ضمناً آقای نادر تشکری ما به التفاوت ارزش املاک مسیری و معوض را به میزان -/000/688/7 ریال ( هفت میلیون و ششصد و هشتاد و هشت هزار ریال ) به صورت نقد به حساب شهرداری واریز نماید.  تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه اصلاحی  پیوست می باشد.

3- نامه شماره 148159-13/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم ، آقای ناصر مهدی پور به وکالت از آقای مهدی ضیاء الدینی دشتخاکی مبلغ -/091/887/945 ریال ( نهصد و چهل و پنج میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و نود و یک ریال ) از مناطق یک و چهار آن شهرداری از بابت واگذاری بخشی از املاک مورد ادعای خود به شماره پلاک های شماره 4380 و 3434 اصلی در بخش دو کرمان طلبکار می باشد ، نظر به مجوز صادره شماره 3090-28/5/98 و بر اساس مفاد مندرج در متمم توافق نامه های شماره 140741 و 140744-2/7/98 منطقه یک آن شهرداری و 140448-2/7/98 منطقه چهار آن شهرداری ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور کسر مبلغ مذکور از مبلغ کارشناسی لچکی و اخذ نقدینة مبلغ -/909/112/386 ریال ( سیصد و هشتاد و شش میلیون و صد و دوازده هزار و نهصد و نه ریال )
ما به التفاوت از مشارالیه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت ش
د. تصویر نامه شهرداری کرمان ،  توافقنامه ها و سابقه مجوز صادره پیوست می باشد.

 4- با عنایت به اینکه مجوز صادرة شماره 4369-4/11/97 این شورا در موافقت با پرداخت طلب 35 پیمانکار با مخالفت هیأت محترم تطبیق مواجه نشده (موضوع بند 11 نامه ارسالی شماره 4377-4/11/97 به فرمانداری کرمان) و برای شهرداری کرمان لازم الاجرا بوده است ، شهرداری نیز در جلسه ای کارشناسانه مدارک آن پیمانکاران را واکاوی کرده و بر آن صحه نهاده است و حاصل نظر منضم به نامة شماره 154778-22/7/98 به این شورا ارسال گردیده است که با اجرای نظر موافقت شد. کپی نامه و پیوست آن ارسال می گردد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.