مصوبات جلسه 98/7/15

1- نامه شماره 136388-27/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقایان مرتضی ، حسین ، مصیب و علی مبشری و خانم فرشته مبشری ، در خیابان شهید قدوسی ، نبش کوچه شماره 12 ، به مساحت 42/7 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/360/59 ریال ( پنجاه و نه میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) به نامبردگان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 136384-27/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه حد جنوب ملک موردنظر در خیابان شیخ احمد کافی شمالی ، کوچه شماره 10 ، در سند رسمی به معبر ذکر شده است ، با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم زهرا دانش ، به مساحت 49/35 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/860/496 ریال ( چهارصد و نود و شش میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال ) به مشارالیها یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک  مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 141323-3/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با فروش لچکی ضلع غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم آزاده کربلایی ، در بلوار جمهوری اسلامی ، ورودی شهرک بانک صادرات ، به مساحت 40/81 مترمربع و با افزودن 25% به ارزش کارشناسی -/000/000/442/2 ریال ( دو میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 129710-31/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت 10% از مبلغ -/686/820/084/52 ریال ( پنجاه و دو میلیارد و هشتاد و چهار میلیون و هشتصد و بیست هزار و ششصد و هشتاد و شش ریال ) ، عوارض کسب و پیشه وصول شده سال های 94 تا 97 مناطق چهارگانه شهرداری به اتاق اصناف کرمان ، با تغییر محل اعتبار ردیف 41070205 با عنوان دیون بامحل به ردیف 41070203 با عنوان دیون بلا محل با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 128481-3/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به معلولیت جسمی شهروند محترم ، آقای یارالله غزلو و  این که فعالیت دکه بر اساس ادعای نامبرده ( و صحة آن در نامة شهرداری ) تعطیل بوده است ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور کسر یک دوم بدهی نامبرده و تسویه حساب ایشان ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط  موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقه مکاتبات پیوست می باشد.

 6- نامه شماره 141126-3/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور کسر 80% از عوارض محلی مؤسسات قرآنی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 131323-20/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم زهرا سلطانی ، در خیابان شهید نگارستانی ، خیابان کودکان ، کوچه شماره 3 ، به مساحت 81/27 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/910/305 ریال ( سیصد و پنج میلیون و نهصد و ده هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به قوانین و مقررات اداره اوقاف ، موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه های وارده شماره 3744-6/7/98 آقای دکتر پورابراهیمی ، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و 3005-26/5/98 شهروند محترم ، آقای علی اسماعیلی نیا مطرح گردید و با توجه به اینکه میزان سطح اشغال زمین موردنظر ، با وجود آنکه در حریم شهر قرار دارد ، در ضوابط موجود نامعین است این شورا با هدف حمایت از اشتغال و فعالیت های تولیدی و در جهت تسهیل در اقدامات آقای علی اسماعیلی نیا با 40% سطح اشغال زمین مزبور موافقت شد. اما نظر به اینکه مشارالیه خواهان استفاده از 55% زمین برای کار تولیدی خود می باشد ، در صورت تأکید ، بایستی ما به التفاوت این میزان تا 55% را به صورت اضافه تراکم پرداخت نماید. با توجه به ضرورت و با استناد به مفاد ماده 99 قانون شهرداری ها ، لطفاً دستور فرمایید که پیشنهاد کارشناسانه در مورد اراضی مشابه با این وضع ، تدوین و به این شورا ارسال گردد .تصویر نامه های مزبور پیوست می باشد.

9- نامه شماره 126961-12/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور عقد قرارداد برای واگذاری زمینی در جنگل قائم ( در محلی که در نقشة پیوست مشخص شده است ) به مساحت 250 مترمربع برای احداث اعیان پایگاه فعالیت های عام المنفعة رایگان به نام پایگاه امداد و نجات و آموزش کوهستان جمعیت هلال احمر با حفظ مالکیت شهرداری در عرصه و مشارکت در پرداخت عوارض ساخت و امکان دریافت سند اعیان احداثی به نام جمعیت هلال احمر ، در ازای صدور پروانة مشترک به نام بنیاد خیریة بناهای ماندگار شهرداری و شرکا با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و ضمیمة آن پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *