مصوبات جلسه 98/7/29

نامه شماره 154344-98/7/22 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروندان محترم ، آقایان سعید ثمره مرادی و مسعود احمدی گوکی ، در خیابان 17 شهریور ، کوچه شماره 28 ، به ارزش کارشناسی
-/417/563/481/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد و شصت و سه هزار و چهارصد و هفده ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

2- نامه شماره 148274-98/7/13 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای ورثه مرحوم عباس مفیدی فرسنگی ، در خیابان سرباز ، بین کوچه های شماره 52 و 54 ، به ارزش کارشناسی -/642/541/424/2 ریال ( دو میلیارد و چهارصد و بیست و چهار میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و ششصد و چهل و دو ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 147232-11/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد  شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، آقای کیخسرو کیانیان در جاده قدیم زرند ، روبروی دانشگاه بلدالامین ، به مساحت 97/6436 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/450/812/44 ریال ( چهل و چهار میلیارد و هشتصد و دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال ) مشروط به ده درصد افزایش به قیمت کارشناسی موافقت گردید. در صورت عدم اعمال شرط مزبور ، دریافت قدرالسهم با رعایت دیگر ضوابط مربوط و به صورت اخذ زمین انجام گیرد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4-نامه شماره 153443-21/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه ششدانگ پلاک های ثبتی به شماره 1308 و 1309 و 3211 اصلی از بخش چهار کرمان مورد ادعای خانم فاطمه فروزان و آقای بهروز شکیبا ، در بلوار جمهوری ، خیابان زینهاری ، کرچه شماره 25 ، به مساحت 334 مترمربع با 20/215 مترمربع اعیانی در همکف و 6/213 مترمربع طبقه اول در دو واحد ، به ارزش کارشناسی -/000/000/683/5 ریال ( پنج میلیارد و ششصد و هشتاد و سه میلیون ریال ) در مسیر طرح امتداد بلوار کوثر مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس توافقنامة اصلاحی شماره 138352-30/6/98 و به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری به نام شهرداری کرمان و امضای صوررتجلسة تحویلی ، با واگذاری قطعه زمین شماره 13 از نقشه تفکیکی شماره 82599/2/95-26/5/95 در بلوار پزشک ، خیابان شهید خالداری ، به مساحت 44/209 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/160/932/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون و صد و شصت هزار ریال ) به مشارالیهما با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد و ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین معوض به میزان -/000/840/750/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال ) به حساب بستانکاری ایشان منظورر گردد که این مبــلغ بدون هر گرنه افــزایش و یا کـاهش نزد شهرداری سپرده شده و نامبردگان یا وکیل قانونی بتواند از تسهیلاتی همچون پروانه ، پایان کار یا تفکیک در منطقه دو ، به مأخذ ارزش روز استفاده نماید. . تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه ها پیوست می باشد.

5- نامه شماره 156999-25/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف تجلیل از خانوادة 15 تن از شهدای نیروی انتظامی به مناسبت هفتة نیروی انتظامی ، با پیشنهاد شهرداری در خصوص هزینه کرد مبلغ -/000/000/45 ریال ( چهل و پنج میلیون ریال ) به صورت اهدای 15 کارت هدیة سه میلیون ریالی از محل ردیف 41050307 با عنوان کمک به خانواده های ایثارگران و خانواده معظم شهدا و پرداخت به آن خانواده های معزز موافقت شد. ضمناً برای 5 نفر از اعضای خانواده معظم شهدای ناجا که مدنظر شورا می باشد نیز پیش بینی لازم انجام گیرد و جمعاً از بیست نفر تجلیل شود. اعتبار پنج نفر مذکور در نامة شماره 3948-15/7/98 ، از حساب فی ما بین با شورا تأمین گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 149511-98/7/14 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توافقنامه شماره 31342-29/2/92 که در سال 92 در خصوص ملک مسیری شهروند محترم ، آقای محمود نژاد اکبری راوری تنظیم شده است ولی به علت دیر کردن در ارسال اسناد مثبته ، به موقع عمل نگردیده و در سیستم مالی به هزینة تملک منظور نشده است ،  با پیشنهاد شهرداری به منظور تأمین اعتبار و هزینه کرد مبلغ -/000/600/293/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و نود و سه میلیون و ششصد هزار ریال ) از ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک داراییهای سرمایه ای  با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً با عنایت به اینکه آقای محمود نژاد اکبری راوری در زمان عقد توافقنامه نهایت همکاری را با شهرداری داشته است و هم اکنون نیز مطابق نامه شماره 143494/2-6/7/98 منطقه 2 شهرداری ، مبلغ-/000/160/329 ریال ( سیصد و بیست و نه میلیون و صد و شصت هزار ریال ) بستانکارند ، موافقت شد که ملاک  محاسبة عوارض ، زمان اولین مراجعة  ایشان ، در تاریخ  8/5/98 قرار گیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *