مصوبات جلسه 98/5/13

1 نامه شماره 99368-8/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف کنترل و ساماندهی سگهای بلاصاحب ، این شورا با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و شهرداری کرمان ، با پیشنهاد اجرای صورتجلسة مورخ 29/2/98 کارگروه استانی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 82172-20/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد مبلغ -/091/481/36 ریال ( سی و شش میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار و نود و یک ) بابت چهار فقره فیش واریزی به حساب دادگستری کرمان که در سال 96 به هزینه منظور نشده است از ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 90504-30/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور بخشش کارمزد تقسیط جرایم کمیسیون ماده 100 قبض شماره 9810013270-25/3/98 به نام شهروند محترم ، خانم ربابه مهاجری ، به میزان -/000/460/53 ریال ( پنجاه و سه میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال ) و هزینه کرد آن از محل ردیف 41050207 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 89906-30/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تقسیط مبلغ با قیمانده از ارزش کارشناسی خودروی حمل زباله که قبلاً به دهیاری ده لؤلؤ فروخته شده و آن دهیاری از پرداخت نقدینة مبلغ مستأصل است با اخذ کمترین کارمزد ممکن ،  با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5-  با توجه به مفاد نامة شماره 58/1/6843-11/1/98 فرمانداری محترم کرمان در خصوص بند 9 از صورتجلسة شماره 5416-27/12/97 ، به پیوست تصویر نامه های شماره 99871-9/5/98 و 699/98/م/1-25/4/98 و 715/98/م/1-13/5/98 شهرداری کرمان به انضمام نقشة تفکیکی تأیید شده سازمان محترم مدیریت فرهنگی مطرح گردید و این شورا بر اجرای مصوبة مزبور با ملاحظه و رعایت دقیق ضوابط سازمان میراث فرهنگی و ضوابط مربوط به کاربری پذیرایی گردشگری تأکید گردد.

6- نامه شماره 84822-24/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ -/000/000/60 ریال ( شصت میلیون ریال ) بابت حق عضویت شهرداری در انجمن حسابرسان داخلی ایران در سال های 96 و 97 از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 89902-30/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به شهروند محترم ، آقای ایرج عبدلی ، از پرسنل رسمی منطقه چهار ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانــات به مستمنــدان ، باهدف تأمین بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 54281-19/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نظریات مطرح شده در صورتجلسة کمیتة جامع نامگذاری معابر شهری مورخ 1/3/98 ، با اجرای کلیة بندها به جز بند 3 موافقت گردید. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *