مصوبات جلسه 98/5/6

1 نامه شماره 57134-21/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس نرخ های مصوب پیشنهادی در صورتجلسة کارگروه ماده 18 شهرستان کرمان ، این شورا با حداکثر 20% افزایش در نرخ های مصوب موضوع مجوز صادرة شماره 1201-12/4/97 شورا با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 98/و/449-1/5/98 مسئول محترم اجرایی مؤسسة فرهنگی قرآن و عترت ولیعصر عج کرمان مطرح گردید و مقرر شد که با نظر مساعد به تقاضا رسیدگی شود و غرفه ای رایگان برای جشنواره موردنظر در اختیار مؤسسة مزبور قرار گیرد. تصویر نامه مؤسسه پیوست می باشد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/5/98 کمیسیون فرهنگی ، هنری و بانوان و تصویب در شورای عمومی مورخ 6/5/98 و لزوم حفاظت از مدارک و اسناد تاریخی شهرداری کرمان و آثار هنری مربوط ، نظیر آثار استاد صنعتی که هم اکنون در محلی نامناسب نگهداری میشود   و یا آثار خریداری شده نظیر آثار استاد صوتی و ، مقرر شد که در خصوص تأسیس موزه ای ویژه با نام بلدیه ، اقدام لازم انجام گیرد.

4- با توجه به نامه شماره 1651/1/6843-30/4/98 فرمانداری کرمان و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/5/98 کمیسیون برنامه ، بودجه و شورای عمومی مورخ 6/5/98 و در جهت رعایت حال شهروندان مراجع به شهرداری و حق ناشی از بند 16 از ماده 80 قانون شوراها ، این شورا بر اجرای مصوبة ارسالی ، موضوع بند 7 نامه شماره 2295-19/4/98 اصرار دارد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 29/4/98 کمیسیون برنامه و بودجه و شورای عمومی مورخ 6/5/98 و در جهت رعایت حال شهروندان مراجع به شهرداری و حق ناشی از بند 16 از ماده 80 قانون شوراها و نظریة موافقت آمیز مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان به شماره 6684/42/68-18/4/98 ، این شورا بر اجرای مصوبة ارسالی ، موضوع بند یک نامه شماره1201-98/2/21 اصرار دارد.

6- نامه شماره 87374-26/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه 30/229 مترمربع از عرصه پلاک ثبتی شماره 1827 فرعی از 10- اصلی بخش 4 کرمان مورد ادعای شهروند محترم ، خانم مریم گله داری ، در انتهای خیابان کمیل ، کوچه شماره 27 در مسیر طرح امتداد بلوار کوثر به ارزش کارشناسی -/000/650/407/2 ریال ( دو میلیارد و چهارصد و هفت میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال ) مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس توافقنامة اصلاحی شماره 55605-4/4/96 و به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 3 از نقشه تفکیکی شماره 60521/2/95-20/4/95 در کوچة شماره 9 ، خیابان شهید نامجو ( اقبال ) ، به مســاحت 13/201 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/623/3 ریال ( سه میلیارد و ششصد و بیســت و سه میلیون و چهارصد هزار ریال ) بـه ایشان با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمناً با توجه به اینکه 97/46 مترمربع از میزان مسیری ملک مزبور متعلق به وقف بوده و باقیماندة مسیری آن 24/41 مترمربع می باشد و بر اساس نامة شماره 961405/94-17/10/94 ادارة اوقاف تبدیل به احسن شده است ، با پرداخت مبلغ -/000/344/249 ریال ( دویست و چهل و نه میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار ریال ) به حساب شماره 128 بانک ملی در وجه اداره اوقاف نیز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 82676-2/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای ابراهیم کربلایی علی ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 98/1/4709-13/4/98 فرمانداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/4/98 کمیسیون محترم حقوقی و نظارت و شورای عمومی مورخ 6/5/98 ، با توجه به مصوبه ارسالی ، این شورا بر اجرای مصوبة ارسالی ، موضوع بند 5 نامه شماره 1365-26/2/98 ، با حذف تفویض اختیار به معاونان محترم شهرداری کرمان اصرار دارد.

9- با توجه به نامه شماره 1651/1/6843-30/4/98 فرمانداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/5/98 کمیسیون برنامه ، بودجه و شورای عمومی مورخ 6/5/98 و در جهت رعایت حال شهروندان مراجع به شهرداری و حق ناشی از بند 16 از ماده 80 قانون شوراها ، این شورا بر اجرای مصوبة ارسالی ، موضوع بند 12 نامه شماره 2295-19/4/98 اصرار دارد.

10- نامه شماره 98/1/49954-2/5/98 فرمانداری محترم مطرح گردید و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/5/98 شورای عمومی و با توجه به اینکه نامة تأکیدی خارج از زمان مقرر ذکر گردیده است ، این شورا بر اجرای مصوبة ارسالی « موضوع بند 7 نامة شماره 1719-11/3/98 » اصرار دارد.

11- نامه شماره 1656/1/6843-30/4/98 فرمانداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/5/98 شورای عمومی ، این شورا بر اجرای مصوبة ارسالی ، موضوع بند 8 نامه شماره 5416-27/11/97 اصرار دارد. در صورت تأکید آن فرمانداری محترم به رد مصوبه ، پیشنهاد می شود که پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.