مصوبات جلسه 98/5/27

1 نامه شماره 103284-13/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای محمد زراعتکار ، از پرسنل کارگری شهرداری ، با هدف بخشی از هزینه های درمانی ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- در پاسخ به نامه شماره 81456-2/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مفاد نامه شماره 66297-2/4/98 ، با فروش لچکی ضلع غرب و جنوب ملک مورد ادعای ، شهروند محترم ، آقای علی حسینی بیدویی ، در خیابان 20 متری امام سجاد (ع) ، جنب فرهنگسرای شهرداری ، به مساحت 42/26 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/680/105 ریال ( یکصد و پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.  

3- نامه شماره 2925-20/5/98 ، شهروند محترم ، آقای علی اکبر معمار مطرح گردید و مقرر شد که به شهرداری کرمان اعلام گردد که پس از بررسی مستندات درمانی مشارالیه ، مبلغ پنج میلیون ریال از محل ماده 17 به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط پرداخت شود.  تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 94468-3/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید.  با پیشنهاد شهرداری به منظور اجرای تبصرة مندرج در نامه شماره 55531-22/3/98 مدیرکل محترم دفتر امور اتباع مهاجرین  خارجی وزارت محترم کشور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.  تصویر نامه ها پیوست می باشد.

5- نامه شماره 113026-26/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد آن شهرداری به منظور پرداخت 10% از مبلغ -/686/820/084/52 ریال ( پنجاه و دو میلیارد و هشتاد و چهار میلیون و هشتصد و بیست هزار و ششصد و هشتاد و شش ریال ) که اتاق اصناف کرمان بابت عوارض کسب و پیشه سال های 94 لغایت 97 برای مناطق چهارگانه شهرداری وصول کرده است از محل اعتبار ردیف 41070205 با عنوان دیون با محل به اتاق اصناف کرمان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 108200-19/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این اظهار که ملک مسیری موردنظر ، موضوع توافقنامة اصلاحی شماره 62262-17/4/96 ، در سال 1396 به علت آماده نبودن مدارک در سیستم مالی آن شهرداری ثبت نگردیده است ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور تأمین اعتبار و هزینه کرد مبلغ -/000/920/999 ریال ( نهصد و نود و نه میلیون و نهصد و بیست هزار ریال ) از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 

 

 

7- نامه شماره 108180-19/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این اظهار که ملک مسیری موردنظر ، موضوع توافقنامة اصلاحی شماره 62257-17/4/96 ، در سال 1396 به علت آماده نبودن مدارک در سیستم مالی آن شهرداری ثبت نگردیده است ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور تأمین اعتبار و هزینه کرد مبلغ -/000/426/981/1 ریال ( یک میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار ریال ) از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه پیوست می باشد.

8- نامه شماره 107594-19/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای ابراهیم مؤذن زاده ، از پرسنل بازنشستة آن شهرداری ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 108203-19/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این اظهار که ملک مسیری موردنظر ، موضوع توافقنامة اصلاحی شماره 62395-17/4/96 ، در سال 1396 به علت آماده نبودن مدارک در سیستم مالی آن شهرداری ثبت نگردیده است ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور تأمین اعتبار و هزینه کرد مبلغ -/000/663/783 ریال ( هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و شصت و سه هزار ریال ) از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه پیوست می باشد.

10- نامه شماره 108205-19/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این اظهار که ملک مسیری موردنظر ، موضوع توافقنامة اصلاحی شماره 62041-15/4/96 ، در سال 1396 به علت آماده نبودن مدارک در سیستم مالی آن شهرداری ثبت نگردیده است ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور تأمین اعتبار و هزینه کرد مبلغ -/000/225/679 ریال ( ششصد و هفتاد و نه میلیون و دویست و بیست و پنج هزا ریال ) از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه پیوست
می باشد.

11- نامه شماره 92827-1/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای ، شهروند محترم ، آقای ناصر مهدی پور ، در خیابان اسدآبادی ، کوچه شماره 12 ، به مساحت  74 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/332/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و سی و دو میلیون ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان و برگ موقعیت ملک پیوست می باشد.

12- پیرو نامه شماره 1864-21/3/98 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/5/98 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 27/5/98 و با توجه به مفاد نامه شماره 10677-24/1/98 شهرداری و بازدید انجام شدة محلی ، با فروش لچکی ضلع غرب ملک مورد ادعای

 

 

 شهروند محترم ، خــانم زهــرا وزیری نسب ، در خیابان شهدا ، نبش کوچه شماره 17 ، به مساحت

49/217 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/820/914/3 ریال به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و برگ موقعیت ملک پیوست
می باشد.

13- نامه شماره 102707-13/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به توضیحات مندرج ، با اجرای مجوز صادرة شماره  2697-18/7/97 ( بند 12 مصوبة ارسالی شماره 2730-21/7/97 ) ،
از طریق اصلاح مساحت لچکی موردنظر ، از
5/42 به 5/43 مترمربع و اخذ مبلغ
کارشناسی
-/000/500/391 ریال ( سیصد و نود و یک میلیون و پانصد هزار ریال ) و با رعایت دیگر شرایط درج شده در مجوز ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و برگ موقعیت ملک پیوست می باشد.

14- نامه شماره 102714-13/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان قطعه زمین های ردیف شماره 188 و 189 از نقشه تفکیکی شماره 17707/230/10/88 در انتهای بلوار رضوان بر اساس توافق نامة شماره 1044-28/10/89 و مجوز صادرة شماره 2111-6/11/89 این شورا به ، شهروند محترم ، خانم عزت عسکری واگذار گردیده است و اکنون مشخص گردیده که قطعات مذکور در حریم فنس های هوانیروز مستهلک می گردد. مطابق با مفاد توافقنامة منعقد به شماره 89712-30/4/98 ، موافقت می شود که به ازای قطعه زمین شماره 188 به مساحت 41/240 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/500/637/305/3 ریال ( سه میلیارد و سیصد و پنج میلیون و ششصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال ) و قطعه زمین شماره 189 به مساحت 53/235 مترمربع به ارزش کارشناسی -/500/537/238/3 ریال ( سه میلیارد و دویست و سی و هشت میلیون و پانصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال ) که جمعاً به مبلغ -/000/175/544/6 ریال
( شش میلیارد و پانصد و چهل و چهار میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) می باشد ، قطعه زمین شماره
194 از همان نقشه تفکیکی به مساحت 220 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/000/410/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال ) و قطعه زمین شماره 195 به مساحت 220 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/410/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال ) ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/820/6 ریال ( شش میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال ) به مشارالیها یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار گردد. ضمناً در خصوص ما به التفاوت ارزش املاک مسیری و معوض خانم عزت عسکری مبلغ
-/000/825/275 ریال ( دویست و هفتاد و پنج میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار ریال ) به حساب شهرداری واریز نماید.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15- نامه شماره 2786-13/5/98 شهروند محترم ، آقای کرامت نظری مطرح گردید و مقرر شد که در صورتی اطاقک ساخته شده در طرح تعریض معبر نمی باشد ، با اخذ تعهد محضری در این خصوص که ظرف مدت یکسال آینده اطاقک موردنظر را تخریب نماید مجوز حفاری علمک گاز با

 

 

 

رعایت دیگر ضوابط مربوط داده شود.  تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

 16به نامه شماره 98/1/58214-20/5/98 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 98/5/27 کمیسیون معماری ، شهرسازی و حاشیه نشینی و تصویب در شورای عمومی ، این شورا بر اجرای مصوبه تأکید نماید. در صورت ضرورت پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال گردد.

17- نامه شماره 2549-1/5/98 تعدادی از ساکنان محله خواجه خضر ( تقاطع چهارراه ابن سینا به سمت خیابان شهید چمران ) مطرح گردید. با پیشنهاد مطرح شده به منظور اطلاق « سادات خوشرو » به خیابان مزبور موافقت شد. تصویر نامه شهروندان پیوست می باشد.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 98/5/12 کمیسیون فرهنگی ، هنری و بانوان و تصویب در شورای عمومی مورخ 98/5/27 ، به شهرداری کرمان اعلام گردید که بند « 9 » از ماده 5 آیین نامه مزبور حذف گردد و  اجرای بندهای 4 ، و 6 آن ماده نیز منوط به معرفی دانشکده مربوط گردد و شرط تأیید شهردار حذف گردد. ضمناً در این ماده ، نمایندة تام الاختیار از اداره پست نیز پیش بینی شود. ضمناً به استحضار میرساند که آیین نامة مزبور در بند « یک » صورتجلسة شماره 3308-27/12/96 به آن فرمانداری محترم ارسال گردیده و مخالفت نگردیده است.

19- نامه شماره 77925-2/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. به شهرداری کرمان اعلام گردید که پس از بررسی در صورتی که آقای محمدحسین حدادزاده شکیبا هیچ امتیازی از بابت عقب نشینی ملک موردنظر در خیابان امام حدفاصل کوچه های 24 و 26 دریافت ننموده و طرح هم تغییر یافته باشد و مقدار زمین تعریض شده کماکان جزو سند باشد ( از سند کسر نشده باشد ) اقدام قانونی در جهت حل مشکل انجام گیرد.  تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة مکاتبات پیوست می باشد.

20- نامه شماره 95663-5/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به توضیحات مندرج در نامه در این خصوص که وجه طلب شرکت ساباط گستر جنوب شرقی مدت 14 ماه در اختیار آن شهرداری بوده است ، لذا با پیشنهاد مطرح شده به منظور اجتناب از اخذ کارمزد مبلغ تقسیط به میزان -/000/000/52 ریال ( پنجاه و دو میلیون ریال ) موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

21- نامه شماره 94480-3/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. و بر حسب مذاکراتی که با حضور  آقای احمد پورحسینی و آقای مداح ، مدیر محترم منطقه 3 ، و سرکار خانم دیندار ، مسئول محترم دایره حقوقی آن شهرداری ، در نشست مورخ 13/5/98 کمیسیون حقوقی و نظارت انجام یافت و تصویب در شورای عمومی  مورخ 27/5/98 و با توجه به اینکه رأی صادرة شعبة 8 دیوان عدالت اداری منجر به محاسبه عوارض و واریز وجه گردیده است ، به شهرداری کرمان اعلام گردید که پس از بررسی و در صورتی که مالک ، مساحت مورد درخواست را نسبت به نقشة اولیه افزایش داده باشد ، صرفاً افزایش متراژ بر اساس قیمت روز محاسبه و دریافت گردد و از محاسبة مجدد مساحتی که در سال 1395 عوارض آن اخذ گردیده است اجتناب شود. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة مکاتبات پیوست می باشد.

 22- با توجه به ایراد هیأت محترم تطبیق در نامه شماره 43/1/6843-8/1/98 فرماندار محترم کرمان ، ضمن ارسال نامه شماره 9822-13/5/98 شهرداری کرمان بر اجرای مصوبه شماره
5298-20/12/97 تأکید گردد.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 98/5/26 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 98/5/27 ، در اجرای خواستة فرمانداری محترم کرمان در نامة شماره 58/1/6843-11/1/98 ( بند 3 ) مدارک و مستندات لازم ایفاد گردد.

24- نامه شماره 53381-13/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به صرفه و صلاح آن شهرداری و در جهت حل مشکل کارخانه بازیافت با پیشنهاد آن شهرداری به منظور اجرای موافقتنامة فی ما بین سازمان مدیریت پسماند آن شهرداری و دانشگاه اصفهان با رعایت مقررات و ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه ارسال می گردد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.