مصوبات جلسه 98/4/23

1 بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست شورای عمومی مورخ 98/4/23 و در اجرای بند 3 از ماده 80 قانون شوراها ، آقایان علی خدادادی و منصور ایرانمنش ، اعضای محترم شورا ، به عنوان نمایندة این شورا در امر بازرسی از سازمانها و مناطق شهرداری ، به شهرداری کرمان معرفی گردند.

2– بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 15/4/98 کمیسیون عمران و حمل و نقل و تصویب در شورای عمومی مورخ 23/4/98 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور اجرای بند 5 صورتجلسة شورای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 1100/1/6843-23/3/98 فرمانداری محترم ، در خصوص ایراد مندرج در بند 7 ، در نشست های مورخ 15/4/98 کمیسیون معماری ، شهرسازی و حاشیه نشینی و شورای عمومی مورخ 23/4/98 ، مطرح گردید. مقرر شد که به فرمانداری محترم کرمان اعلام گردد که این شورا بر مصوبة سابق خود تأکید دارد. لذا نامه مناسب با نظر رئیس محترم شورا تهیه و ارسال گردد.

4- نامه شماره 16067-98/2/22 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 2353-98/4/23 شهروند محترم ، آقای مصطفی نامدار محمدی ، مطرح گردید و نظر به این که شهرداری کرمان از سال 1391 باعث توقف اقدامات نامبرده شده است ، موافقت شد که محاسبات مربوط به اصلاح تفکیک بر اساس قیمت سال 1391 با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط انجام گیرد. ضمناً لازم است که شهرداری از آقای نامدار محمدی با اخذ رضایت نامه اطمینان حاصل کند که مشارالیه در آینده ادعایی در خصوص ضرر و زیان از شهرداری نخواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان و نامه وارده شهروند پیوست می باشد .

5- نامه شماره 75466-12/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقــای یدالله باغی راینی ، از پرسنل شهرداری کرمان ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 59355-23/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ -/000/000/5 ریال ( پنج میلیون ریال ) از محل ردیف 41050306 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان به آقای مهدی سعیدی دلچه ، از پرسنل شهرداری به منظور تأمین بخشی از هزینه های درمان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 49570-9/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با پیشنهاد شهرداری به منظور تقسیط مبلغ بدهی شهروند محترم ، آقای احد باقرزاده ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 77787-16/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ -/000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان به شهروند محترم ، آقای فریدون محمدی گوشکی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 59362-23/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/200 ریال ( دویست میلیون ریال ) از محل ردیف 41050208 با عنوان سایر کمک ها به بخش عمومی به دبیرخانه مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً جناب آقای شهردار گزارشی از عملکرد و فعالیت مجمع مزبور در اولین جلسة شورای عمومی به این شورا ارایه نمایند.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 49552-9/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور استفاده رایگان افراد دارای معلولیت ( به ویژه ناشنوایان ) از اتوبوس های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر آن شهرداری با تأکید بر تأیید فهرست نام آنان توسط بهزیستی و همچنین ایجاد ساز و کار لازم نظارت در ممانعت از سوءاستفادة احتمالی ( بطور مثال از طریق درخواست کارت عکسدار ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 60577-98/3/26 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ -/000/000/42 ریال ( چهل و دو میلیون ریال ) بابت
حق الزحـمه سال
97 آقای حــاجی زاده ، نماینده محترم دادگــستری ، از محل ردیف  41070203 با عنوان دیون با محل با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 679/98/م/122/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به این اعلان که فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان کرمان ، در اجرای پروژه های مربوط به امور مربوط به تخلفات ساختمانی حوزه های استحفاظی و اجرای آرا کمیسیون ماده صد و رفع سد معابر همکاری داشته است و گزارش کار به مبلغ -/000/680/99 ریال ( نود و نه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال ) ارایه داده است ، با پیشنهاد مرقوم به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ مذکور از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل به پیمانکار با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 13- نامه شماره 61257-98/3/26  شهردای کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/902/22 ریال ( بیست و دو میلیون و نهصد و دو هزار ریال ) قبض بنیاد تعاون ناجا با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. توضیح اینکه کانکس مستقر در مرکز تعویض پلاک فاقد کنتور برق بوده و پرسنل مدیریت تشخیص و وصول درآمد جهت وصول و صدور قبوض عوارض خودرو به مدت هشت ماه از امتیاز و کنتور برق مرکز رهگشا استفاده می نمایند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

14- نامه شماره 70515-6/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور عملیاتی شدن قرارداد « سامانه ملی عوارض خودرو » که میان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمان و شرکت تجارت فناوری اطلاعات همفکران امضا شده است ، با توجه به توضیحات مندرج در بندهای یک و دو با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. لازم است به شهروندان محترم اجباری نبودن مراجعه به سامانة مزبور و اختیار آنان در مراجعه به دیگر سامانه های موجود اطلاع رسانی گردد. به استحضار می رساند که آن فرمانداری محترم قبلاً بر اساس نامه شماره 1585/1/6843-28/4/96 با شرایطی با انجام قرارداد موافقت کرده است که موضوع به اطلاع شهرداری کرمان رسیده است. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15- نامه شماره 57329-98/4/1 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در صورت اخذ تقاضا از شهرداری ماهان و انتقال سوله به صورت امانی و صرفاً جهت استفاده به عنوان موکب ، با رعایت دیگر مقررات و ضوابط مربوط موافقت شد.  تصویر نامه های شهرداری کرمان و تقاضای اولیة امام جمعه محترم ماهان پیوست می باشد.

16- نامه شماره 82053-98/4/20 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت حق الزحمة اعضای هیأت محترم تطبیق مصــوبات شهرســتان کرمان از محــل ردیف  41070203 با عنوان دیون با محل با رعایت ضوابط و مقررات و درنظر گرفتن دستورالعمل های صادره از وزارت کشور موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست  می باشد.

17- نامه شماره 81982-98/4/20 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد اصلاح ردیف 8 از جدول شماره 3 لوایح عوارضی تبلیغات محیطی سال 1398 از -/200/25 ریال
( بیست و پنج هزار و دویست ریال ) به -/000/252 ریال ( دویست و پنجاه و دو هزار ریال ) موافقت شد.  توضیح اینکه این رقم از لایحة پیشنهادی شهرداری به اشتباه 252،00 ریال درج شده بود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 18- نامه شماره 68120-98/4/3 مطرح گردید، با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای ، شهروندان محترم ، آقای امین رضا ودیعتی و شرکاء در بلوار رسالت ، کوچة شماره 15 ، به مساحت 44/2929 مترمربع  و به ارزش کارشناسی -/000/140/527/23 ریال ( بیست و سه میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون و صد و چهل هزار ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

19- نامه شماره 54290-19/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش حق انتفاع وقف لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم مریم گنجی زاده ، در خیابان نماز ، حدفاصل کوچة شماره 14 و 16 ، به مساحت 10/20 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/241 ریال ( دویست و چهل و یک میلیون و دویست هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد ، با شرط ادغام در املاک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

20- نامه شماره 68232-3/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش حق انتفاع وقف لچکی و قسمت ملکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای ابراهیم هوشمند پناه ، در بلوار شیراز ، خیابان بوستان بین کوچه های 15 و 17 ، به مساحت 08/10 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/352 ریال ( سیصد و پنجاه و دو میلیون و هشتصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

21- نامه شماره 78224-16/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مجوز صادرة شماره 1721-13/9/92 ، دال بر موافقت با تهاتر مبلغ -/280/008/283 ریال
( دویست و هشتاد و سه میلیون و هشت هزار و دویست و هشتاد ریال ) به صورت پروانه ساختمان در محدودة 4 منطقة شهرداری ، با پیشنهاد مطرح به منظور پرداخت مبلغ
-/000/000/80 ریال ( هشتاد میلیون ریال ) از مبلغ مزبور به صورت نقد به آقای احسان دشتبان و تسویة بقیة مبلغ به میزان -/280/008/203 ریال ( دویست و سه میلیون و هشت هزار و دویست و هشتاد ریال ) به صورت تهاتر با عوارض پروانه ساختمان یا قدرالسهم تفکیک با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

22- نامه شماره 72700-10/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با استناد به ماده 8 آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی ( موضوع بند «د» ماده 31 قانون نظام صنفی ) و بند 3 صورتجلسة مورخ 28/7/97 اتاق اصناف و تفاهم نامة وصول عوارض کسب و پیشه در سال 1398 اتاق اصناف با پیشنهاد مرقوم بدین شرح که در صورتی که وصول عوارض در حد 22،500 واحد صنفی باشد ، به اتاق اصناف 10% حق الزحمه تعلق گیرد و در صورت تنزل ، بر اساس جدول ذیل ، اقدام گردد. با رعایت ضوابط و مقررات موافقت
گردید :

تعداد واحد صنفی

درصد وصولی اصناف

حق الزحمة پرداختی

20،250 واحد

90%

10%

18،000 واحد

80%

9%

15،750 واحد

70%

8%

13،500 واحد

60%

7%

11،250 واحد

50%

6%

6،750 واحد

تا سقف 30%

بدون پرداخت

تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

23- نامه شماره 67427-3/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به این اعلان که آقای محسن احمدی ، کارگر تنظیف شهرداری ، در حال انجام وظیفه موفق به کشف یک دستگاه وانت مزدا سرقتی شده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/5 ریال ( پنج میلیون ریال ) از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداختهای تشویقی به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

24- نامه شماره 70510-6/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه اجاره بهای سالهای 91 ، 92 و 93 و حق کارشناسی زمین در اختیار شهرداری متعلق به موقوفه حاجی محمود کرمانی در ترمینال مسافربری قدیم ، در سال 1393 پرداخت گردیده است ، امــا به هزینه منــظور نشده است ، با هزینــه کرد مبلغ -/000/350/192 ریال ( یکصد و نود و دو میلیون

و سیصد و پنجاه هزار ریال ) از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل به ادارة اوقاف با رعایت ضوابط و مقررات و کسر آن از بدهکاری موقوفة مزبور موافقت گردید. ضمناً شهرداری اقدام لازم در خصوص تبدیل به احسن نمودن زمین مزبور ، انجام دهد و در این باره ، گزارش اقدام به شورا ارسال گردد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

25- نامه شماره 72687-10/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ-/000/900/108 ریال ( یکصد و هشت میلیون و نهصد هزار ریال ) از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل در خصوص پرداخت اجاره بهای معوق مربوط به سال های 87 تا پایان سال 97  ( زمین در اختیار شهرداری متعلق به موقوفه آستان قدس در جنگل قائم ) به موقوفة آستان قدس با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 26-نامه شماره 68227-3/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید نظر به اینکه شهروند محترم ، آقای حامد ابراهیمی زاده حسینی ، متقاضی خرید حق امتیاز وقف 64/5 مترمربع اضافه متراژ ملک مورد ادعای خود در بلوار شهید عباس پور ، نبش کوچة شماره 38 ،  به ارزش کارشناسی
-/000/960/78
ریال ( هفتاد و هشت میلیون و نهصد و شصت هزار ریال ) ، میباشد ، با پیشنهاد فروش اضافه متراژ مزبور ، به ارزش فوق الذکر به نامبرده ، به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

27- نامه شماره 81565-19/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 45978-5/3/98 و توضیحات مندرج در نامه صدرالاشاره ، با پیشنهاد  شهرداری ، به منظور تسویة وجه مربوط به اختلاف مساحت قطعه زمین موردنظر به میزان -/000/200/319 ریال ( سیصد و نوزده میلیون و دویست هزار ریال ) ، به صورت تهاتر زمین از طریق مزایده و یا پروانه شناور موافقت گردید. توضیح اینکه قطعه زمین ردیف 23 از نقشه تفکیکی شماره 21031-25/6/78 در بلوار ولیعصر ، کوچة شماره 17 از اراضی موسوم به دکتر هدایت به مساحت 408 مترمربع که قبلاً به شهروندان محترم ، خانم حشمت و آقای محمدحسین عطارپور واگذار شده است و اکنون معلوم شده که 80/22 مترمربع کسری مساحت به میزان -/000/200/319 ریال ( سیصد و نوزده میلیون و دویست هزار ریال ) دارد و شهرداری کرمان با استناد به اینکه نامبردگان هیچ امتیازی از شهرداری دریافت نکرده اند خواستار پرداخت وجه نقدی به ایشان می باشد. تصویر نامه های شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *