مصوبات جلسه 98/3/5

1– با توجه به اینکه خانم ماه بانو مهناز معصوم زاده ،  عضو محترم این شورا ، استعفانامة خود را در نامة شماره 1508-98/2/31 به این شورا ایفاد داشته اند و این تقاضا پس از بحث و تبادل نظر لازم و استماع نظر مشارالیها در نشست مورخ 98/2/29 شورای عمومی ، النهایه در جلسه مورخ 98/3/5 به تصویب رسید ، لذا موضوع به فرمانداری محترم اعلام تا مطابق با تبصرة ذیل ماده 3 آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، اقدام لازم جهت دعوت از عضو محترم علی البدل شورا انجام گیرد. تقاضای خانم ماه بانو مهناز معصوم زاده پیوست می باشد.

2- نامه شماره 36968-25/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور انجام مطالعات دقیق توجیهی استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی شهری در سال 98 ، با رعایت مفاد نامه شماره 1584-21/1/98 سازمان شهرداری ها و همیاری های کشور و نامه های ذکر شده از دفتر رئیس جمهور محترم و مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و دیگر ضوابط مربوط موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 44123-98/3/1 شهرداری کرمان مطرح گردید و با نرخ های پیشنهادی شهرداری در خصوص نرخ کرایه انواع تاکسی های خطی درون شهری کرمان به شرح جدول پیوست با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. ضرورت دارد که نرخ های مصوب به آگاهی عموم رسانده شود. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

4- نامه شماره 34107-98/2/22 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمد حسیبی ، در بلوار جمهوری ، بلوار پارسیان ، به مساحت 23/49 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/370/305 ریال ( سیصد و پنج میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 34404-98/2/22 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم اقدس مولائی ، در خیابان سده ، نبش کوچه شماره 15 ، به مساحت 9/42 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/880/131 ریال ( یکصد و سی و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

6- نامه شماره 31558-98/2/18 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم توران بنی اسدی ، در خیابان همتی فر ، کوچه شماره 22 ،

به مساحت 8/07 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/840/96 ریال ( نود و شش میلیون و هشتصدو چهل هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 32823-98/2/21 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع قسمت وقفی و ملکی لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علی قاسمی سعیدی ، در خیابان مدیریت ، نبش کوچه شماره 8 ، به مساحت 172/80 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/937/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و ششصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 32825-98/2/21 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حمید باقری ، در شهرک رجایی ، بوستان 8 ، به مساحت 47/35 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/300/852 ریال ( هشتصد و پنجاه و دو میلیون و سیصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شدو تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

9- نامه شماره 26685-98/2/18 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 10791-98/1/24 شهرداری ، با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمد جواد نقی زاده در بزرگراه آیت الله خامنه ای ، بلوار فرزانگان ، به مساحت 67/70 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/406 ریال ( چهار صد و شش میلیون و دویست هزار ریال ) به نامبرده ، وکیل یا وکلای قانونی ایشان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

10- نامه شماره 32827-98/2/21 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علیرضا فرهمند ، در بزرگراه امام رضا ( ع) ، پل کوثر ، شهرک لاله ، به مساحت 106 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/968/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و شصت و هشت میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

11- نامه شماره 36897-98/2/24 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) از قبض مربوط به عوارض نوسازی مورخ 98/1/19 محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان به آقای محمدرضا رضایی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

  12- نامه شماره 35984-98/2/24 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) از قبض صادرة شماره 39801000533-98/2/15 ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان به آقای حاتم نظرزاده با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

13- نامه شماره 36915-98/2/24 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) از جریمة مربوط به رأی صادره شماره 100/4808-97/12/20 کمیسیون ماده صد ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان به آقای حسین کیانی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

14- نامه شماره 36911-98/2/24 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان به خانم زهرا قاسمی پور دهمیری با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

15- نامه شماره 28203-98/2/15 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که  خانم مهرافروز نادری مادر محترم شهید معظم می باشند و سابقة مصوبة شماره 4-2/2/82 ، با تخصیص 50% تخفیف در قیمت روز یکی از املاک و با تعیین فرصت اقدام حداکثر تا پایان سال جاری ، موافقت گردید. مقرر شد که در خصوص ملک دیگر مطابق با ضوابط و مقررات جاری عمل شود. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

16- نامه شماره 15186-98/1/28 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور استفاده از سرمایه گذار از طریق پخش فراخوان برای احداث 3 جایگاه سوخت تک سکو ( بنزین ) در : 1- بلوار 22 بهمن مسیر جنوب به شمال روبروی کانون پرورش فکری کودکان 2- بزرگراه امام علی (ع) ، کندرو ، قبل از ورودی شهرک خواجو 3- بلوار پزشک رو بروی بوستان مالیات بار عایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

17- با عنایت به مباحث مطرح شده در نشست مورخ 4/3/98 کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و تصویب در شورای فوق العاده عمومی مورخ 5/3/98 و مفاد نامة شماره 661/98/م2/3/98 سرپرست محترم معاونت مالی و اقتصادی شهرداری ، این شورا با پیشنهاد مرقوم در خصوص اضافه پرداخت هزینة تأمین مسکن به شهردار محترم ( از مبلغ -/000/000/25 ریال
بیست و پنج میلیون ریال به مبلغ ماهیانة -/000/000/35 میلیون ریال سی و پنج میلیون ریال-) در سال جاری موافقت دارد.

18- نامه شماره 24-98/3/4 هیأت امنای محترم تکیه عباسعلی مطرح گردید و با توجه به ضرورت احداث سپتیک برای 48 چشمة مستحدث در تکیة عباسعلی ، مقرر شد که پس از بررسی در صورتی که سرویس ها از ساعت 7 صبح تا 21 در روزهای عادی و تعطیلات و مناسبت ها به صورت شبانه روزی فعال باشد ، اقدام لازم در مورد احداث سپتیک انجام گیرد. همچنین با دیگر مساجد و تکایا نیز به نحو مقتضی هماهنگ گردد تا در صــورت امکان از سرویس بهداشــتی آن مکان های مذهبی نیز استفادة عمومی شود. تصویر نامه هیأت امنای تکیه مزبور پیوست
می باشد.

19- نامه شماره 39914-98/2/29 شهرداری کرمان مطرح گردید و موافقت شد :

1- قبرهای موردنظر از طریق فراخوان و به صورت یک جا و با نظارت آن شهرداری به فروش رسانده شود.

2- درآمد حاصله در یک حساب جداگانه واریز شود.

3- کل درآمد در جهت راه اندازی آرامستان جدید و ترجیحاً هزینه آب و برق استفاده شود. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

20- نامه شماره 38894-98/2/28 شهرداری کرمان مطرح گردید. مقرر شد که :

1- با توجه به ضرورت امر و تجربه دانشگاه اصفهان و بازدید تیم اعزامی کرمان در اصفهان ، با پیشنهاد شهرداری جهت نوسازی (overhaul) سایت قبلی به گونه ای که در سه شیفت کاری بتواند 300 تن زباله را تبدیل به کمپوست نماید ، موافقت شد.

2- در خصوص خط تولید جدید از طریق فراخوان و ترجیحاً به صورت BUT انجام شود.

3- مصوبه تا پایان سال جاری اعتبار دارد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

21- نامه وارده شماره 1157-98/2/19 شهردار محله محترم شهرک خواجو مطرح گردید. نظر به این که ممانعت از نصب دکل های مخابراتی در صلاحیت مقام قضایی می باشد ، امّا تا آن جا که به شهرداری مربوط است ، مقرر شد که از ایفای مجوز نصب دکل ها در اماکن با کاربری مسکونی و تجاری ممانعت گردد. ضرورت دارد که در جهت حل نهایی مشکل ، آئین نامه ای در این مورد تدوین شود. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *