مصوبات جلسه 98/3/11

1- در آغاز جلسه ، پس از استماع کلام مقدس قرآن مجید ، آقای احمد حسن زاده ، عضو محترم شورا ، که بر اساس نامه وارده شماره 1732-11/3/98 فرمانداری محترم کرمان معرفی گردیده اند در جلسه حضور یافتند و مراسم تحلیف ایشان بجای آورده شد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/3/98 کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و تصویب در شورای فوق العاده عمومی مورخ 11/3/98 ، در بازنگری تعرفة جدول (2-30) و (2-31) عوارض مربوط به لوایح ساخت و ساز ( سال 1398 ) تجدیدنظر هایی به شرح ذیل صورت گرفت :

در جدول (2-30) تا ردیف 19 ، به جز ردیف 12 و 13 پنجاه درصد از عوارض مصوب اخذ شود.

در ردیف های 20 و 21 همان رقم های سال 1397 اخذ شود. ردیف 23 ، 50% اخذ شود. در ردیف 24  ، مبلغ -/000/500/1 ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال ) به -/000/500 ریال ( پانصد هزار ریال ) و -/000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) به -/000/000/1 ریال ( یک میلیون ریال ) کاهش یابد. در ردیف 25 ، -/000/500 ریال ( پانصد هزار ریال ) اخذ شود.

جدول (2-31)

در ردیف 1 ، 20% مبلغ اخذ شود. در ردیف 2 مبلغ مندرج به -/000/20 ریال ( بیست هزار ریال ) کاهش یابد. در ردیف 3 مبلغ به -/000/200 ریال ( دویست هزار ریال ) کاهش یابد. در ردیف 4 ،
-/000/10
ریال ( ده هزار ریال ) دریافت شود. ردیف 5 حذف شود. ردیف 6 ، -/000/100 ریال ( یکصد هزار ریال ) اخذ شود. ردیف 7 به -/000/30 ریال ( سی هزار ریال ) ، ردیف 8 به -/000/40 ریال ( چهل هزار ریال ) ، ردیف 9 به -/000/100 ریال ( یکصد هزار ریال ) ، ردیف 10 به -/000/50 ریال ( پنجاه هزار ریال ) ، ردیف 11 به -/000/200 ریال ( دویست هزار ریال ) ، ردیف 14 به -/000/100 ریال ( یکصد هزار ریال ) ، ردیف 15 به -/000/100 ریال ( یکصد هزار ریال ) ، ردیف 16 و 17 به -/000/50 ریال ( پنجاه هزار ریال ) ، ردیف 18 به -/000/150 ریال ( یکصد و پنجاه هزار ریال ) ، ردیف 19 به -/000/10 ریال ( ده هزار ریال ) تغییر یابد و بر این اساس اخذ شود. ردیف 20 حذف شود.

ردیف 21 به -/000/50 ریال ( پنجاه هزار ریال ) ، ردیف 22 به -/000/10 ریال ( ده هزار ریال ) تغییر یابد و بر این اساس اخذ شود. ردیف 27 واژه هر یک از برگ ها حذف شود. ردیف 27 به -/000/40 ریال ( چهل هزار ریال ) ، ردیف 29 به -/000/20 ریال ( بیست هزار ریال ) و ردیف 30 به -/000/100 ریال ( یکصدهزار ریال ) اخذ شود. ضمناً در صورتی که ردیف های کاهش داده شده از سال 97 کمتر باشد ملاک عمل مبلغ سال 1397 باشد. لطفاً دستور لازم جهت اجرا صادر فرمایید.

3- نامه شماره 25688-11/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه شش دانگ پلاک وقفی شماره 1282 فرعی از 4810 اصلی با سند اجاره اوقاف 108344-27/3/82 به مساحت 250 مترمربع با 140 مترمربع اعیانی به نام شهروند محترم ، آقای علیرضا برهانی نژاد ، به ارزش کارشناسی -/000/500/117/5 ریال ( پنج میلیارد و صد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال ) ( با احتساب 15% حق السکنی ) در طرح بلوار شهید عباس پور ( پروژه بومرنگ ) مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 22973-8/2/98 ، به ازای
آزاد سازی ملک مسیری و واگذاری حق امتیاز عرصه و عین آن ، به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره یک از نقشه تفکیکی شماره 70066/2/97-21/4/97 ، به مساحت
91/176 مترمربع در بلوار امام حسن به مبلغ کارشناسی -/000/040/784/7 ریال ( هفت میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون و چهل هزار ریال به نامبرده ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. آقای علیرضا برهانی نژاد مبلغ ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین واگذار شده را به میزان -/000/540/666/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون و پانصد و چهل هزار ریال ) بایستی در وجه شهرداری پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری و این شهروند پیوست می باشد.

4- نامه شماره 28794-98/2/21 شهرداری کرمان مطرح گردید و و مقرر شد که پس از بررسی و در صورتی که شهروند محترم ، آقای محمدرضا شیخ زاهدی ، تمامی وجوه مربوط به صدور پروانه ساختمان ملک موردنظر را قبلاً ( سال 1393 ) پرداخت کرده باشد ، محاسبات فعلی کماکان بر اساس تعرفه های همان سال انجام گیرد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 50089-9/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری دو قطعه زمین به شماره پلاک های 1586 و 1978 بخش یک کرمان ، در محدوده طرح محور حد فاصل خیابان شهید فتحعلیشاهی و خیابان شهید دکتر چمران ، به شرکت دولتی بازآفرینی شهری ایران که زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی میباشد پس از ارزیابی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در قبال دریافت اسناد خزانه ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

6- نامه شماره 32953-21/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، با توجه به توضیحات مندرج در این خصوص که آقای منجی نجمایی بیش از سه سال حبس را به علت سرقت سیم کابل تحمل نموده است و اکنون به علت استیصال در پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جریمة مورد محاسبه شهرداری باز هم به سه سال زندان مجدد محکوم شده است ، این شورا با اعلام رضایت شهرداری با شرط آزاد شدن نامبرده از زندان موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 45154-4/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) از محل ردیف 41050207 با عنوان کمک به مؤسسات حقوقی ، به مؤسسة خیریه و امداد رسانی حضرت زینب (س) با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 31160-18/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و جناب آقای محمدجواد کامیاب ، رئیس محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل این شورا ، به سمت نماینده در ستاد مدیریت بحران ، معرفی گردیدند. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

9- با توجه به اینکه آقای علی بهرامی ،  عضو محترم این شورا ، استعفانامة خود را در نامة شماره 1714-11/3/98 به این شورا ایفاد داشته اند و این تقاضا در نشست مورخ 11/3/98 فوق العاده شورای عمومی ، پس از بحث و تبادل نظر لازم و استماع نظر مشارالیه مورد موافقت و تصویب قرار گرفت ، لذا خواهشمند است موضوع به فرمانداری محترم اعلام گردد تا مطابق با تبصرة ذیل ماده 3 آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، اقدام لازم جهت دعوت از عضو محترم علی البدل شورا انجام گیرد. تصویر تقاضای آقای بهرامی پیوست
می باشد
.

10- با توجه به اینکه خانم زهرا ایرانمنش ،  عضو محترم این شورا ، استعفانامة خود را در نامة شماره 1717-11/3/98 به این شورا ایفاد داشته اند و این تقاضا در نشست مورخ 11/3/98
فوق العاده شورای عمومی ، پس از بحث و تبادل نظر لازم و استماع نظر مشارالیها مورد موافقت و تصویب قرار گرفت ، موضوع به فرمانداری محترم اعلام گردد تا مطابق با تبصرة ذیل ماده 3 آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، اقدام لازم جهت دعوت از عضو محترم علی البدل شورا انجام گیرد. تصویر تقاضای خانم زهرا ایرانمنش پیوست
می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *