مصوبات جلسه 98/2/8

1 بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/2/98 کمیسیون فرهنگی ، هنری و بانوان و تصویب در شورای عمومی و در ادامة روال مرسوم در سالهای گذشته ، با استفادة فرهنگیان و خانوادة محترم ایشان از امکانات رفاهی و تفریحی و فرهنگی آن شهرداری در هفتة معلم به صورت رایگان موافقت می شود. 206

2- نامه شماره 2719-7/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه 13/17 مترمربع از پلاک های ثبتی شماره 8512 و 8513 فرعی از 71 اصلی مفروض و مجزی شده از 1742 بخش 6 کرمان مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمد فدایی در شهرک خواجو ، بلوار ملاصدرا ، نبش کوچة شماره  34 در مسیر تعریض معبر مستهلک می گردد و بر اساس مجوز صادرة شماره 2692-18/7/97 شورا ، اقدام به تملک شش دانگ ملک مزبور گردیده است ، این شورا بر اساس پیشنهاد مطرح و توافقنامة شماره 251152-21/12/97 ، با تملک شش دانگ پلاک های فوق الذکر شامل 65/50 مترمربع عرصه و 139 مترمربع اعیانی ، به ارزش کارشناسی -/000/700/579/2 ریال ( دو میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون و هفتصد هزار ریال ) پس از آزادسازی کل ملک اعم از عرصه و اعیان و تحویل و انتقال رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان و الحاق به معبر ، به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 191 از نقشه اصلاحی تفکیکی شماره 70066/2-21/4/97 به مساحت 160 مترمربع و به ارزش -/000/000/040/3 ریال ( سه میلیارد و چهل میلیون ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً آقای محمد فدایی مبلغ -/000/300/460 ریال ( چهارصد و شصت میلیون و سیصد هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین واگذار شده را با رعایت ضوابط به حساب شهرداری کرمان واریز نماید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد. 192

3- نامه شماره 563017/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه شرکت نیارش آرمان سازه متقاضی خرید 44/47 مترمربع اضافه متراژ ملک مورد ادعای خود در بلوار هوانیروز ، انتهای غدیر 3 ( قطعه زمین شماره 66 از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 15329821/8/97 ) ، به ارزش کارشناسی -/000/920/853 ریال ( هشتصد و پنجاه و سه میلیون و نهصد و بیست هزار ریال ) ، میباشد ، با پیشنهاد فروش قطعه زمین مزبور ، به ارزش فوق الذکر به شرکت مزبور یا نمایندة قانونی آن ، به صورت نقد و به شرط ادغام در ملک و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.137

4- نامه شماره 1520328/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش 45/103 مترمربع زمین به شهروند محترم ، آقای اکبر معین الدینی ، به منظور ادغام ملک مورد ادعا ، در خیابان شهید مطهری ، سه راه احمدی ، پشت پارک پردیس به ارزش کارشناسی -/000/300/448/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و چهل و هشت میلیون و سیصد هزار ریال ) به صورت نقد ، مشروط به حفظ کاربری و با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.177

5- نامه شماره 250712-21/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش 16 مترمربع زمین به شهروند محترم ، خانم نیره عسکری روکرد ، به منظور ادغام ملک مورد ادعا ، در بلوار شیراز ، به ارزش کارشناسی -/000/000/320 ریال ( سیصد و بیست میلیون ریال ) به صورت نقد به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با شرط حفظ کاربری و با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.178

6- نامه شماره 250701-21/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج ، نظر به اینکه قطعه زمین مورد واگذاری به شهروند محترم ، آقای ماشاالله شجاعی باغینی  موضوع صورتجلسة واگذاری شماره 11244-17/4/87 راجع به لچکی ضلع جنوب ملک شخصی مشارالیه در پانصد دستگاه ، شهرک اروند شهر ، خیابان استاد شهریار ، کوچه شماره 19 ، به مساحت 70/105 مترمربع به ارزش -/000/700/105 ریال ( یکصد و پنج میلیون و هفتصد هزار ریال ) – بر اساس بررسی مجدد ، 30/24 مترمربع افزایش مساحت داشته است ، با واگذاری مساحت مزبور ، به ارزش کارشناسانه -/000/600/291 ریال ( دویست و نود و یک میلیون و ششصد هزار ریال ) در قبال اخذ مبلغ مذکور به صورت نقد با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.138

7– نامه شماره 250717-21/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم عذری حسینی مجد ، در ابتدای خیابان خرمشهر ، به مساحت 30/25 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/885 ریال ( هشتصد و هشتاد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال ) به نامبرده ، به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد..136

8- نامه وارده شماره 725-27/1/98 شهروند محترم ، آقای محمدرضا دوازده امامی ، مطرح گردید و بر حسب مذاکراتی که با حضور نامبرده و نمایندة محترم  شهرداری  ، با پرداخت 50% کل
هزینه های اعلامی ادارة راه و شهرسازی و نقل و انتقال با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. توضیح اینکه مصوبة مزبور مربوط به رأی صادره در بند 10 صورتجلسة ارسالی شماره 5350-97/12/23
می باشد که مورد تأیید بوده است. تصویر نامه شهروند ضمیمه می با
شد.185

9- نامه شماره 240600-11/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اقدامات مربوط به چاپ دیجیتال فرادید که در سال 1396 بنا به ضرورت و بدون درخواست خرید ، تأمین اعتبار ، قبض انبار و حواله انبار انجام شده و در هزینه های آن سال منظور نشده است ، لذا در جهت حل مشکل با پیشنهاد مطرح به منظور هزینه کرد و پرداخت فاکتورهای چاپ به مبلغ -/000/975/62 ریال ( شصت و دو میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) ، از محل اعتبارات دیون ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.181

10- نامه شماره 247336-18/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در این خصوص که شهرداری ، در تاریخ 24/8/89 بر اساس توافق نامه شماره 37088-22/12/87 و مجوز صادرة شماره 670-22/4/83 این شورا اقدام به تملک پلاک های شماره یک ، دو ، چهار ، پنج ، شش و هفت فرعی از 3716 اصلی بخش یک کرمان مؤسسة خیریه اردشیر همتی نموده است و ارزش آن ، به میزان مبلغ -/000/000/000/3 ریال ( سه میلیارد ریال ) به مؤسسه خیریه اردشیر همتی پرداخت گردیده و انتقال سند به نام شهرداری انجام شده است ، ولی به حساب هزینه های سال 89 منظور نشده است ، بر اساس پیشنهاد مطرح ، با هزینه کرد مبلغ مزبور در محل اعتبار ردیف دیون عمرانی پروژه های عمرانی با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری و توافقنامة منعقد پیوست می باشد.188

11- نامه شماره 247369-18/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/680/259/011/1 ریال ( یک میلیارد و یازده میلیون و دویست و پنجاه و نه هزار و ششصد و هشتاد ریال ) وجه بابت 2 % حق بیمه گذار مربوط به سازمان بازنشستگان و موظفین شهرداری در سال 1396 ( با توجه به اینکه در سال 1396 پرداخت نشده است ) از محل اعتبار ردیف دیون بامحل با رعایت ضوابط مربوط موافقت  گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.184

12- نامه شماره 253018-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در این که خصوص شرکت سالم شهر در سال 1396 اقدام به چاپ بنر به مبلغ -/000/000/618 ریال ( ششصد و هیجده میلیون ریال ) نموده است و در وقت خود در سیستم مالی شهرداری مرکز ثبت نشده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور ثبت مبلغ مزبور در ردیف دیون عمرانی پروژه های عمرانی با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.185

13- نامه شماره 253025-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه فرم درخواست وجه کارپردازی به شماره 2308-11/11/95 در سال 1395 در سیستم حسابداری ثبت نگردیده است ، با پیشنهاد شهرداری در خصوص منظور نمودن مبلغ -/000/768/1 ریال ( یک میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار ریال ) ، در ردیف دیون با محل با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. به پیوست تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.187

15- نامه شماره 250723-21/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای نادر هماوند ، در بلوار فارابی ، نبش کوچه شماره 4 ، به مساحت 60/7 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/532 ریال ( پانصد و سی و دو میلیون ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ، به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.135

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.