مصوبات جلسه 96/6/26

1  نامه شماره 105336-22/6/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهادهای شهرداری در خصوص اقدامات مربوط به مزایدة شماره 61 فروش آپارتمان و زمین و همچنین اجرای مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری با استناد به امضای نمایندة شورا در کمیسیون های مزایده و مناقصه و دیگر نمایندگان حاضر در کمیسیون های مزبور از جمله نمایندة محترم بازرسی کرمان – موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 85710-22/5/96 شهرداری کرمان در خصوص واریز مبلغ کارشناسی سهم عرصة رقبة مسجد جامع ، به آدرس کوی آبنوس ، کوچه شماره 30 که به اجارة سازمان اموال و املاک شهرداری می باشد ، مطرح گردید و مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که در صورتی که پذیره و اجاره بهای مربوط به وقف ، جزو دیون شهرداری می باشد و پرداخت نگردیده است ، بر مبنای ضوابط و مقررات پرداخت گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3-  نامه وارده شماره 1479-25/6/96 شهروندان محترم ، خانم ندا کاویانی و آقایان : پدرام و پویان کاویانی مطرح گردید و موافقت شد که شهرداری از طریق پرداخت پذیرة وقف املاک معوض ( تسویه حساب تا زمان تحویل آن قطعات ) رفع مشکل نماید.  توضیح این که نگارندگان دارای ملکی در جاده تهران می باشند که 2442 مترمربع آن دو سال قبل در مسیر تعریض مستهلک گردیده است و در این مدت شهرداری نتوانسته است به تعهد خود در پرداخت دین عمل نماید ، هم اکنون شهرداری در تأدیة بخشی از این دین سه قطعه وقف واگذار کرده است و مالکان به این واگذاری در مقابل ملک طلق اعتراض دارند ، در جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی مورخ 25/6/96 مدیر محترم منطقه دو ، در جهت حل مشکل راه حل مرقوم را ( تسویه حساب پذیرة قطعه زمین های معوض ) پیشنهاد کردند که مورد موافقت قرار گرفت. تصویر نامه شهروندان پیوست می باشد.

4-  نامه شماره 105073-22/6/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و اجرای پروژة آزادسازی محور گلبازخان ، شش دانگ پلاک های شماره 954 و 932 اصلی بخش 3 کرمان ، به نام شهروندان محترم ، ورثه مرحوم جعفری اولیا ، به مساحت 05/1023 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/825/649/6 ریال ( شش میلیارد و ششصد و چهل و نه میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار ریال ) در مسیر اجرای طرح مستهلک گردیده است ، با توجه به توضیحات مرقوم در نامه و نامه شماره 96180/1-7/6/96 مدیر محترم منطقه یک و مستند به دستور رئیس محترم دادگستری کرمان ، با واریز مبلغ کارشناسی مزبور به حساب سپرده دادگستری ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5-  نامه شماره 96977-8/6/96 شهرداری کرمان در خصوص تفویض اختیار مواد 16 و 17 به سرپرست محترم شهرداری مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح بر اساس مجوز سابق این شورا مجوز صادرة شماره 644-5/5/96 که به تأیید آن فرمانداری محترم رسیده است – و همچنین بند 3-1 فصل سوم دستورالعمل وزارت کشور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.