مصوبات جلسه 95/9/28

1- نامه شماره 149331-20/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ املاک مسکونی آقایان : حسین و محمد مهدی شجاعی و خانم رخساره شجاعی در کمربندی غربی ، دارای سند عادی ، به مساحت 1125 مترمربع ، به میزان ارزشی که در نامه شماره 9410113463001874-19/12/94 اجرای احکام شعبة یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان تعیین کرده است (-/000/775/829/6 ریال ، شش میلیارد و هشتصد و بیست و نه میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) ، در مسیر اجرای طرح قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامة شماره 143004-9/9/95 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه به نام شهرداری کرمان و اخذ گواهی کشف فساد ، قطعه زمین های شماره 6 ، 7 و 8 از نقشه تفکیکی شماره 82599/2-26/5/95 در اراضی کاظم آباد ، بلوار پزشک ، خیابان شهید خالداری ، جمعاً به مساحت 45/633 مترمربع و به ارزش کارشناسی کل -/000/225/651/6 ریال ( شش میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال ) به نامبردگان با رعایت ضوابط مربوط واگذار شود و مابه التفاوت ارزش املاک مسیری و قطعه زمین های معوض ، به میزان -/000/550/178 ریال ( یکصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال ) ، بیست روز بعد از تاریخ صورتجلسه واگذاری در وجه مشارالیهم پرداخت گردد و 120 مترمربع پروانة ساختمان مسکونی نیز روی هر قطعه زمین صادر شود. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه وارده شماره 2362-20/9/95 ورثه مرحوم رخساره محمودی مطرح گردید و نظر به اسناد مالکیت شماره 1783-7722 و 1783-7721 که مساحت هر یک ، کمتر از 500 متر مربع می باشد و مطابق قانون مصوب مجلس و مجوز شماره 468-12/3/95 این شورا و فیش های برق که همگی به تاریخ 1350
می باشند ، محاسبة قدرالسهم شامل املاک موردنظر نمی گردد. توضیح این که املاک فوق الذکر به صورت شواحد مسکونی در خیابان جهاد ، شهرک پرده کرکره  ، هر یک بر اساس سند مالکیت 375 مترمربع مساحت دارند. تصویر اسناد مالکیت پیوست می باشد.

3- نامه شماره 171-ف-1/9/95 هیأت امنای محترم مسجد امام حسین مطرح گردید و با توجه به وجود مبلغ طلب آن مسجد از شهرداری ، موافقت شد که کلمة تفکیک نیز در کنار واژگان پروانه و پایان کار ، در توافقنامه شماره 22646/2/95-14/2/95 گنجانده شود و مسجد مزبور بتواند بستانکاری خود را در هنگام تفکیک تهاتر نماید.

4- نامه شماره 50713-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 33825-4/3/95 شهرداری و این که صورت وضعیت مربوط به اقدامات مهندسین مشاور ماهان زمین ساخت را در خصوص انجام آزمایش ژئوتکنیک را مطابق با مفاد قرارداد منعقد را معاون محترم عمرانی تأیید کرده است ، با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/921/324/504 ریال ( پانصد و چهار میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار و نهصد و بیست و یک ریال ) از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی به مشاور مزبور ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.