مصوبات جلسه 94/4/21

1- نامه شماره 42552-11/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که بررسی شود و چنانچه ملکی که به شهروند محترم ، آقای رضا کارگر ، به عنوان معوض واگذار شده است ، در حال حاضر معارض دارد ، قطعه زمین دیگری در جای دیگر به ایشان با رعایت ضوابط مربوط واگذار شود. ضمناً با توجه به مدت مدید معطلی نامبرده ، حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام شود.

2- نامه شماره 899-13/4/94 نماینده محترم فرهنگیان ساکن پل دانش مطرح گردید و و مقرر شد که تقاضای نگارندة نامه بررسی شود و در صورت تمایل ایشان و صرفه و صلاح شهرداری ، ما بقی ملک نیز با رعایت ضوابط مربوط تملک گردد و ارزش کل آن تا پایان سال جاری به صورت اقساط پرداخت شود.

3-  نامه شماره 916-15/4/94 شهروندان محترم ، آقایان : مصطفی و محمدحسین ذهاب ناظوری ، مطرح گردید و با توجه به این که ملک موردنظر در مسیر طرح فضای سبز قراردارد و امکان تملک در حال حاضر ممکن
نمی باشد ، موافقت شد که پروانه ساختمان به صورت ماده واحده صادر گردد.

4- نامه شماره 60639-21/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ
-/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به انجمن حمایت از زندانیان ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور مساعدت به خانواده مددجویان با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید و این مجوز از مرداد ماه تا پایان سال جاری اعتبار دارد.

5- نامه شماره 50883-6/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و مفاد نامه شماره 49413/2/94-3/4/94 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای مختار امدادی ، از بابت تفکیک ملک موردنظر در خیابان امام
رضا (ع) ، مبلغ -/068/995/917 ریال ( نهصد و هفده میلیون و نهصد و نود و پنج هزار و شصت و هشت ریال ) ، در چهار فقره فیش به شهرداری پرداخت کرده و اکنون منصرف گردیده اند ، موافقت
شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

6- نامه شماره 50892-6/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 47816/2/94-1/4/94 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، خانم مریم ترابی زاده ، مبلغ -/000/000/158 ریال ( یکصد و پنجاه و هشت میلیون ریال ) از چک های تقسیطی و مبلغ -/000/604/32 ریال ( سی و دو میلیون و ششصد و چهار هزار ریال ) از مبلغ نقد پرداختی بستانکار شده اند ، موافقت شد که مبلغ -/000/000/158 ریال
( یکصد و پنجاه و هشت میلیون ریال ) از چک های تقسیطی و مبلغ -/000/604/32 ریال ( سی و دو میلیون و ششصد و چهار هزار ریال ) واریزی با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده برگشت گردد.

7- نامه شماره 58980-18/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 51785/4-7/4/94  منطقه چهار شهرداری ، شهروند محترم  ،آقای علی جهرمی ، از بابت تقسیط عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/000/190 ریال ( یکصد و نود میلیون ریال ) چک تقسیطی در اختیار شهرداری گذارده و اکنون از صدور پروانه ساختمان منصرف گردیده اند ، موافقت شد که مبلغ مزبور از چک های تقسیطی با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده برگشت گردد.      

8- نامه شماره 52297-7/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع غربی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حمید رضا مهاجری ، به وکالت خانم معصومه غلامحسین زاده ، در طاهرآباد ، کوچه شماره 31 بلوار امام حسن ، به مساحت 35/76 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/585/287 ریال ( دویست و هشتاد و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار ریال ) ، با شرط ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان موافقت گردید.

9- نامه شماره 56262-13/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و سابقة پرداخت قدرالسهم ، با پیشنهاد  شهرداری در خصوص اخذ ریالی عوارض از ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای محمد تیکدری نژاد ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

10- نامه شماره 58930-18/4/94 شهرداری کرمان در خصوص ثبت بهای ملک مسیری آقایان : بهنام و بهروز خیامی ( با توجه به این که مجوز آن در سال 1381 صادر شده بوده ، ولی نامبردگان تاکنون از ایفاد مدارک خودداری کرده و بدین جهت در سیستم مالی شهرداری ثبت نگردیده است ) ، مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح در نامه موافقت شد. لازم است در اقدامات مربوط به پرداخت معوض به نامبردگان، مفاد توافقنامه شماره 139339/3-30/6/92 مدنظر قرار گیرد.

11- نامه شماره 52937-8/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد  شهرداری به منظور برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار با هدف اجرای آسفالت معابر از طریق فاینانس ، با پیش بینی 18 ماهه ، موافقت شد. لازم است که مبلغ -/000/000/200 هزار ریال ( دویست میلیون ریال ) در متمم بودجه سال جاری پایدار و مابقی در بودجه سال 1395 پیش بینی گردد.

12- نامه شماره 57554-15/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد  شهرداری در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت انصار سازه به منظور احداث پل عابر پیاده ، با احداث پل در : 1- بزرگراه امام (ره) جنب شهرک الله آباد 2- بلوار شاهد جنب پایانه مسافرتی آدینه کریمان 3- بزرگراه امام (ره) جنب مسجد ابوالفضل موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *