مصوبات جلسه 94/4/15

1- مقرر شد با هدف آگاهی بخشی به شهروندان ، آن گروه از تابلوهایی که در اختیار شهرداری می باشد ، طراحی زمینة آنها به پسماند اختصاص یابد و در مورد دیگر تابلوها بررسی و در صورت امکان همکاری گردد.

2- مقرر شد که پل تقاطع سه راه راه آهن و بلوار شهید صدوقی به نام « شهید بادپا » نامگذاری گردد.

3- نامه شماره 50794-6/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد ترک تشریفات به مدت 3 ماه به مبلغ
-/114/544/821/6 ریال ( شش میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار و صد و چهارده ریال ) با شرکت درساپویش کاران کرمان با رعایت دیگر ضوابط مربوط  موافقت گردید.

4- نامه شماره 49412-3/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 43040/4-24/3/94 منطقه چهار شهرداری ، شهروند محترم ، آقای محسن قوام الدینی ، از بابت عوارض پروانة ساختمان ، مبلغ
-/198/308/54 ریال ( پنجاه و چهار میلیون و سیصد و هشت هزار و صد و نود و هشت ریال ) اضافه به حساب شهرداری پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ -/000/000/60 ریال ( شصت میلیون ریال ) از چکهای تقسیطی سابق ایشان با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت و مبلغ -/035/028/2 ریال ( دو میلیون و بیست و هشت هزار و سی و پنج ریال ) از کارمزد کسر گردد و آقای محسن قوام الدینی موظف خواهد بود که قبل از دریافت چکها ، مبلغ -/767/663/3 ریال ( سه میلیون و ششصد و شصت و سه هزار و هفتصدو شصت و هفت ریال ) نقدینه به حساب شهرداری پرداخت نماید. کپی نامه ها ضمیمه می باشد.

5- نامه شماره 51548-7/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای غلامرضا رحیمی آخوندزاده ، بر اساس سند اجارة شماره 34578-11/11/67 ، تقاضای خرید قطعه زمین ردیف A-B 74 ( 77 جدید ) بلوک 3 ، از نقشه تفکیکی شماره 4935-8/3/73 ، در محلة صنعتی به مساحت 78/205 مترمربع و به ارزش کارشناسی-/000/606/555 ریال
( پانصد و پنجاه و پنج میلیون و ششصد و شش هزار ریال ) دارند ، با فروش قطعه زمین مزبور به ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

6- نامه شماره 49959-3/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 47193/3-31/3/94 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای مهدی عظیمی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/636/418/123 ریال ( یکصد و بیست و سه میلیون و چهارصد و هیجده هزار و ششصد و سی و شش ریال ) به حساب شهرداری پرداخت کرده اند و در حال حاضر از اخذ پروانه منصرف شده اند ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده برگشت گردد.

7- مقرر شد که برای فعالیت های فرهنگی و تبلیغات امامزاده محمد (ع) ، معاونت فرهنگی و هنری شهرداری با اختصاص بیلبورد ، ( حتی الامکان بیلبوردهای نزدیک به امامزاده ) همکاری لازم اعمال نماید. همچنین نشریة کرمانشهر نیز در این خصوص همکاری نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.