مصوبات جلسه 94/12/16

 1- با توجه به نامه شماره 18904/820/16020-2/12/94 رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان مطرح گردید و اظهارنظر کمیسیون پزشکی دال بر معلولیت فرزند خانم مریم میرزایی حتکنی ، خواهر محترم شهید ، با اصلاح توافقنامه شماره 175066/4-6/12/93 ، به منظور پرداخت مبلغ بدهی ، به میزان -/741/666/97 ریال ( نود و هفت میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و هفتصد و چهل و یک ، در ابتدای سال 1395 موافقت گردید.

2- نامه شماره 192319-6/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر اساس نامه شماره 178580/2/94-17/11/94 منطقه دو شهرداری ، ملک مسیری شهروندان محترم ، آقایان : مجید و مجتبی چاوشان به وکالت آقای مجید چاوشان و خانم لیلی فرجی کرمانی ، به علت ارایه نشدن مدارک مثبته تاکنون ثبت سیستم مالی شهرداری نشده است ، لذا با ثبت مبلغ -/000/290/417/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و دویست و نود هزار ریال ) در هزینه های سال جاری منطقه دو و تهاتر با عوارض بر اساس توافقنامه شماره 164795/2/93-23/11/93 و با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.

 3- نامه شماره 195304-10/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال ) به مؤسسه خیریه و امداد رسانی حضرت زینب (س) با توجه به عام المنفعه بودن اقدامات آن مؤسسه ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص و با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

4- نامه شماره 195040-10/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که قطعه زمین شماره 118 ، از نقشه تفکیکی شماره 17518/2-5/10/89 ، به ارزش -/000/856/502/1 ریال ( یک میلیارد  و پانصد و دو میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار ریال ) ، از طریق مزایده و بر اساس صورتجلسة شماره 25140-14/4/91 ، به شهروند محترم ، آقای محمد حسنی ، واگذار شده است ، اما اکنون مشخص گردیده که در حریم راه آهن می باشد و قابلیت ساخت و ساز ندارد ، لذا بر اساس مفاد توافقنامة شماره 185111-26/11/94 ، موافقت گردید که به ازای قطعة مزبور ، قطعه زمین شماره 9 از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 64521/2-30/4/94 ، به مساحت 25/202 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/750/415/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و پانزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط واگذار گردد و مبلغ -/000/106/87 ریال ( هشتاد و هفت میلیون و یکصد و شش هزار ریال ) ، ما به التفاوت ارزش دو قطعه زمین در زمان صدور پروانه ساختمانی تسویه گردد.

5- نامه شماره 191385-5/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای گیو آذر گشتاسبی ، به وکالت آقای محمدحسین درخشان ، متقاضی خرید قطعه زمین مورد اجاره ، به شماره 38 ( 40 جدید ) بلوک 2 در محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعة مزبور به مساحت 100 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/280 ریال ( دویست و هشتاد میلیون ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

6- نامه شماره 192280-6/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای احمد حقیقی ، به وکالت آقای عبدالله طاهری ، دارای پلاک ثبتی شماره 3927 اصلی بخش دو کرمان ، در خیابان شریعتی ، کوچه شماره 22 ، به مساحت 72/489 مترمربع با 5/352 مترمربع اعیانی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/640/14 ریال ( چهارده میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال )، در مسیر اجرای طرح تعریض قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 190844-4/12/94 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی سند ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ فوق الذکر را به صورت نقد در وجه نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت نماید.

7- نامه شماره 199333-16/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای مهدی گهرگزی ، از پرسنل شرکتی سازمان پارک ها و فضای سبز آن شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت می شود.

8- نامه شماره 138690-6/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج و احکام قضایی صادره ، با تقاضای مرقوم در نامه شماره 126452-13/8/94 به منظور پرداخت مبلغ نهایی -/500/287/027/3 ریال ( سه میلیارد و بیست و هفت میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد ریال ) به خسارت دیدگان سقوط در پل تقاطع چهارراه جوپاری و اضافه کرد آن مبلغ به اعتبار ردیف 205517-100 با عنوان بیمه مسؤولیت مدنی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. لازم است که این مبلغ در متمم بودجه پایدار گردد.  

9- نامه شماره 183919-25/11/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 90022/2/94-4/11/94 منطقه دو شهرداری ، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) ، از بابت تفکیک ملک مسیری واقع در تقاطع غیر همسطح سه راهی معلم ، مبلغ -/000/152/249/4 ریال ( چهار میلیارد و دویست و چهل و نه میلیون و یکصد و پنجاه و دو ریال ) به شهرداری پرداخت کرده و در حال حاضر از تفکیک ملک منصرف شده است ، موافقت شد که مبلغ مزبور به صورت عوارض پروانه و یا عوارض تفکیک با رعایت ضوابط و مقررات تهاتر گردد.

 10- نامه شماره 165930-25/11/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد فسخ قرارداد منعقد با آقای سیروان نعیمیان منفرد ، پیمانکار پروژة ترن هوایی پارک پردیسان قائم با رعایت ضوابط و مقررات و مطابق با قرارداد منعقد موافقت گردید.

 11- نامه شماره 197541-13/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای محمد حاتمی ، به وکالت خانم سحر خوشنام ، در بزرگراه امام (ره) ، شهرک امام ، قطعه 2 ، دارای سند واگذاری زمین شهری ، به مساحت 3/290 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/800/644/4 ریال ( چهار میلیارد و ششصد و چهل و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، در مسیر اجرای طرح تعریض بزرگراه امام قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 431909-4/12/94 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین های شماره 1 و 2  از نقشه تفکیکی شماره 98127/3-24/6/94 ، در کوچه آسیاباد جنوبی ، کوچه غربی 11 ، به مساحت جمعی 28/551  مترمربع و به ارزش کارشناسی کل -/000/344/024/4 ریال ( چهار میلیارد و بیست و چهار میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات واگذار گردد و شهرداری مبلغ -/000/456/620 ریال ( ششصد و بیست میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار ریال )ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض را در وجه نامبرده پرداخت نماید.

  12- نامه شماره 195593-10/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری منطقه 2 ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد .

13-  نامه شماره 188736-2/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری منطقه 4 ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری و با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

14- نامه شماره 194695-9/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید ، با عنایت به این که بودجة پیشنهادی شهرداری شامل بودجة شهرداری مرکز ، مناطق و سازمان های وابسته ، در نشست مورخ 16/12/94 شورای عمومی ، با رقم -/000/000/000/6 هزار ریال ( شش میلیارد هزار ریال ) تصویب گردیده است ، با وصول درآمدها و اعمال هزينه ها ، بر اساس ارقام مندرج ، از ابتدای سال 1395 ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *