مصوبات جلسه 94/12/14

 1- نامه شماره 193766-8/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیات پیشنهاد شهرداری جهت احداث 40 سرویس بهداشی در نقاط مختلف شهر کرمان موافقت شد.

2- نامه شماره 193834-9/12/94 شهرداری کرمان با حضور آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، در نشست مورخ 12/12/94 فوق العاده شورای عمومی بررسی شد. با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد قبض های عوارض بهای خدمات پسماند را از طریق ادارة پست توزیع نماید ، با پرداخت مبلغ
-/000/4 ریال ( چهار هزار ریال ) ، برای هر پاکت به آن اداره موافقت شد. همچنین شهرداری ، در پایان سال مالی 1394 ( تیرماه 1395 ) به ازای هر پاکتی که وجه آن وصول شده باشد ، مبلغ -/000/6 ریال ( شش هزار ریال ) اضافه به اداره پست پرداخت نماید. توجه شود که سقف قرارداد از مبلغ -/000/000/2 هزار ریال ( دو میلیارد ریال ) بیشتر نشود و مبلغ مزبور به ردیف 205512-100 با عنوان خدمات قراردادی اضافه و از اعتبار ردیف 3050102103 با عنوان بهسازی پارک های موجود کسر گردد.

3- نامه وارده شماره 2800-26/11/94 به شورا ، در خصوص اعتراض شهروند محترم ، آقای محمد دانشی کهن ،به محاسبة عوارض مشرفیت بررسی شد و موافقت گردید که محاسبة این عوارض ، بر اساس سال شروع اجرای طرح ( 1392 ) با رعایت دیگر ضوابط و مقررات محاسبه گردد.

4- نامه شماره 151556-3/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچه شماره 63 خیابان 24 آذر به نام شهید گرانقدر « حسین زنگی آبادی » موافقت شد.

5- نامه شماره 115082-20/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری دو معبر از شهرک مطهری ، بلوک مسکن مهر : 1- بلوار منشعب از بلوار ابوالفضل (ع) ، به نام « مهر »  2- بلوار منشعب از بلوار کرامت به نام « نسیم » ، موافقت شد.

 6- نامه شماره 105251-20/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری جاده قدیم زرند به نام « بلد الامین » موافقت شد.

7- نامه شماره 183799-25/11/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری معبر فاقد نام منشعب از بلوار آیت الله صدوقی ( کوچه شماره 3 ) به نام « شهیدان معافی » و کوچه شماره 5 خیابان خرمشهر به نام شهید گرانقدر « حمید اسدی یارضوی » موافقت شد.

8- نامه شماره 22134/820/16015-26/9/94 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان مطرح گردید و مقرر شد که پل راه آهن جاده تهران به نام سردار شهید حسین بادپا مزین گردد.

9- نامه شماره 151576-3/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچه شماره 18 خیابان مالک اشتر شمالی به نام شهید گرانقدر«  احسان شعبانی » موافقت شد.

10- نامه شماره 193636-8/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، خانم ربابه احمدی به وکالت آقای علی رشیدی نیا ، دارای پلاک ثبتی شماره 83 فرعی از 3064 اصلی بخش سه کرمان ، در بلوار ولی عصر (عج ) ، کوچه شماره 2 ، به مساحت 429 مترمربع با 60/224 مترمربع اعیانی مسکونی و حیاط سازی و دیوار حیاط ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/850/6 ریال ( شش میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال ) ، در مسیر اجرای طرح تقاطع غیر همسطح چهارراه جوپاری قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 193004-8/12/94 موافقت شد که به ازای انتقال سند ملک مسیری به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین ردیف 8 در شهرک مطهری ، از بلوک جانبازان ، به مساحت 200 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/400/4 ریال ( چهار میلیارد و چهارصد میلیون ریال ) و قطعه زمینی در میدان بیرم آباد ، جنب پمپ بنزین ، به مساحت 05/797 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/188/3 ریال ( سه میلیارد و یکصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست هزار ریال ) ، به ارزش کارشناسی جمعی -/000/200/588/7 ریال ( هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست هزار ریال ) به نامبرده با وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و خانم ربابه احمدی نیز مبلغ -/000/200/738 ریال ( هفتصد و سی و هشت میلیون و دویست هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض در وجه شهرداری پرداخت نماید.

11- نامه شماره 193639-8/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروندان محترم ، خانم صدیقه طاهر و آقای وحید نظری زاده کرمانی به وکالت خانم ربابه طاهر ، دارای پلاک ثبتی شماره 30897 از 86 فرعی و 3064 اصلی بخش سه کرمان ، در بلوار ولی عصر (عج ) ، کوچه شماره 2 ، به مساحت 429 مترمربع با 80/204 مترمربع اعیانی مسکونی و حیاط سازی و دیوار حیاط ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/720/7 ریال (هفت میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال ) ، در مسیر اجرای طرح تقاطع غیر همسطح چهارراه جوپاری قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 190936-4/12/94 موافقت شد که به ازای انتقال سند ملک مسیری به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین ردیف 15 از نقشه تفکیکی شماره 124794-11/8/94 در کوچة آسیاباد جنوبی ، کوچه 11 غربی ، به مساحت جمعی 79/291 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/067/130/2 ریال ( دو میلیارد و یکصد و سی میلیون و شصت و هفت هزار ریال ) با رعایت ضوابط مربوط به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان واگذار گردد و مبلغ -/000/933/589/5 ریال ( پنج میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و نهصد و سی و سه هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین معوض در وجه مشارالیهما یا وکیل قانونی در 7 قسط ( ماه به ماه ) پرداخت گردد.

12-  نامه شماره 192427-6/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 177727/1-15/11/94  منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، آقای محمدرضا اکبری از بابت بازگشایی درب ضلع شرقی ملک خود در خیابان شهدای خانوک ، مبلغ -/000/120/51 ریال ( پنجاه و یک میلیون و صد و بیست هزار ریال ) نقد و مبلغ -/000/000/40 ریال ( چهل میلیون ریال ) چک ، جمعاً به میزان -/000/120/91 ریال ( نود و یک میلیون و صد و بیست هزار ریال ) به شهرداری پرداخت کرده است و پس از بررسی های به عمل آمده چنین تشخیص داده شده که امکان صدور مجوز برای نامبرده امکان پذیر نمی باشد ، موافقت شد که مجموع مبلغ با رعایت ضوابط مربوط به مشارالیه برگشت گردد.

 13- نامه شماره 192298-6/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 187341/1-29/11/94 منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، آقای منصور خداوردی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/726/89 ریال ( هشتاد و نه میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار ریال ) اضافه به شهرداری پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *