مصوبات جلسه 95/8/23

 1- نامه شماره 100862-27/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که شرکت کویر نیروی شهداد صورت وضعیت کاری خود را با تأخیر به  شهرداری تحویل نموده و تقاضا شده بود که از ردیف دیون عمرانی سال 95 پرداخت و ثبت گردد ، مقرر گردید تا در صورتی که کارشناسان مربوط ، صورت وضعیت و کار انجام شده را تأیید نموده باشند ، انجام سایر مراحل از حیث پرداخت و ثبت در دیون عمرانی سال 1395 با رعایت ضوابط و مقررات انجام گیرد.

2- نامه شماره 119614-29/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری منطقه چهار ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

3- نامه شماره 134411-23/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که سقف قرارداد مشاور گارنو حداکثر 2/4 میلیارد تومان باشد. در صورت کاهش مدت زمان ( هیجده ماه ) روز شمار کم شود ، تأکید شد که در صورت افزایش مدت 18 ماه مبلغی اضافه از مبلغ فوق الذکر نبایستی منظور شود. ضمناً اخذ تخفیف روی قیمت پایه به مقدار 10% در هر صورت وضعیت اقدام خواهد شد. ضمناً تصویر نامه شهرداری ضمیمه میباشد.

4- نامه شماره 91047-25/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با امعان نظر به پیشنهاد شهرداری و این واقعیت که اطراف ملک موردنظر در ابتدای بلوار شاهد ، به طور کامل ساخت و ساز گردیده است و امکان افزایش وجود ندارد ، مقرر شد که در اقدامات آتی ، به شهروند محترم با همین مساحت مساعدت گردد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 125165-9/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای اصغر برجی ریگانی ، در پانصد دستگاه ، استاد شهریار 2 ، به مساحت 80/4 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/31 ریال ( سی و یک میلیون و دویست هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 127248-12/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک ورثة مرحوم محمدعلی ارشلوزاده به وکالت خانم آرزو ارشلوزاده ، دارای پلاک ثبتی شماره 634 فرعی از 6 اصلی بخش 4 کرمان ، در خیابان استقلال ، نبش کوچة شماره 7 ، به مساحت 180 مترمربع عرصه با 205 مترمربع اعیانی تجاری ، به ارزش کارشناسی -/000/000/243/36 ریال ( سی و شش میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون ریال )، در مسیر طرح مستهلک گردیده است ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 127034-11/8/95 ، موافقت شد که در صورت انتقال ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین های شماره 1 ، 2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10  از نقشه تفکیکی شماره 127082/2/95-11/8/95 در پشت هتل پارس از اراضی رضاآباد ، جمعاً به مساحت 4/1457 مترمربع و به ارزش کارشناسی کل  -/000/000/853/36 ریال ( سی و شش میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات به آن ورثه واگذار گردد و به ازای مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض ، مشارالیهم مبلغ -/000/000/610 ریال ( ششصد و ده میلیون ریال ) در وجه منطقه سه شهرداری پرداخت نمایند.

 7- نامه وارده شماره 2016-17/8/95 شهروند محترم ، آقای امید آذری مطرح گردید ، با توجه به اینکه قبلاً 5/35 مترمربع از ملک موردنظر نامبرده در معبر 24 متری امتداد خیابان ایرانمنش ، به طور رایگان به شهرداری واگذار گردیده است تقاضا کرد که برای باقیماندة ملک ، در اخذ هزینة تغییر کاربری مساعدت گردد که مقرر گردید به این شهروند در حل مشکل مساعدت شود.

8- نامه وارده شماره 1930-11/8/95 شهروند محترم ، آقای سید مجید حسینی ، مطرح گردید. با توجه به این که نامبرده قبلاً در زمان صدور پروانه ساختمان 65 مترمربع از ملک موردنظر را ، به شهرداری رایگان واگذار کرده است و اکنون 15 سانتی متر از بنا در مسیر معبر قرار دارد ، تقاضا داشت که با اخذ تعهد در حل مشکل مساعدت شود و مقرر شد که با توجه به شرایط ملک ، با اخذ تعهد در زمان بازسازی ، در حل مشکل این شهروند محترم مساعدت گردد.

9- نامه وارده شماره 1492-16/6/95 شهروند محترم ، آقای قاسم کاظمی مطرح گردید و با توجه به نامه پیشنهادی شهرداری کرمان ( تصویر نامه پیوست می باشد ) و با توجه به وضعیت خاص نامبرده ، موافقت می شود که بدهی ایشان به منطقه چهار شهرداری ، تا پایان سال 1396 تقسیط شود.

10- نامه شماره 265-26/7/95 مدیر محترم دبستان استثنایی والعصر مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به شرایط ویژة آموزشگاه مذکور ، تعدادی دستگاه تندرستی برای آن دبستان در نظر گرفته شود.

11- نامه شماره 109463-12/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح نمایندگان محترم شهرداری در جلسه ، در خصوص میزان مسیری ملک آقای سامان جوانمرد مقرر گردید تا در صورتی که نامبرده سند مالکیت رسمی ارایه نماید ، میزان مسیری با رعایت ضوابط و مقررات تملک گردد و در صورت فقدان سند مالکیت رسمی ، مالک مخیر خواهد بود که ادعای خود را از طریق مرجع قضایی پیگیری نماید.

12- نامه شماره 121170-2/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور افزایش مبلغ -/000/000/5 هزار ریال ( پنج میلیون هزار ریال ) به ردیف درآمدی 102004 با عنوان « عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان ها » و پروژه ردیف 3050402402 با عنوان « زیباسازی سیما و منظر شهری » موافقت گردید. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

13- نامه شماره 131441-18/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری تقاطع در حال ساخت بلوار امیرکبیر و بلوار جمهوری ، به نام « سربازان گمنام امام زمان (عج ) » موافقت گردید.

14- نامه وارده شماره 2032-19/8/95 شهروند محترم ، آقای کاووس حمزه ، مطرح گردید. با توجه به سکونت جانبازان عزیز در کوچة شماره 22 خیابان عماد در شهرک خواجو ، مقرر گردید که کوچة مزبور در اولویت آسفالت قرار گیرد.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 22/8/95 کمیسیون خدمات شهری موافقت گردید که سازة پل عابر پیادة پیرامون میدان آزادی ، که هم اکنون بدون استفاده می باشد ، در محل روبروی شهرک صنعتی نصب و استفاده گردد. ( بدین ترتیب مفاد مندرج در بند 8 نامه ارسالی شماره 2007-17/8/95 به آن فرمانداری محترم به شرحی که آمد ، تغییر می کند )

16- نامه وارده شماره 322-18/2/95 تعدادی از ساکنان محلة سرآسیاب مطرح گردید و مقرر شد که در مورد انتقال مرکز معتادان پرخطر ، از محل مسکونی منطقة مزبور به محل مناسب با مدیرکل محترم بهزیستی شهرستان کرمان و فرمانداری محترم مکاتبه گردد تا برنامه ریزی مناسب ، در این خصوص انجام گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *