مصوبات جلسه 95/8/26

1- نامه شماره 134416-23/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری صرفاً در مورد پل سربازان گمنام امام زمان (عج) موافقت شد و به این شرط که این قرارداد پس از اتمام پایان کار مدت یک سال تنفس داشته باشد. ( تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد )

2- نامه شماره 121070-2/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف تشویق شهروندان محترم به اخذ پروانة ساختمان و توسیع ساخت و ساز ، با پیشنهاد شهرداری به منظور اعمال کاهش در عوارض پروانه ساختمان در ماه های پایان سال ، به صورت 25% از 15 آذر ماه تا آخر دی ماه ، 20% در بهمن ماه و 15% در اسفندماه به متقاضیان پرداخت نقدی ، با شرایط مجوز شماره 1989-10/10/93 موافقت شد. ( تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد )

3- نامه شماره 133924-23/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه مبلغ طلبکاری شهرداری قابل توجه می باشد ، با پیشنهاد  اخذ مطالبات معوق شهرداری از طریق یک مؤسسة حقوقی ( فرآیند دادرسی پیک حق ) با پرداخت 6 % حق الزحمه ، مطرح گردید و شورا با 5% حق الزحمه موافقت نمود.

4- نامه شماره 136625-26/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اظهارات آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان در نشست مورخ 26/8/95 شورای عمومی با پیشنهاد شهرداری به منظور جدولگذاری تعدادی از معابر شهر از طریق انعقاد قرارداد و ترک تشریفات با شرکت
جهاد نصر کرمان تا سقف مبلغ ( -/000/000/000/13 ریال ، سیزده میلیارد ریال ) در قالب تهاتر به صورت 50% زمین ( با نظر کارشناسی و انجام مزایده ) ، 40% پروانه و 10% وجه نقد موافقت شد. ضمناً مقرر گردید که تعیین اولویت ها نیز با این شورا باشد.

5- نامه شماره 133925-23/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور ایجاد ترغیب مالکان خودروهای وانت ، کامیون و کامیونت ، برای پرداخت عوارض ، از طریق کاهش در عوارض ماه های پایان سال ، به صورت تاثیر 10% کاهش ، با رعایت سایر ضوابط موافقت گردید.

6- نامه شماره 127289-12/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شرقی ملک مورد تقاضای شهروند محترم ، آقای حسین ایرانمنش ، در بلوار شهدای خانوک ، به مساحت 90/16 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/850/109 ریال ( یکصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ) ، به نامبرده با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

7- نامه شماره 133725-22/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور کسر مبلغ -/000/000/90 هزار ریال ( نود میلیون هزار ریال ) از ردیف درآمدی پروژة 3030102104 با عنوان زیرسازی و آسفالت معابر و افزایش مبلغ فوق الذکر به ردیف پروژة 3050402112 با عنوان تکمیل بهسازی و بدنه سازی میدان شهدا موافقت گردید. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

8- نامه شماره 136556-26/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مرقوم با هدف انجام هر چه سریعتر فراخوان طراحی میدان و المان آزادی از طریق تعیین جوایزی بدین شرح که برای  نفر اول برگزیده هیأت داوران مبلغ -/000/000/000/1 ریال ( یک میلیارد ریال ) ، نفر دوم -/000/000/750 ریال ( هفتصد و پنجاه میلیون ریال ) و نفر سوم -/000/000/500 ریال ( پانصد میلیون ریال ) در نظر گرفته شود ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. ضمناً مبالغ مذکور در بودجه سال 1395 پایدار گردد.

9- نامه شماره 136487-26/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور انعقاد قرارداد با شرکت جهاد نصر از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ -/000/000/13 هزار ریال ( سیزده میلیون هزار ریال ) در قالب تهاتر به صورت 50% زمین ، 40% پروانه و 10% وجه نقد ، صرفاً به صورت انجام عملیات آسفالت ( بدون زیرسازی ) موافقت شد. ضمناً مقرر شد که تعیین اولویت ها با این شورا باشد.

10- نامه شماره 133693-22/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت تفاوت حقوق پرسنل رسمی در قالب حق مسئولیت و فوق العاده جذب بازار کار با نظر شخص شهردار محترم با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

11- نامه شماره 133620-22/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه قطعه زمین واگذار شده به شهروند محترم ، آقای مهدی لنگری زاده ، به  شماره 12 از نقشه تفکیکی شماره 161848/3-18/11/93 در خیابان شیخ احمد کافی شمالی به مساحت 15/187 مترمربع ، بر اساس بررسی مجدد به میزان 5/0 مترمربع اضافه مساحت داشته و قبلاً در کارشناسی منظور نشده است ، در جهت رفع نقیصه با اخذ مبلغ کارشناسی-/000/800/4 ریال (چهار میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

12- نامه شماره 135687-25/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ پلاک های دکان 16 فرعی از 1672 و دکان فوقانی پلاک 15 فرعی از 1672 و دکان فوقانی پلاک 14 فرعی از 1672 و پلاک 13 فرعی از 1672 و پلاک 1672 اصلی بخش 3 کرمان مورد ادعای بانک ملت به مساحت 5/221 مترمربع عرصه با 850 مترمربع اعیانی در خیابان قدس ، به ارزش کارشناسی -/000/500/956/24 ریال ( بیست و چهار میلیارد و نهصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال ) در مسیر اجرای طرح پروژة آزادسازی محور گلبازخان مهدوم و مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد مندرج در توافقنامه شماره 102036-28/6/95 ، موافقت شد که شهرداری به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، بدهی های عوارض پروانه ساختمانی ، ساختمان شعبة مرکزی بانک واقع در خیابان طالقانی به ارزش -/000/823/246/22 ریال ( بیست و دو میلیارد و دویست و چهل و شش میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار ریال ) و عوارض ساختمانی ملک مسیری به مبلغ -/000/406/722/2 ریال  
( دو میلیارد و هفتصد و بیست و دو میلیون و چهارصد و شش هزار ریال ) تهاتر نماید. همچنین مبلغ -/000/729/12 ریال ( دوازده میلیون و هفتصد و بیست و نه هزار ریال ) ، ما به التفاوت بدهی های عوارض ساختمانی ، با توجه به همکاری مدیر محترم شعب بانک ملت استان در اجرای سریع آزادسازی پروژه شامل بخشودگی گردد و آن شهرداری پس از تکمیل مدارک موردنیاز بانک ، پایانکار شعبة مرکزی بانک ملت را حداکثر ظرف مدت 2 هفته با رعایت مقررات مربوط صادر نماید.

13- نامه شماره 96149-16/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که 24/33 مترمربع از ملک شهروند محترم ، آقای محمود اکبرزاده احمد آبادی ، در خیابان والفجر ، کوچة شماره 31 ، به ارزش کارشناسی -/000/720/930 ریال ( نهصد و سی میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال ) در مسیر تعریض قرار دارد ، بر مبنای توافقنامه شماره 31334/2-29/2/95 ، موافقت شد که پس از کسر مساحت مسیری سهم وقف به میزان 88/2 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/640/80 ریال ( هشتاد میلیون و ششصد و چهل هزار ریال ) و کسر متراژ 62/14 مترمربع به عنوان واافتاده لچکی ضلع جنوب ملک ، به ارزش کارشناسی -/000/360/409 ریال ( چهارصد و نه میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) با نامبرده تهاتر گردد و آقای محمود اکبر زاده احمدآبادی به ازای ارزش ما به التفاوت به میزان -/000/720/440 ریال ( چهارصد و چهل میلیون و هفتصد و بیست هزار
ریال ) ، می تواند از تسهیلاتی همچون پروانه ساختمان و پایان کار از همان منطقه شهرداری با رعایت ضوابط و مقررات استفاده نماید.

14- نامه شماره 131460-18/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای مصوبة قبل شورا به شماره 1374-31/3/82 این شورا موافقت شد. ( عوارض خدمات شهری و پروانه کسب را اتاق اصناف وصول کرده و به حساب شهرداری واریز نماید. شهرداری نیز ده درصد حق الزحمه ، به حساب اتاق اصناف پرداخت نماید).

15- نامه شماره 116329-25/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص اجرای قرارداد با شرکت آریانا صنعت پارس هفت ، به منظور احداث سه دستگاه پل عابر پیاده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. لازم است که زمان بهره برداری سرمایه گذار از پل های عابر پیاده ده سال باشد و مصوبة شماره 1287-15/7/92 این شورا نیز رعایت شود.

16- نامه شماره 118616-28/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکراتی که با حضور آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، انجام شد و مفاد مندرج در نامه شماره 6149-2/95/7 -23/5/95 مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان کرمان ، دال به اینکه محلة صنعتی فاقد مدرسه می باشد و زمین مدرسة موردنظر را نیز تعدادی از خیرین بزرگوار اهدا نموده و احداث کلاس های مدرسه را نیز ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تقبل رحمت نموده اند ،
بدین وسیله موافقت شد که پروانه ساختمان رایگان صادر شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *