مصوبات جلسه 95/7/18

1- نامه شماره 109701-11/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اهمیت تکمیل و بهره برداری از پروژة در دست اقدام میدان آزادی ، با پیشنهاد اخذ وام از بانک شهر ، با مبلغ پانصد میلیارد ریال ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

2- نامه های شماره 63915-13/5/95 و 74571-31/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامه بودجه سال 94 و گزارش آقای منصور ابراهیمی ، مدیر محترم منطقه سه شهرداری ، دال بر وجود اعیانی و انشعابات گاز و آب در املاک واقع در مسیر لوپ راستگرد پل ایثار و همچنین اولویت اجرای لوپ ، با تملک املاک مسیری صرفاً از طریق تهاتر با زمین موافقت گردید.

3- نامه شماره 91102-4/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و در خصوص ملک موردنظر در خیابان کمیل ، کوچة شماره 25 ، با ابعاد اولیه 9X35 تشکیل پرونده شده و پس از ارزیابی میزان مسیری ، از بدهی تفکیک ملک کسر می شود. بعد از فروش ملک به شخص دوم و مراجعه به شهرداری مشخص می شود ابعاد واقعی ملک 9X30 بوده و میزان کسر شده اولیه از بدهی تفکیک بایستی به شهرداری برگشت داده شود. مالک فعلی به این موضوع معترض است. با توجه به اشتباهی که در مرحلة نخست در تشخیص ابعاد ملک صورت پذیرفته و مالک فعلی نیز از این اشتباه بی اطلاع بوده است ، در جهت مساعدت به شهروند محترم ، آقای سید مصطفی تهامی ، در پرداخت بدهی با تقسیط مبلغ بدهی موافقت شد.

4- نامه شماره 91565-9/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 79083/2/95-20/5/95 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، خانم بتول ربانی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/775/349/143 ریال ( یکصد و چهل و سه میلیون و سیصد و چهل و نه هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ریال ) به حساب شهرداری واریز نموده و هم اکنون از دریافت پروانه منصرف شده است ، موافقت شد که مبلغ پرداختی با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

5- نامه شماره 65238-18/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص پرداخت قدرالسهم ملک موردنظر نیروی انتظامی ( آقای محمد رشید فرخی به وکالت آقای حسین حفارزاده ) در مجاورت جاده قدیم زرند ، خیابان بلدالامین ، به مساحت 3017 مترمربع و به میزان -/000/500/542/7 ریال ( هفت میلیارد و پانصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال ) به صورت ریالی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

6- نامه شماره 105479-5/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای احمد دستوری ، در شهرک بانک صادرات ، به مساحت 98/6 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/680/111 ریال ( یکصد و یازده میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

7- نامه شماره 21997-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در قرارداد فی ما بین آن شهرداری و آقای روحی تاریخ مشخصی ذکر نشده است ، در خصوص تمدید پروانه ساختمان مقرر شد که مطابق قرارداد عمل شود.

8- نامه شماره 90562-8/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، میزان 24/166 مترمربع عرصه از 175 مترمربع مساحت پلاک ثبتی شماره 21 فرعی از 6 اصلی ، در خیابان بهمنیار ، نبش کوچه شماره 5 ، متعلق به ورثه مرحوم فاطمه اسماعیلی به نام آقایان : علی ، احمد ، محمود ، مصطفی ، مرتضی ، مجتبی و خانم ها : آزیتا ، ماه بس و گل بس قائدی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/500/38 ریال ( سی و هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال ) ( با احتساب حق کسب و پیشه مغازه ها ) ، در مسیر اجرای طرح تعریض خیابان مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 84697-30/5/95 موافقت شد که به ازای آزادسازی و انتقال کل ملک (175 مترمربع ) به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری :

الف – قطعه زمین شماره 30 ، از نقشه تفکیکی شماره 1457/2/94-9/1/94 با کاربری مسکونی ، در بلوار امام حسن ، کوچه شماره 55 ، به مساحت 36/274 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/136/085/2 ریال ( دو میلیارد و هشتاد و پنج میلیون و صد و سی و شش هزار ریال ) به آقای مصطفی قائدی ،

ب- قطعه زمین شماره 64 ، از نقشه تفکیکی شماره 12555/2/95-28/1/95 با کاربری مسکونی ، در بلوار امام رضا ، به مساحت 42/216 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/620/380/2 ریال ( دو میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون و ششصد و بیست هزار ریال ) به آقای مرتضی قائدی ،

ج- قطعه زمین شماره 65 ، از نقشه تفکیکی شماره 12555/2/95-28/1/95 با کاربری مسکونی ، در بلوار امام رضا ، به مساحت 51/211 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/610/326/2 ریال ( دو میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون و ششصد و ده هزار ریال ) به خانم گل بس قائدی ،

د- قطعه زمین شماره 4 ، از نقشه تفکیکی شماره 60985/2/94-10/12/94 با کاربری تجاری ، در بلوار امیرکبیر ، به مساحت 93/280 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/320/742/6 ریال ( شش میلیارد و هفتصد و چهل و دو میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) به آقایان : علی ، محمود و مجتبی قائدی ،

م- قطعه زمین شماره 10 ، از نقشه تفکیکی شماره 60521/2/95-20/4/95 با کاربری مسکونی ، در خیابان شهید نامجو ( اقبال ) ، کوچه شماره 9 ، به مساحت 27/239 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/860/306/4 ریال ( چهار میلیارد و سیصد و شش میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال ) به آقای احمد قائدی ،

ن- قطعه زمین شماره 15 ، از نقشه تفکیکی شماره 60521/2/95-20/4/95 با کاربری مسکونی ، در خیابان شهید نامجو ( اقبال ) ، کوچه شماره 9 ، به مساحت 35/239 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/975/427/4 ریال ( چهار میلیارد و چهارصد و بیست و هفت میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) به خانم ها : ماه بس و آزیتا قائدی ،جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/521/269/22 ریال ( بیست و دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و پانصد و بیست و یک هزار ریال ) به نامبردگان با رعایت ضوابط و مقررات واگذار شود و ما به التفاوت ارزش ملک عوض و قطعه زمین های معوض به مبلغ -/000/479/230/16 ریال ( شانزده میلیارد و دویست و سی میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار ریال ) نیز به صورت ریالی در وجه مشارالیهم ، با رعایت ضوابط مربوط پرداخت گردد.

9- نامه شماره 110575-12/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 181 فرعی از 3557 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 32 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای اسدالله اسدی فرد و خانم تابنده راجی زاده ، به مساحت 33/225 مترمربع با 142 مترمربع ساختمان آجری تیرآهنی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/976/114/2 ریال ( دو میلیارد و صد و چهارده میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 755-19/5/95 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 136 ، 135 ، 134 ، 108 و 107 ، جمعاً به مساحت 08/924 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به ارزش کارشناسی کُل -/000/305/199/2 ریال ( دو میلیارد و صد و نود و نه میلیون و سیصد و پنج هزار ریال ) ، به نامبردگان با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های معوض ، آقای اسدالله اسدی فرد و خانم تابنده راجی زاده مبلغ -/000/329/84 ریال ( هشتاد و چهار میلیون و سیصد و بیست و نه هزار ریال ) ، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمایند.

 10- نامه شماره 108382-10/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیت پیشنهاد راه اندازی دفاتر نوسازی محلی ، با هدف تسریع و تسهیل در نوسازی محلات ( ویژة بافت قدیم شهر ) موافقت گردید. لازم است که جزئیات کار و اساسنامه جهت تصویب به شورا ارسال گردد.

11- نامه شماره 91106-27/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه آسفالت کوچة دبستان انبیاء ، قبلاً شن ریزی شده و نیازمند زیرسازی و آسفالت می باشد ، با توجه به اهمیت موضوع ، مقرر شد که آسفالت کوچة موردنظر در نامه ، مجدداً در اولویت قرار گیرد.

12- نامه شماره 110467-11/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 342 مترمربع عرصه با 220 مترمربع اعیانی گنبدی از شش دانگ پلاک ثبتی شماره یک فرعی از 929 اصلی ، بخش 3 کرمان ، متعلق به ورثه مرحوم زهرا حبشی ، در میدان ارگ ، کوچة گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/000/530/3 ریال ( سه میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال ) ، در مسیر طرح تعریض مهدوم و مستهلک می گردد. بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 110364-12/7/95 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ مزبور در 3 قسط در وجه ورثة نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

13- نامه شماره 113795-18/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهادهای مطرح در نامه ، در خصوص اخذ وام قرض الحسنه ده میلیارد تومان ، با بازپرداخت 20 ماهه و بدون سود و تأمین میلگرد جهت قرارگاه خاتم الانبیاء به منظور استفاده در احداث پلهای غیرهمسطح در شهر کرمان  ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

14- نامه شماره 113849-18/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به توضیح مندرج در نامه ، بانک شهر از نظر تشکیلاتی وابسته به استان خراسان میباشد و برای انتقال ، نیازمند یک باب ساختمان و دو نفر نیرو می باشد ، لذا با هدف تأمین ادامة همکاری با بانک شهر استان کرمان ، به منظور اخذ وام ، با پیشنهاد مطرح در نامه از طریق تدارک دفتر کار ، با استفاده از نیروهای موجود ، در محل ساختمان شهرداری موافقت شد.

15- نامه شماره 79853-5/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که ملک مورد نظر در بلوار ساوه ، خیابان نیایش ، شرقی 9 ، در محدودة اختلافی زمین شهری ( اراضی ملی ) و اداره اوقاف بوده و برای زمین مزبور علاوه بر صدور پروانه ساختمان ، سند اجارة اوقاف هم تنظیم شده است و متصرف بر اساس اظهار در جلسة مورخ 18/7/95 کمیسیون معماری و شهرسازی موافق به پرداخت وجه بدهی می باشد ، بر اساس مذاکراتی که با نمایندگان شهرداری در جلسه به عمل
آمد ، در جهت حل مشکل ، موافقت شد که حق انتفاع زمین بر اساس کارشناسی سال صدور پروانه ساختمان اخذ شود و در محاسبه ، مبلغی که قبلاً بابت قدرالسهم پرداخت شده است ، کسر گردد.

16- نامه شماره 91215-9/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که قطعه زمین شماره 68 ، از نقشه تفکیکی شماره 17518/2/89-5/10/89 ، بر اساس مجوز صادره شماره 659-19/4/91 این شورا ، به شهروند محترم ، آقای اکبر ربیعی ، واگذار شده است ، اما اکنون مشخص گردیده که در حریم راه آهن می باشد و قابلیت ساخت و ساز ندارد ، لذا بر اساس مفاد توافقنامة شماره 632-20/4/95 و در جهت جبران ضرر و زیان ، موافقت گردید که قطعه زمین شماره 169 از نقشه تفکیکی شماره 64521/2/94-30/4/94 در خیابان کمیل ، ضلع شمالی راهنمایی و رانندگی کرمان ، به مساحت 50/184 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/050/273/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و هفتاد و سه میلیون و پنجاه هزار ریال ) به مشارالیه ، با رعایت ضوابط و مقررات واگذار گردد. همچنین با توجه به توضیحات مندرج در نامه ، 200 مترمربع پروانه مسکونی رایگان روی قطعه زمین معوض با رعایت ضوابط مربوط صادر گردد و مبلغ -/000/847/2 ریال ( دو میلیون و هشتصد و چهل و هفت هزار ریال ) طلب شخص نامبرده می باشد که سازمان قلعه دختر و اردشیر بایستی پرداخت نماید.

17- نامه شماره 108961-10/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 11/7/95 شورای عمومی ، با حضور آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، و آقای دکتر صادقی ، مدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) ، انجام یافت ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تشکیل کارگروه جمع آوری متکدیان موافقت شد.

18- نامه شماره 79930-9/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 56458-10/4/95 شهرداری ، با پیشنهاد مندرج ، به منظور فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علی ناز شمس الدینی ، در بلوار 24 مهر ، به مساحت 28/113 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/464/430 ریال ( چهارصد و سی میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

19- نامه وارده شماره 1620-5/7/95 شهروند محترم ، خانم عصمت نخعی ، مطرح گردید. با توجه به اینکه نامبرده 38 مترمربع از زیرزمین ملک را به صورت مسکونی استفاده می کند ، مقرر شد که  با اخذ تعهد از نامبرده در خصوص عدم استفاده مسکونی از زیرزمین ، در حل مشکل به منظور ارسال پاسخ بانک اقدام گردد.

20- نامه شماره 109016-11/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص تفکیک و صدور پروانه ساختمان برای املاک دارای سند عادی ، با در نظر گرفتن اصل تسلیط مالکیت ( مالکیت شرعی ) افراد ، به استناد ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در
طرح های دولتی و شهرداری ها ، کما فی السابق و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.

21- نامه وارده شماره 1667-10/7/95 شهروند محترم ، آقای بهروز زارعی ، مطرح گردید و با توجه به وضعیت خاص نامبرده ، موافقت شد که بدهی ایشان به شهرداری که مربوط به جریمة کمیسیون ماده صد و عوارض قدرالسهم اعمال ماده 101 شهرداری می باشد ، به صورت ده میلیون ریال نقد و مابقی تا پایان سال 1396 با رعایت ضوابط مربوط تقسیط شود.

22- نامه وارده شماره 1482-15/6/95 شهروند محترم ، خانم نصرت کشتکار ، مطرح گردید و با توجه به بیماری شدید نامبرده ، موافقت شد که در پرداخت وجه تملک ملک مسیری موردنظر در خیابان میرزاآقاخان ، اقدام به صورت نقد انجام گیرد.

23- نامه شماره 90939-27/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مذاکراتی که با آقای مهندس نیک طبع ، مدیر محترم منطقه چهار شهرداری ، صورت گرفت و تأیید موضوع در شورای عمومی و وضع موجود زمین ، با تفکیک قطعه زمین موردنظر به دو قطعة مساوی موافقت شد.

24- نامه شماره 105439-5/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، ششدانگ ملک شهروند محترم ، آقای فیض الله عراق سلطانی ، دارای پلاک ثبتی شماره 2070 فرعی از 4095 اصلی بخش یک کرمان ، در خیابان شهید رجایی ، به مساحت 299 مترمربع با 219 مترمربع اعیانی مسکونی ، به ارزش کارشناسی -/000/950/252 ریال ( دویست و پنجاه دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال ) ، در مسیر طرح تملک املاک محدودة پل شهید رجایی گرفته و هم اکنون در اختیار شهرداری میباشد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 4688/1-14/4/83 موافقت شد که به ازای انتقال سند ملک مسیری به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین شماره 77 از پلاک شماره 4250 و 4251 ، به مساحت 200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/56 ریال ( پنجاه و شش میلیون ریال ) و قطعه زمین شماره 14 از نقشه تفکیکی شماره 2319-76 از اراضی کاظم آباد ، به مساحت 275 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/165 ریال ( یکصد و شصت و پنج میلیون ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده واگذار گردد و یک فقره پروانه ساختمان نیز در دو طبقه ، به ارزش -/000/254 ریال ( دویست و پنجاه و چهار هزار ریال ) و به مساحت سیصد مترمربع برای قطعه زمین شماره 77 صادر گردد. تأمین پارکینگ بر عهده مالک خواهد بود ، همچنین آن شهرداری ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض را ، به میزان -/000/696/31 ریال ( سی و یک میلیون و ششصد و نود و شش هزار ریال ) در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *