مصوبات جلسه 95/2/26

1-نامه شماره 19926-9/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد معاودت مبلغ
-/000/454/75 ریال ( هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار ریال ) اضافه واریز شهروند محترم ، آقای محسن روحی ، از بابت عوارض تمدید پروانه ساختمان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

2- نامه شماره 21786-13/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به این که شهروند محترم ، آقای سعید جمشید نیا ، بابت باقی ماندة توافق نامه شماره 161243-16/11/93 مبلغ
-/195/961/97 ریال ( نود و هفت میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و صد و نود و پنج ریال ) از منطقه چهار شهرداری بستانکار گردیده و در حال حاضر متقاضی تهاتر مبلغ -/000/000/90 ریال ( نود میلیون ریال ) از آن با بدهکاری ، شهروند محترم ، خانم طاهره احمدی نژاد می باشد ، لذا با برگشت دو فقره چک به شماره سریال 608021-30/8/94 به مبلغ -/000/000/30 ریال
( سی میلیون ریال ) و چک 608022-1//11/94 به مبلغ -/000/000/60 ریال ( شصت میلیون
ریال ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

3- نامه وارده شماره 196-6/2/95 شهروند محترم ، آقای حسین عطارپور ، مطرح گردید و با توجه به این که به نامبرده قطعه زمینی در بلوار هوانیروز ، غدیر 3 به میزان 11 قصب بر اساس صورتجلسه شماره 5551/س/ب ن-17/12/87 واگذار شده ، امّا اکنون بعد از صدور سند  مشخص گردیده است که شهرداری در واگذاری اشتباه کرده و یک قصب کمتر واگذار گردیده است ، لذا در جهت ممانعت از لطمة بیشتر به این شهروند محترم ، مقرر شد که به شهرداری اعلام شود که وجه زمین کسری ، به صورت نقد به نامبرده پرداخت گردد.

 4- نامه شماره 21576-12/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیت پیشنهاد شهرداری در خصوص اعمال دفترچه شاخص قیمت های پایه اراضی شهر کرمان ، از ابتدای تیرماه سال  جاری موافقت گردید.

5- نامه شماره 28589-26/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به سابقة مصوبة شماره 1247-12/7/90 این شورا ، با پیشنهاد مطرح در بندهای 3 ، 4 و 8 نامه موافقت گردید. تصویر نامة شهرداری کرمان ارسال می گردد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *