مصوبات سال 98

مصوبات جلسه 98/12/5

نامه شماره 169994-7/9/98 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 5135-17/9/98 شهروند محترم ، آقای مجید شمسی پور ،  مطرح گردید ... ادامه مطلب