مصوبات جلسه 98/12/5

نامه شماره 169994-7/9/98 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 5135-17/9/98 شهروند محترم ،
آقای مجید شمسی پور ،  مطرح گردید و با محاسبه و اخذ عوارض کسر پارکینگ ملک مورد نظر در خیابان 24 آذر ، بر اساس زمان صورتجلسه مورخ 4/2/1397 موافقت شد. تصویر سابقة نامه شهرداری کرمان و شهروند محترم پیوست می باشد.

2-  نامه شماره 98/1/136745-24/11/98 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 4/12/98 کمیسیون معماری ، شهرسازی و حاشیه نشینی ، به فرمانداری محترم اعلان گردد که 1- حد غرب املاک مورد نظر بر اساس اسناد ثبتی ، به معبر تحدید شده است و امکان واگذاری لچکی های مورد نظر قانوناً به غیر مقدور نمی باشد. 2- لچکی های در حال واگذاری ، قطعة واحد نمی باشند و شامل دو قطعه جداگانه ، یکی به مساحت 14/84 مترمربع و دیگری به مساحت 89/111 مترمربع می باشد.

3-  بند یک از نامه شماره 98/1/136735-24/11/98 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. به فرمانداری محترم اعلام گردد که اجرای مصوبه مورد تأکید است.

4- بند 3 از نامه شماره 98/1/136745-24/11/98 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. بر حسب مذاکرات انجام یافته در تاریخ 5/12/98 شورای عمومی و با توجه به ضرورت اقدام شهرداری در اجرای تقاطع های غیر همسطح شهر و ممانعت از هر گونه وقفه در انجام این مهم ، اعلان می گردد که این شورا بر اجرای مصوبة سابق تاکید دارد.

5-  نامه شماره 249034-5/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به درخواست قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مبنی بر تأمین میلگرد مورد نیاز جهت اجرای پروژة تقاطع غیر همسطح شهر کرمان و با توجه به بدهی شهرداری کرمان به آن قرارگاه از بابت اجرای طرح های مزبور و به ازای قسمتی از طلب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به آقای علیرضا ارشادی ، بر اساس مفاد توافق نامه شماره 233880-15/11/98 با واگذاری 58 قطعه زمین به مساحت کل 79/9299 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 171108-20/8/98 واقع در بلواربلدالامین ، بعد از دانشگاه بلدالامین ، سمت راست ، با کاربری های مندرج در نقشة تفکیکی موصوف و به ارزش کارشناسی کل -/500/787/292/50 ریال ( پنجاه میلیارد و دویست و نود و دو میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ریال ) به آقای علیرضا ارشادی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و کسر مبلغ مزبور از حساب بستانکاری نقدی قرارگاه در آن شهرداری ، موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 6- نامه شماره 248161-5/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محسن برزگری ، در انتهای بلوار رسالت ، به مساحت 19/8012 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/420/219/144 ریال ( یکصد و چهل و چهار میلیارد و دویست و نوزده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 240476-26/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مجوز صادرة شماره 1700-11/3/98 ، این شورا با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علیرضا فرهمند ، در بزرگراه امام رضا (ع) ، بعد از پل کوثر ، شهرک لاله ، به مساحت 106 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/702/666/674/3 ریال ( سه میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و هفتصد و دو ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد. ضمناً قبلاً پیشنهاد در بند 10 نامه شماره 1719-11/3/98 مطرح شده بود و مخالفت نشده بود و اکنون فقط مبلغ کارشناسی تغییر کرده است. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8–  نامه شماره 206767-26/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حامد فاضلیان ، در بلوار سجادیه ، نبش کوچه شماره 8 ، به مساحت 48/52 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/049/1 ریال ( یک میلیارد و چهل و نه میلیون و ششصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور و رعایت 8 متر طول پخ موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9-  نامه شماره 240502-26/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم فاطمه ابراهیمی بسابی ، در بزرگراه امام رضا (ع) ، انتهای کوچه شماره 7 ( حدفاصل پل سیدی و بلوار بلدالامین ) ، به مساحت 14 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/333/333/121 ریال ( یکصد و بیست و یک میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10-  نامه شماره 242457-28/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) کمک به آقای سیدغلامرضا میرنجفی زاده ، ازمحل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11نامه شماره 240638-26/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 44634/98/160-12/10/98 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تقسیط بلند مدت هزینه تفکیک ملک شهروند محترم ، خانم حوا کریمی راد ، خواهر شهید بزرگوار جواد کریمی راد ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 244245-30/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه کل عرصة قطعه زمین محصور مورد ادعای شهروند محترم ، خانم محبوبه جهان پور ، به مساحت 40/195 مترمربع ، داراي سند عادي ، در انتهاي خیابان کمیل ، پشت اداره راهنمایی و رانندگی ، به ارزش کارشناسی -/000/600/735/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون و ششصد هزار ریال ) در مسیر اجراي امتداد بلوار کوثر مسـتهلک می گردد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 237085-20/11/98 و به ازاي آزادسازي و انتقال ملک مسـیري به صورت مبایع نامه و صورتجلسة تحویل به شهرداري کرمان ، با واگـذاري قطعه زمین شـماره 70 از نقشه تفکیکی شـماره 16446/2-30/8/90 در خیابان کمیل ، اراضی محمد آباد ، به مساحت 240 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/760/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و از جمله اخذ تعهد کشف فساد موافقت دارد. مبلغ ما به التفاوت ارزش ملک مسـیري و قطعه زمین واگذار شده به میزان -/000/400/24 ریال ( بیست و چهار میلیون و چهارصد هزار ریال ) طلب شهرداری کرمان می باشد ، نامبرده بایستی نقداً در وجه شهرداری پرداخت نماید. ضمناً با توجه به این که 93/35 مترمربع از عرصة ملک مسیری وقف می باشد ، خانم محبوبه جهان پور از طریق مراجعه به ادارة اوقاف جهت تبدیل به احسن نمودن میزان مسیری به منظور انتقال و واگذاری به شهرداری کرمان اقدام نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

13- نامه شماره 224983-3/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد مجوز صادره شماره 2314-21/12/91 این شورا ، نظر به اینکه ملک مسیری خانم شهروند محترم ، بتول جاودان ، از پروانه ساختمانی با مساحت  5/159 متر مربع مسکونی و 15 متر مربع تجاری برخوردار بوده که در زمان تملک ، مبنای محاسبات قرار نگرفته است ، بر اساس مفاد متمم توافقنامه شماره 222154-30/10/98 با پیشنهاد مطرح شده در نامه ، بدین منظور که ایشان بتواند معادل مبلغ -/739/017/80 ریال ( هشتاد میلیون و هفده هزار و هفتصد و سی و نه ریال ) مطابق برآورد منطقه چهار شهرداری در عوارض پروانه ساختمانی شناور در مناطق پنجگانه استفاده نماید ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. مبنای محاسبه عوارض ، ارزش زمان توافقنامه خواهد بود. سایر عوارض متعلق از قبیل بیمه ، آتش نشانی ، آموزش و پرورش ، راه و شهرسازی ، پارکینگ و غیره بر عهده متقاضی خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

  14-  نامه شماره 226430-5/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 67/123 متر مربع از حد شمال و غرب پلاک ثبتی شماره 1 فرعی از 4965 اصلی مفروز و مجزی شده از 2 بخش یک کرمان ملک مورد ادعای آقای شهروند محترم ، علی اکبر فرح بخش کریم آبادی ،
در بلوار سیدی ، کوچه شماره 15 ، به ارزش کارشناسی -/750/063/911/3 ریال ( سه میلیارد و نهصد و یازده میلیون و شصت و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) ( با احتساب 15% حق السکنی ) در مسیر طرح تعریض بلوار سیدی مستهلک می گردد ، این شورا با استناد به مفاد توافقنامه شماره 214757-19/10/98 و به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری سند به نام شهرداری کرمان و تسویة مبلغ طلب نهایی ایشان به میزان -/250/151/806/3 ریال ( سه میلیارد و هشتصد و شش میلیون و صد و پنجاه و یک هزار و دویست و پنجاه هزار ریال ) ، با واگذاری قطعه زمین شماره 75 از نقشه تفکیکی شماره 2413/1-30/2/83 با کاربری مسکونی ، به مساحت 200 مترمربع در بلوار شهدای خانوک ، به ارزش کارشناسی -/000/000/700/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال ) به مشارالیه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. در خصوص مبلغ ما به التفاوت به میزان -/250/151/106/1 ریال ( یک میلیارد و صد و شش میلیون و صد و پنجاه و یک هزار و دویست و پنجاه ریال )  که طلب نامبرده از شهرداری می باشد ، حق انتفاع وقفی لچکی واقع در ضلع شمالی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حمید باقری چاروک ، در شهرک شهید رجایی ، بوستان 8 ، به مساحت 35/47 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/650/899 ریال ( هشتصد و نود و نه میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و باقی مانده به مبلغ -/250/501/206 ریال ( دویست و شش میلیون و پنجاه و یک هزار و دویست و پنجاه ریال ) بدون هر گونه افزایش یا کاهش نزد شهرداری سپرده شود و ایشان یا هر شخص دیگری که معرفی نماید ، از تسهیل عوارض پروانه ساختمان بر قطعه زمین معوض و یا به صورت شناور در مناطق پنجگانه شهرداری برخوردار گردد. مبنای محاسبه عوارض ارزش زمان توافقنامه خواهد بود. سایر عوارض همچون بیمه ، آتش نشانی ، آموزش و پرورش ، راه و شهرسازی و پارکینگ و … بر عهدة مشارالیه یا فرد معرفی شده خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

15- نامه شماره 241286-27/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه کل عرصة قطعه زمین محصور به مساحت 8/294 مترمربع مورد ادعای شهروند محترم ، خانم محبوبه جهان پور ، داراي سند عادي ، در انتهاي خیابان کمیل ، پشت ادارة راهنمایی و رانندگی ، به ارزش کارشناسی -/000/400/832/3 ریال ( سه میلیارد و هشتصد و سی و دو میلیون و چهارصد هزار ریال ) و در مسیر اجراي امتداد بلوار کوثر مسـتهلک می گردد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 201665-1/10/98 و به ازاي آزادسازي و انتقال ملک مسـیري به صورت مبایع نامه و صورتجلسة تحویل به شهرداري کرمان ، با واگـذاري قطعه زمین شـماره 69 از نقشه تفکیکی شـماره 16446/2-30/8/90 در خیابان کمیل از ، اراضی محمد آباد ، به مساحت 98/235 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/760/831/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و سی و یک میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله خذ تعهد کشف فساد موافقت می نمایـد. نظر به اینکه مبلغ ما به التفاوت ارزش ملک مسـیري و قطعه زمین واگذار شده به میزان -/000/640/000/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و چهل هزار ریال ) طلب خانم محبوبه جهان پور می باشد ، این مبلغ بدون هر گونه افزایش و کاهش نزد شهرداري سپرده شود و مشارالیها یا وکیل قانونی ایشان بتواند از تسهیلاتی از قبیل تفکیک و پروانه و پایانکار ساختمان در منطقه دو استفاده  نماید. مبنای محاسبه عوارض ، ارزش زمان توافق نامه خواهد بود. ضمناً با توجه به این که 58/53 مترمربع از عرصة ملک مسیری وقف می باشد ، خانم محبوبه جهان پور از طریق مراجعه به ادارة اوقاف جهت تبدیل به احسن نمودن میزان مسیری به منظور انتقال و واگذاری به شهرداری کرمان اقدام نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

16- نامه شماره 222558-30/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به این که مبلغ بیش از ده میلیارد ریال در آئین نامة تقسیط حداکثر 18 ماه قابلیت اقساط دارد ، با پیشنهاد شهرداری به منظور اقساط مبلغ ، در فرصت حداکثر 36 ماهه و بر اساس کارمزد 18 ماهه  موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

17- نامه شماره 216066-13/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت وجه طلب شهروند محترم ، آقای علی عطارپور ، به مبلغ -/000/200/319 ریال ( سیصد و نوزده میلیون و دویست هزار ریال ) در  دو قسط به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

18- نامه شماره 211727-2/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/120 ریال ( یکصد و بیست میلیون ریال ) از ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان جهت پرداخت هزینه سرویس حمل و نقل دانش آموزان بهزیستی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

19-  نامه شماره 98/1/136735-24/11/98 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/98 کمیسیون برنامه و بودجه و ایجاد منابع پایدار  ، بر اساس نامه شماره 201810-1/10/98 شهرداری کرمان ، عنوان وصول تحت عنوان عوارض ، صنفی ، غیر صنفی و مشاغل خاص میباشد.

20–  نامه شماره 98/1/136735-24/11/98 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/98 کمیسیون برنامه و بودجه و ایجاد منابع پایدار ، با توجه به اینــکه پرداخت وجه به افراد نامبرده در نامة شهرداری به صورت مستمر پرداخت نمی شود و موردی و موقت می باشد و در قالب یک قرارداد و به ضرورت ساماندهی و انضباط معابر شهری انجام می شود ، اجرای مصوبه مورد تأکید است.

21-  نامه شماره 193369-5/10/98 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 5514-5/10/98 شهروند محترم ، خانم بتول طاهری ، مجدداً مطرح گردید. بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/12/98 کمیسیون برنامه و بودجه و ایجاد منابع پایدار و با توجه به تنگدستی نامبرده و اینکه اخذ قدرالسهم از املاک زیر پانصد مترمربع با سند عادی به استناد مجوز صادرة شماره 468-12/3/95 کماکان در حال انجام است با تقسیط بدهی مشارالیها بدون اخذ وجه نقد موافقت شد. تصویر نامه شهر داری کرمان و شهروند محترم پیوست
می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.