مصوبات جلسه 99/3/18

1-نامه شماره 28193-23/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. در اجرای حکم شعبة سوم اجرای احکام کیفری در مورد آقایان رضا قربانی و حمید نقی زاده ، از پرسنل شهرداری کرمان ، به اتهام ضرب و جرح عمدی در موقع جمع آوری متکدیان ، این شورا با پرداخت 90% مبلغ دیه از محل اعتبارات شهرداری و 10% آن توسط محکوم علیها با رعایت ضوابط مربوط و هزینه کرد مبلغ پرداختی موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان همراه با مدارک منضم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 38460-8/3/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت حق الجلسه اعضای شورای اداری و استخدامی شهرداری های استان مربوط به اسفندماه سال 1397 به مبلغ -/145/711/14 ریال ( چهارده میلیون و هفتصد و یازده هزار و صد و چهل و پنج ریال ) از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل ، مطابق با فهرست پیوست نامة شماره 23068/4/68-25/12/98 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان همراه با مدارک منضم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 31852-28/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای ایرج سلمانی چهارفرسخی ، در بلوار باستانی پاریزی ، بین کوچه شماره 28 و 30 ، به مساحت 60/12 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/252 ریال ( دویست و پنجاه و دو میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان همراه با مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 38485-8/3/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مهدی قاضی زاده احسائی ، در خیابان شهید نگارستانی ، کوچة شماره 27 ، انتهای کوچه سمت چپ ، به مساحت 11 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/154 ریال ( یکصد و پنجاه و چهار میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان همراه با مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 43587-17/3/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم ، آقای سید حسین صابری ، مبلغ سیصد میلیون ریال به تاریخ 27/12/92 جهت اخذ پروانه ساختمان به حساب منطقه سة شهرداری واریز کرده و تاکنون هیچ گونه خدماتی دریافت ننموده است و نامبرده متقاضی محاسبه عوارض پروانة ساختمان شناور در منطقة 3  شهرداری بر اساس تاریخ پرداخت وجه ( سال 1392 ) می باشد ، این شورا با پیشنهاد مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت دارد. ضمناً مفاد این مصوبه در موارد مشابه قابل تسری خواهد بود.تصویر نامه شهرداری کرمان همراه با مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 38437-8/3/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف تقدیر از شهروند محترم ، آقای عطاالله منوچهری ، با پیشنهاد شهرداری در خصوص هزینه کرد و پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به صورت یک عدد کارت هدیه به ایشان از محل ردیف 410503403 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه وارده شماره 1286-25/2/99 شهروند محترم ، آقای رضا محمدی ، مطرح گردید و در جهت مساعدت به نامبرده با اخذ بدهی مشارالیه در 36 قسط با کارمزد 18% و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهروند محترم همراه با مدارک منضم پیوست می باشد.

8- بند 5 نامه شماره 1592/1/6843-12/3/99 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. به آگاهی رسانده شود که شهرک لاله دارای نقشه تفکیکی شماره 31530-11/9/81 و صورتجلسه های مورخ سال 7/4/79 و 14/7/84 سازمان محترم بازرسی کل استان کرمان و مجوزهای صادرة شماره 2975-3/10/84 و 1027-23/5/86 شوراهای وقت می باشد که النهایه شهرداری موظف گردیده است از  کلیة قطعه زمین های موجود در آن شهرک 5/23% عوارض تأسیسات شهری از متقاضیان صدور پروانه دریافت نماید که در تمام طول این سالها ، مُجرا بوده است و این شورا در جهت کمک به آقای علی امیرافضلی که جانباز 70% می باشند بر مجوز صادره تأکید دارد. کپی ها پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.