مصوبات جلسه 99/3/11

1 نامه شماره 35753-1/3/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به شهروند محترم ، خانم زهرا السادات هاشمی زاده ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان با هدف مساعدت به مشارالیها در تسویة بدهی -/900/275/47 ریالی ( چهل و هفت میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار و نهصد ریال ) ایشان به شهرداری ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان همراه با مدارک منضم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 30885-27/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطروحه به منظور تقسیط بدهی 18 ماهه ، بدون دریافت کارمزد موسسة خیریة کوثر مشیز در بلوار جمهوری نرسیده به چهارراه شفا ، به میزان -/630/344/458/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و پنجاه و هشت میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار و ششصد و سی ریال ) با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان همراه با مدارک منضم به آن پیوست می باشد.

3- نامه وارده شماره 1250-23/2/99 شهروند محترم ، خانم زهرا راستخانه ، مطرح گردید. با توجه به استیصال این شهروند محترم ، این شورا با پرداخت بدهی به صورت 15% پیش پرداخت و مابقی در اقساط 18 ماهه با رعایت ضوابط مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 32211-29/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در خصوص تصادف و حال نامساعد آقای علی تردست ، از پرسنل قراردادی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان ، با پیشنهاد مطروحه به منظور هزینه کرد و واریز مبلغ -/000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال ) به حساب نامبرده ، از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 38811-8/3/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) به خانواده مرحوم حمید حسنی سیرچی ، از پرسنل قراردادی شهرداری کرمان ، از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 30765-27/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای فرهاد شفیعی نژاد راوری ، در پانصد دستگاه ، خیابان لنگری زاده ، کوچه شماره 12 ، به مساحت 86/30 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/900/462 ریال ( چهارصد و شصت و دو میلیون و نهصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 30898-27/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید بر حسب تقاضای مطرح شده در نامه و با استناد به مفاد توافقنامه شماره 225656-24/11/97 و اصلاحیة آن به شماره 27773-23/2/99 نظر به اینکه بخشی از ملک موردنظر در اجرای طرح تعریض کوچة شماره 13 خیابان کارگر ، در ابتدا با 5/212 مترمربع در مسیر معبر مستهلک گردیده و سپس این میزان به 7/117 مترمربع تقلیل یافته است و مالک بر اساس مفاد توافقنامه با شهرداری کرمان متعهد گردیده بود که به ازای آزادسازی و واگذاری قطعی و رسمی قسمت مسیری به نام شهرداری کرمان ، مبلغ -/000/000/935 ریال ( نهصد و سی و پنج میلیون ریال ) ارزش کارشناسی ، بابت بدهی عوارض پروانه ساختمان بر باقیمانده  ملک مزبور و در صورت مازاد ، در محدوده خدماتی شهرداری ، پروانه ساختمان در منطقه یک صادر و تهاتر نماید و در همین راستا توافق گردیده بود که بر اساس ماده 45 قانون ثبت ، میزان تعریض از سند کسر گردیده و مبلغ -/000/707/488 ریال ( چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و هفتصد و هفت هزار ریال ) را نیز مالک ، با عوارض پروانه ساختمان تهاتر نماید ؛ لذا این شورا بر اساس تغییر فوق الذکر در میزان تعریض ، با سپرده شده مبلغ ما به التفاوت به میزان -/000/173/29 ریال ( بیست و نه میلیون و صد و هفتاد و سه هزار ریال ) بستانکاری شهروند محترم ، آقای سیدعلی هنری ، نزد شهرداری کرمان ، بدون هر گونه کاهش یا افزایش موافقت دارد. همچنین مشارالیه با هزینة خود در خصوص اصلاح سند و برگشت مساحت تغییر یافته به میزان 80/94 مترمربع ، به نام خود با رعایت مقررات و ضوابط مربوط اقدام نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان همراه با مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه های وارده شماره 904-9/2/99 و 528-17/1/99 شهروند محترم ، خانم فاطمه عرب پور ، مطرح گردید و با اجرای توافق نامه شماره 68122/3-15/5/92 موافقت شد. تصویر سوابق اقدام پیوست می باشد.

9 نامه شماره 38732-8/3/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با امعان نظر به مجوز صادره شماره 1083-16/2/99 و با استناد به نامه شماره 48453/130/98-4/10/98 وزیر محترم کشور در افزایش 11 درصدی کرایة ناوگان بنزینی شهری نسبت به نرخ مصوب سال 98 ، این شورا با افزایش جمعاً 30% ( شامل 19 درصد میزان مصوب در نامه فوق الذکر و 11% نرخ افزایندة وزارت کشور ) موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *