مصوبات جلسه 98/8/20

1- نامه شماره 148451-98/7/13 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به گزارش انجام کارهای شرکت فاران مشرق زمین در احداث تقاطع غیرهمسطح بهشتی ( سیدی ) و با ملاحظة دستور کار معاونت محترم عمرانی ، با افزایش اقلام فاکتوری از 10% تا سقف 23% ، از محل اعتبارات داخلی شهرداری ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 164786-98/8/11 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اجرای قرارداد اصلاحی فی ما بین بنیاد خیریة بناهای ماندگار با مؤسسة خیریه آشیانه علی (ع) موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 162799-12/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 157910-28/7/98 ، با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم زهرا مهدی پورگیشینی ، در جاده قدیم ماهان ، بلوار امام صادق (ع) ، کوچه شماره 14 ( باغ کسری ) ، به مساحت 36/19 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/160/116 ریال ( یکصد و شانزده میلیون و صد و شصت هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 160186-98/8/1 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش حق انتفاع قسمت وقفی و ملکی لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای رضا ابراهیمی ، در بلوار جمهوری اسلامی ، کوچه شماره 55 ، به مساحت 07/47 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/998/477/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و نود و هشت هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 160209-98/8/1 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای حسن موسی پور عسکری و خانم بتول موسی پور عسکری در بلوار هوانیروز ، غدیر 3 ، خیابان شب بو ، کوچة شماره 20 ، به مساحت 20 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/000/300 ( سیصد میلیون ریال ) به نامبردگان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 153395-98/7/21 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به درخواست شماره 2325/97-30/8/97 شهرداری گلباف در اخذ یک قطعه زمین در قبال مطالبات خود به میزان -/140/269/192/3 ریال ( سه میلیارد و صد و نود و دو میلیون و دویست و شصت و نه هزار و صد و  چهل ریال ) بابت تحویل قیر ، این شورا بر اساس توافقنامه شماره 144217-98/7/7 و به عنوان ما به ازای طلب ، با واگذاری قطعه زمین شماره 204 از نقشه اصلاحی تفکیکی شماره 70066/2-21/4/97 در بلوار امام حسن مجتبی (ع) ، ضلع غربی دانشکده الزهرا (س) ، از اراضی موسوم به حـــــسن آباد ، با   کاربری مسکونی ، به مساحت 210 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/250/5 ریال ( پنج میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ) ، به شهرداری گلباف با رعایت ضوابط مربوط موافقت دارد. شهرداری گلباف می بایست مبلغ -/860/730/057/2 ریال ( دو میلیارد و پنجاه و هفت میلیون و هفتصد سی هزار و هشتصد و شصت ریال ) ما به التفاوت را به حساب شهرداری کرمان واریز نماید.

7- نامه شماره 169292-18/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مطالبات غیرنقدی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء از شهرداری و با استناد به توافق نامه شماره 166283-12/8/98 ، با واگذاری 8 قطعه زمین به شماره های 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 و 41 و 55 از پلاک ثبتی شماره 1 فرعی از 4 اصلی بخش 4 کرمان ، به مساحت جمعی 2000 مترمربع از نقشه تفکیکی شماره 70066/2-21/4/97 با کاربری مسکونی به ارزش کارشناسی کُل -/000/000/000/44 ریال ( چهل و چهار میلیارد ریال ) در بلوار امام حسن مجتبی (ع) ، ضلع غربی دانشکده الزهرا (س) ، اراضی موسوم به حسن آباد و 6 قطعه زمین به شماره های 34 ، 40 ، 46 ، 51 ، 55 و 61 از پلاک ثبتی شماره 3 فرعی از 4856 اصلی بخش بخش یک کرمان ، به مساحت جمعی 1200 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 208163-1/11/97 با کاربری مسکونی در انتهای خیابان سجادیه ( کوچه شهید طالبی زاده ) ، به ارزش کارشناسی کُل -/000/000/200/16 ریال ( شانزده میلیارد و دویست میلیون ریال ) ، مجموعاً به ارزش -/000/000/200/60 ریال ( شصت میلیارد و دویست میلیون ریال ) ، به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) یا نماینده قانونی ، با رعایت ضوابط مربوط و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- به استناد تبصرة 16 ماده 80 قانون شوراها و تأکید جناب آقای استاندار در اصلاح عوارض کسب و پیشه و در جهت رفاه حال کسبه شهر کرمان و ترغیب آن ها به پرداخت هزینه های بهای خدماتی ، با توجه به جلساتی که با حضور نمایندگان اصناف و شهرداری برگزار شد و با در نظر گرفتن ضوابط پیش بینی شده در بودجة سال 98 ، ضرایب مربوط به آن هزینه ها با در نظر گرفتن ابلاغیة وزارت کشور به شرح ذیل اصلاح گردید : عوارض پسماند مراکز صنفی از 50% به 20% کاهش یافته و در نهایت میزان عوارض کسب و پیشه سال 98 با احتساب عوارض پسماند ، نسبت به سال 1397 از 100% افزایش پیدا نکند و جداول و ردیف ها بر همین مبنا اصلاح گردد.

* در خصوص ردیف های 14 ، 15 ، 16 و 17 لایحة بهای خدمات مربوط به سازمان مدیریت پسماند با عنوان بهای خدمات تنظیف و حمل دفع پسماند واحدهای مسکونی به ازای هر واحد مسکونی ، مبالغ مصوب سال 98 به شرح ذیل اصلاح گردید :

 

ردیف

هزینه بهای خدمات  تنظیف و حمل و دفع پسماند واحدهای مسکونی به ازای هر واحد مسکونی

مبلغ مصوب سال 1397

مبلغ مصوب سال 1398

مبلغ اصلاح شده

دوره محاسبه

14

منطقه یک شهری

000/880

000/000/2

000/000/1

سالانه/ هرخانوار

15

منطقه دو شهری

000/947

000/500/2

000/250/1

سالانه/ هرخانوار

16

منطقه سه شهری

000/680

000/000/2

000/000/1

سالانه/ هرخانوار

17

منطقه چهار شهری

000/690

000/500/1

000/750

سالانه/ هرخانوار

 

* ردیف 109 لایحة بهای خدمات مربوط به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با عنوان ( بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی بر ساختمان های مسکونی ) مقرر شد از هر متر -/000/3 ریال به -/500/1 ریال اصلاح شود.

  * در خصوص ردیف های 36 تا 42 لایحة بهاء خدمات مربوط به سازمان مدیریت و مهندسی شبکة حمل و نقل با عنوان( هزینة طرح ترافیک انشعابات برای کاربری های مختلف شهری ) با توجه به اینکه در ردیف های لایحة بهای خدمات مربوط به معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی ، عوارضی با عنوان  هزینة خدمات حفاری اخذ می شود به استثناء پیمانکاران حذف گردد.

* در خصوص عوارض ابقای ساختمان جدول ( 2-16 ) مقرر شد ضرایب ردیف های 1 الی 4 حذف گردد و عوارض به نرخ روز محاسبه شود

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *