مصوبات جلسه 98/8/13

1- نامه شماره 124080-9/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مصوبه وزارت کشور و سابقة قرارداد میان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر با بخش خصوصی از سال 1388 بدین سو و با شرط رعایت کلیة مسایل فنی ، با پیشنهاد شهرداری به منظور عقد قرارداد 2 ساله با بهره برداران  اتوبوس های بخش خصوصی تحت نظارت جهت سرویس دهی درون شهر با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 120819-11/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور اعمال تخفیف حق عضویت رانندگان تاکسی بیسیم موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- در خصوص نامه وارده شماره 439313/8/98 آقای علی اسماعیلی نیا ، با توجه به به تصریح بند 2 از ماده 99 قانون شهرداری که تهیه مقررات برای کارگاه ها و کارخانه ها را بر عهده شهرداری و تصویب آن را در زمرة وظایف شورا ذکر کرده است ، در مورد قطعه زمین موردنظر نیز قبلاً موضوع در کارگروه امور زیربنایی استانداری محترم کرمان مطرح و مجوز لازم جهت اقدام صادر گردیده است ، این شورا با عنایت به ضرورت حمایت از کارگاه های تولیدی ( نامة شماره 2467/970324/6/98 جناب آقای دکتر پور ابراهیمی ، نماینده محترم مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز مؤید همین حساسیت است ) و با توجه به اینکه زمین مورد نظر در حریم و محدودة قانونی شهر قرار دارد ، با اخذ نظر از شهردار محترم کرمان که در جلسه حاضرند ، با تخصیص سطح اشغال 40% زمین مورد نظر موافقت کرد. ( البته آقای علی اسماعیلی نیا متقاضی موافقت با 55% تراکم می باشد ، که شهرداری مازاد تراکم را اخذ خواهد نمود ) ضمناً به شهرداری اعلان گردد که در مورد اراضی مشابه ، بر اساس مفاد قانون صدرالاشعار مقررات لازم تدوین و جهت تصویب به شورا ارسال گردد. تصویر نامه شهروند محترم و آقای دکتر پورابراهیمی ضمیمه می باشد.

4- نامه شماره 145972-2/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور تقسیط بدهی شهروند محترم ، خانم فرشته جعفری محمود آبادی ، به میزان -/241/209/93 ریال ( نود و سه میلیون و دویست و نه هزار و دویست و چهل و یک ریال ) به مدت 24 ماه و بدون پیش پرداخت با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 156675-25/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ( محدودة 4 P پارک سازی و محوطه سازی عرصة قلعه دختر ) ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 6 فرعی از 3524 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدای پیرانشهر ، کوچة شماره 2 ، متعلق به شهروندان محترم ، ورثة مرحوم غفور محسنی باباحیدری ، به مساحت 259 مترمربع با 140 مترمربع ساختمان گنبدی و 126 مترمربع ساختمان تیرآهنی در دو طبقه ، جمعاً به ارزش  کارشناسی -/000/000/595/5 ریال ( پنج میلیارد و پانصد و نود و پنج میلیون ریال ) در مسيــر اجراي  طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 147235-11/7/98 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك و انتقال قطعي و رسمی ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 74 ، به مساحت 54/209 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/468/975/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 165 ، به مساحت 50/184 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/900/619/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و نوزده میلیون و نهصد هزار ریال )  ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/368/595/5 ریال ( پنج میلیارد و پانصد و نود و پنج میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار ریال ) ، از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 64521/230/4/94 در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، اراضی موسوم به محمد آباد به ورثة آن مرحوم با رعايت ضوابط موافقت شد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسيري و قطعه زمين های معوض ، مشارالیهم موظف اند مبلغ -/000/368 ریال ( سیصد و شصت و هشت هزار ریال ) در وجه شهرداری کرمان پرداخت نمایند.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 6- نامه شماره 151288-17/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای شاهین سلاجقه و خانم فاطمه شیخ اسدی در بلوار هوانیروز ، بلوار شقایق ، روبروی کوچه 22 ، به مساحت 88/11 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/237 ریال ( دویست و سی و هفت میلیون و ششصد هزار ریال ) به نامبردگان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 150491-16/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور دریافت وام به مبلغ -/000/000/15 هزار ریال ( پانزده میلیارد ریال ) از بانک توسعة تعاون با نرخ سود 18% در اقساط حداقل 36 ماهه ، با هدف نوسازی 6 دستگاه اتوبوس فرسوده در صورت صرفه و صلاح آن شهرداری و اقدام از طریق شرکت سازنده ، با اخذ ضمانت های زمانی لازم و دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 8- نامه شماره 151252-17/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور افتتاح دو فقره حساب بانکی نزد بانک ملت شعبة مطهری ، جهت واریز درآمدهای حفاری و کسب و پیشه منطقه 3 شهرداری کرمان ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 145921-9/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در مورد قطعه زمین مورد واگذاری به شهروند محترم ، آقای محمد جمشیدی ، در پانصد دستگاه  و ارزش افزوده ای که بر اساس اعلام اداره کل راه و شهرسازی بر اساس اقدامات عمرانی سازمان مزبور به اراضی پیرامون آن تعلق گرفته است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/897/156/26 ریال ( بیست و شش میلیون و صد و پنجاه و شش هزار و هشتصد و نود و هفت ریال ) از فیش صادرة شماره 16540-16/6/98 به ادارة راه و شهرسازی با رعایت ضوابط مربوط موافقت گــردید. ضمــناً پرداخت باقیماندة مبلغ بر عهدة ذینفع خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 152777-20/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک مورد ادعای ورثه مرحومه نصرت بهرام پور در خیابان امام خمینی (ره) ، از پلاک ثبتی شماره 1594 اصلی بخش دو کرمان ، به مساحت 5/80 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/660/9 ریال ( نه میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال ) در مسیر طرح اطراف مسجد امام (ره) مستهلک می گردد ، این شورا منطبق با مفاد توافقنامه شماره 132878-23/6/98 به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری سند به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 30 ، به مساحت 76/178 مترمربع ، قطعه زمین شماره 31 ، به مساحت 78/178 مترمربع ، قطعه زمین شماره 32 ، به مساحت 81/178 مترمربع ، قطعه زمین شماره 33 ، به مساحت 83/178 مترمربع ، قطعه زمین شماره 34 ، به مساحت 86/178 مترمربع ، قطعه زمین شماره 35 ، به مساحت 88/178 مترمربع و قطعه زمین شماره 36 ، به مساحت 91/178 مترمربع ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/640/014/10 ریال ( ده میلیارد و چهارده میلیون و ششصد و چهل هزار ریال ) ، از نقشه تفکیکی شماره 231027-30/11/97 در جادة قدیم زرند روبروی بلدالامین ، با کاربری مسکونی به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمناً مشارالیهم مبلغ -/000/460/354 ریال ( سیصد و پنجاه و چهار میلیون و ششصد و چهل هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش میزان مسیری ملک مذکور و قطعات واگذاری به حساب شهرداری پرداخت نمایند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 148167-13/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و قطعه زمین شماره 147 از نقشه تفکیکی شماره 17518/2-5/10/89 ، در بلوار جمهوری اسلامی خیابان کمیل ضلع شرقی اداره راهنمایی و رانندگی بر مبنای صورتجلسة شماره 65701-28/8/91 به آقای حسن عبدالهی حوری واگذار گردیده است و قطعه زمین مذکور بعد از اصلاح حریم ریل راه آهن و اصلاحیة نقشة تفکیکی همان محدوده بیش از 100 مترمربع اضافه متراژ یافته است و خرید آن برای نامبرده مقدور نمی باشد ، لذا بر مبنای توافق نامه شماره 143145-6/7/98 و به عنوان ما به ازاء ، با واگذاری قطعه زمین شماره 179 از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 64521/2-30/4/94 در همان محل به مساحت 07/208 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/840/496/2 ریال ( دو میلیارد و چهارصد و نود و شش میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. شهروند محترم ، آقای حسن عبدالهی حوری ، بایستی نقدینة مبلغ -/000/360/157 ریال ( یکصد و پنجاه و هفت میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) ما به التفاوت دو قطعه عوض و معوض را به حساب شهرداری واریز نماید.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 143501-25/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 126046-11/6/98 شهرداری و با توجه به نامه شماره 149435/2-14/7/98 منطقه دو شهرداری کرمان و این که شهروند محترم ، آقای روح الله دهدشتی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان مبلغ -/025/487/878/1 ریال ( یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار و بیـست و پنج ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

13- نامه شماره 150452-16/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور افتتاح 3 فقره حساب بانکی نزد بانک ملت ، جهت واریز هزینه های عمرانی ، خودیاری آسفالت و کسب و پیشه منطقه یک شهرداری کرمان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

14-  نامه وارده شماره 432811/8/98 آقای محمدرضا شیخ زاهدی مطرح گردید. با توجه به اینکه سابقة نامه به شماره واردة 72627/1/98 و اظهارنظر شهرداری کرمان در نامة شماره 2879421/2/98 ، گواه این است که عوارض ملک موردنظر در سال 1393 به طور کامل پرداخت شده ، اما پروانه ساختمان صادر نشده است ( که به قاعده می بایست چنین می شد ) و ایشان در حال حاضر متقاضی اخذ پروانه می باشد ، مقرر می دارد که محاسبة عوارض بر اساس تعرفة همان سال ( 1393) انجام گیرد. ضمناً تقاضا می شود که رئیس شورا به همراه یک عضو محترم دیگر شورا  در جلسة هیأت محترم تطبیق مصوبات حضور یافته و توضیح لازم به سمع رسانده شود. ( تصویر نامه شهروند و شهرداری کرمان پیوست می باشد). 

15- در خصوص تقاضای شماره 3605-28/6/98 شهروند محترم ، آقای مصطفی نامدار محمدی و بررسی مجددی که صورت گرفت ، با توجه به اینکه شهرداری کرمان باعث توقف اقدامات نامبرده در طول چند سال گذشته بوده است ، در جهت جبران این خسارت ، با عنایت به توافق شفاهی با آن شهرداری ( و نظر داشت به صرفه و صلاح آن شهرداری ) ، با اصلاح نقشه تفکیکی ، بر اساس قیمت سال 1391 ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت می گردد. ضمناً شهرداری از نامبرده تعهد لازم در این خصوص که ادعایی از حیث ضرر و زیان نداشته باشد ، اخذ نماید. ضمناً تقاضا می شود که رئیس شورا به همراه یک عضو محترم دیگر شورا  در جلسة هیأت محترم تطبیق مصوبات حضور یافته و توضیح لازم به سمع رسانده شود. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

16- نامه شماره 161667-4/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اصلاح توافقنامه شماره 142977-6/7/98 موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

17- نامه شماره 57319-21/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اضافه کرد اخذ میزان بستانکاری شهروند محترم ، آقای مهدی ادهمی ، بصورت پروانه ساختمانی شناور در هر یک از مناطق شهرداری کرمان بر ملک خود یا دیگری به ارزش کارشناسی روز در توافقنامه شماره 99741-24/6/95  با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

18- نامه شماره 153567-21/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای قرارداد منعقد میان بنیاد خیریه بناهای ماندگار با انجمن کم توانان ذهنی استان کرمان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه نسخه ای از قرارداد پیوست می باشد.

 19- نامه شماره 139476-2/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که رأی کمیسیون ماده صد در تاریخ 28/12/97 صادر گردیده و ابلاغ آن با توجه به تعطیلات نــوروزی در تاریخ 17/1/98ابلاغ و در همان تاریخ پرداخت گردیده است ، با پیشنهاد محاسبة عوارض ساختمان بر اساس زمان صدور رأی مزبور موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و رأی کمیسیون ماده صد پیوست می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.