مصوبات جلسه 98/6/14

1  نامه شماره 108167-19/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و آقای علی اکبر مشرفی ، عضو محترم این شورا ، به سمت نماینده در کمیسیون سه نفرة ارزیاب ، موضوع مادة 8 از قانون نوسازی و عمران شهری ، برای مدت یک سال ، معرفی گردیدند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 108171-19/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از انجام تفکیک قطعه زمین مورد ادعای ، شهروندان محترم ، آقای سیداحمد نبت الهدایی و آقایان و خانمها کلانتری خاندانی در بلوار غدیر 2 ، به مساحت 64/5340  مترمربع  و به ارزش کارشناسی -/223/895/699/57 ریال ( پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و نود و نه میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار و دویست و بیست و سه ریال ) ، با 10% افزایش نسبت به میانگین قیمت کارشناسان و کارشناس شورا و با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3-  نامه شماره 110247-22/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، نظر به این که 83/41 مترمربع از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 3154 فرعی از 2788 اصلی به آدرس : خیابان استقلال ، کوچه شماره 16 ، به نام شهروند محترم ، آقای نصرالله صالح گوهری در مسیر تعریض قرار می گیرد و بر اساس دادنامة صادره از شعبة نهم محاکم حقوقی کرمان به شماره 969973870200587 در پرونده کلاسه 940725 و قطعیت آن در شعبه دوازدهم محاکم تجدیدنظر ، شهرداری کرمان از این بابت ، موظف به پرداخت مبلغ -/000/620/585 ریال ( پانصد و هشتاد و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار ریال ) با سایر خسارات گردیده است ، این شورا مستند به مفاد توافقنامة شماره 66814-2/4/98 به ازای انتقال میزان مسیری به نام شهرداری کرمان و اجرای طرح و با شرط مختومه شدن پروندة دادگستری با پرداخت مبلغ -/749/220/609 ریال ( ششصد و نه میلیون و دویست و بیست هزار و هفتصد و چهل و نه ریال ) به صورت عوارض اخذ پروانه ساختمان و قدرالسهم تفکیک در هر یک از چهار منطقه شهرداری با قیمت کارشناسی روز برای ملک مورد تقاضا ( خود یا دیگران ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *