مصوبات جلسه 98/7/1

1- نامه شماره 9783/12/68-2/6/98 مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه امکان اخذ کارت سوار شدن به اتوبوس برای همگان موجود است ، لذا در جهت بهبود رضایت مندی شهروندان و تأیید ضمنی استانداری کرمان ، با انجام این اقدام موافقت شد. تصویر نامه مدیرکل محترم مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 113304-6/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای مجید اسلامی خواه ، از پرسنل شاغل در این شورا ، از محل ردیف 41060212 با عنوان هزینه های رفاهی کارکنان ، به منظور تأمین بخشی از هزینه های درمان فرزندشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 109207-20/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت اجرای تبصرة 3 بند ( د ) قانون بودجة سال 98 کل کشور و نامه شماره 5123/44/6825/3/98 مدیرکل محترم مدیریت بحران استان کرمان ، با پیشنهاد شهرداری به منظور خرید 50 دستگاه اتوبوس به صورت انتشار اوراق مشارکت با سود 18% از طریق شرکت های تأمین سرمایه ( که کارمزد آن متعاقباً توافق شود ) مشروط به اینکه پرداخت پنجاه درصد از اصل و سود اوراق مزبور را دولت متضمن گردد ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه های شهرداری کرمان و مدیریت بحران استان کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 138345-30/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح شده به منظور افتتاح 8 فقره حساب بانکی در بانک ملت شعبة مشتاق ، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مالی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 131649-20/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مجوز صادرة شماره 2994-26/12/96 ، با عضویت  آقای ایمان سیف الهی ، مشاور و مدیر محترم حوزه و امور شورای اسلامی شهر ، در کمیسیون ماده 14 قانون معاملات شهرداری موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة مجوز صادره پیوست می باشد.

6- نامه شماره 59101-9/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با امعان نظر به نامه های شماره 59101-9/5/98 و 13616-27/1/98 ، شرکت راهسازی و ساختمانی 115 کرمان در درخواست مورخ 1/8/97 ، تقاضای واگذاری زمین به ازای مطالبات خود به ارزش کارشناسی
-/000/000/000/6 ریال ( شش میلیارد ریال ) دارد. این شورا بر اساس توافقنامة شماره 96172-5/5/98 ، با واگذاری قطعه زمین ردیف شماره 6 از نقشه تفکیکی شماره 47368/222/3/96 در اراضی کاظم آباد بلوار جمهوری اسلامی پشت پارک ایرانیان با کاربری تجاری خدماتی به مساحت 19/164 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/320/597/4 ریال ( چهار میلیارد و پانصد و نود و هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) به شرکت 115 و کسر مبلغ از بستانکاری شرکت مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً این نکته قابل تأکید میباشد که با توجه به توضیح نماینده محترم شهرداری در جلسه ، شهرداری کرمان قبلاً قطعه زمین مورد نظر را در جریان تفکیک از شرکت مزبور اخذ نموده است و اقدام موجود در قالب قدرالسهم حاصل از اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها انجام می شود.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور کسر 80% از عوارض محلی انجمن نیکوکاری امید کمال و دیگر مؤسسات مشابه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد. شهرداری کرمان توجه نماید که این اقدام در مورد مؤسساتی انجام گیرد که صد در صد درآمدشان صرف امور خیر می گردد. ضمناً این مصوبه مستند به بند 23 لوایح بودجه سال 1398 که به تأیید فرمانداری محترم رسیده است ، صادر گردید. تصویر نامه شماره 103318-13/5/98 شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8-  با توجه به شرایط خاص شهروند معلول قطع نخاعی آقای مسعود اسدی فر ، این شورا با استناد به بند 32 قوانین و مقررات مالی شهرداری با تقسیط 5 میلیون تومان بدهی ایشان بدون دریافت پیش پرداخت و کارمزد موافقت نمود. تصویر نامه مشارالیه پیوست می باشد.

9- با توجه به شرایط خاص شهروند محترم خانم مهناز سالاری نژاد ، همسر جانباز معزز ، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون شوراها ، با تقسیط دو میلیون و هشتصد هزار تومان بدهی ایشان بدون دریافت پیش پرداخت و کارمزد ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به صورت اقساط ماهیانه موافقت می شود. تصویر نامه مشارالیها پیوست می باشد.

  10- نامه شماره 9807/98/ص-16/6/98 رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان مطرح گردید و جناب آقای محمدجواد کامیاب ، رئیس محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل این شورا ، به سمت نماینده در جلسات کارگروه هیأت چهار نفره استان ، معرفی شدند. تصویر نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 27225-2/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه قطعه زمین واافتادة
حد غرب ملک مجاور شهروند محترم ، آقای محمدعلی مهدی زاده گوهری ، مشرف به خیابان زریسف در گذشته در مسیر تعریض معبر قرار گرفته و از سند ملکی کسر گردیده است و اکنون عرض معبر مجدداً تقلیل یافته است و مشارالیه متقاضی خرید آن است. ضمناً زمین واافتاده هم اکنون محصور و در اختیار ایشان می باشد و در سند به خیابان تعریف شده است ، میزان واافتاده ، اگرچه 49/217 مترمربع می باشد ولی به عنوان یک پلاک مجزا قابلیت واگذاری به غیر ندارد و در آن صورت ملک مجاور از حق ارتفاقی خود محروم خواهد ماند و این شورا با رعایت ضوابط و مقررات مربوط با پیشنهاد مطرح شده در نامة مزبور به منظور ادغام آن میزان به ملک موافقت کرده است. تصویر نامه شهرداری کرمان و ضمائم آن پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *