مصوبات جلسه 98/1/18

1- نامه وارده شماره 5010-9/12/97 شهروند محترم ، خانم طاهره مباشرزاده ، مطرح گردید و با نامگذاری معبر موردنظر از خیابان استقلال تا فیروزه به نام « پروین اعتصامی غربی »
( همان نام سابق که مورد عنایت و تقاضای ساکنان محل نیز می باشد ) و از خیابان فیروزه تا خواجو به نام
« شهید مباشرزاده » موافقت گردید. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

2- نامه شماره 243789-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تشویق و ترغیب شهروندان به پرداخت عوارض محلی صنفی و غیرصنفی و مشاغل خاص در سال 1398 با در نظر گرفتن 15% ( پانزده درصد ) جایزه خوش حسابی برای سه ماه اول سال ، 10% ( ده درصد ) برای سه ماه دوم سال و 5% ( پنج درصد ) برای سه ماه سوم سال با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 191273-7/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج و سوابق ، نظر به اینکه قبلاً در خصوص قطعه واگذاری به شهروندان محترم ، آقایان محمدعلی و حمید مهدوی موضوع صورتجلسة واگذاری شماره 42556-23/11/70 استاندار محترم وقت و قائم مقام وقت شورای شهر ، شهرداری کرمان را عهده دار 50% از سهم آماده سازی قطعه زمین مزبور نموده بود ، این شورا با پیشنهاد شهرداری بدین منظور که 50% از هزینة سهم آماده سازی را شهرداری و 50% باقیمانده را ذی نفعان بپردازند ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت نمود. تصویر نامه شهرداری و دیگر سوابق پیوست می باشد.

4- نامه شماره 224641-20/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به شرایط و مشکلات اقتصادی ، مالی و جسمی شهروند محترم ، آقای آرش خواجویی ، موافقت شد که در خصوص تأدیة اجاره بهای دکة فروش مواد غذایی در جنگل قائم ، مبلغ اجاره بعد از زمان تخلیة دکه ، مدنظر قرار گرفته و بدون اخذ هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر محاسبه گردد و به صورت اقساط از نامبرده اخذ شود. تصویر نامه شهرداری و نامة شهروند نامبرده و رأی صادره پیوست می باشد.

5- نامه شماره 245779-16/12/97  شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/300/38 ریال ( سی و هشت میلیون و سیصد هزار ریال ) از محل ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی جهت خرید 42 عدد کتاب ( قیمت هر کتاب حداکثر -/000/650 ریال ، ششصد و پنجاه هزار ریال ) ویژه پرسنل و 22 عدد کارت هدیه -/000/500 ریال ( پانصد هزار ریال ) جهت دانش آموزان هنرستان الزهرا با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

 6-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/1/98 کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و با توجه به تقاضا نامة شماره 5/1120/ش/ش/ک-7/12/97 شورای شهرستان کرمان – که بر اساس هماهنگی های لازم با فرمانداری شهرستان کرمان بوده است – با پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به شورای اسلامی شهرستان کرمان موافقت گردید. تصویر نامه شورای شهرستان پیوست می باشد.105

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *