مصوبات جلسه 98/1/18

1- نامه وارده شماره 5010-9/12/97 شهروند محترم ، خانم طاهره مباشرزاده ، مطرح گردید و با نامگذاری معبر موردنظر از خیابان استقلال تا فیروزه به نام « پروین اعتصامی غربی »
( همان نام سابق که مورد عنایت و تقاضای ساکنان محل نیز می باشد ) و از خیابان فیروزه تا خواجو به نام
« شهید مباشرزاده » موافقت گردید. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

2- نامه شماره 243789-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تشویق و ترغیب شهروندان به پرداخت عوارض محلی صنفی و غیرصنفی و مشاغل خاص در سال 1398 با در نظر گرفتن 15% ( پانزده درصد ) جایزه خوش حسابی برای سه ماه اول سال ، 10% ( ده درصد ) برای سه ماه دوم سال و 5% ( پنج درصد ) برای سه ماه سوم سال با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 191273-7/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج و سوابق ، نظر به اینکه قبلاً در خصوص قطعه واگذاری به شهروندان محترم ، آقایان محمدعلی و حمید مهدوی موضوع صورتجلسة واگذاری شماره 42556-23/11/70 استاندار محترم وقت و قائم مقام وقت شورای شهر ، شهرداری کرمان را عهده دار 50% از سهم آماده سازی قطعه زمین مزبور نموده بود ، این شورا با پیشنهاد شهرداری بدین منظور که 50% از هزینة سهم آماده سازی را شهرداری و 50% باقیمانده را ذی نفعان بپردازند ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت نمود. تصویر نامه شهرداری و دیگر سوابق پیوست می باشد.

4- نامه شماره 224641-20/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به شرایط و مشکلات اقتصادی ، مالی و جسمی شهروند محترم ، آقای آرش خواجویی ، موافقت شد که در خصوص تأدیة اجاره بهای دکة فروش مواد غذایی در جنگل قائم ، مبلغ اجاره بعد از زمان تخلیة دکه ، مدنظر قرار گرفته و بدون اخذ هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر محاسبه گردد و به صورت اقساط از نامبرده اخذ شود. تصویر نامه شهرداری و نامة شهروند نامبرده و رأی صادره پیوست می باشد.

5- نامه شماره 245779-16/12/97  شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/300/38 ریال ( سی و هشت میلیون و سیصد هزار ریال ) از محل ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی جهت خرید 42 عدد کتاب ( قیمت هر کتاب حداکثر -/000/650 ریال ، ششصد و پنجاه هزار ریال ) ویژه پرسنل و 22 عدد کارت هدیه -/000/500 ریال ( پانصد هزار ریال ) جهت دانش آموزان هنرستان الزهرا با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

 6-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/1/98 کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و با توجه به تقاضا نامة شماره 5/1120/ش/ش/ک-7/12/97 شورای شهرستان کرمان – که بر اساس هماهنگی های لازم با فرمانداری شهرستان کرمان بوده است – با پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به شورای اسلامی شهرستان کرمان موافقت گردید. تصویر نامه شورای شهرستان پیوست می باشد.105

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.