مصوبات جلسه 98/1/25

1- نامه شماره 11471-24/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با اخذ نرخ کرایة تاکسی های خطی درون شهری ، حمل مسافر شرکتها و مؤسسات پیمانکاری ویژة سرویس دهی به ادارات ، مؤسسات حمل و نقل مسافر درون شهری و حمل بار درون شهری در سال 1398 به شرح جدول های پیوست موافقت گردید. شهرداری نیز مصوبه را به آگاهی عموم برساند. همچنین به سازمان تاکسیرانی اعلام گردد تا نرخ ها را در هر مسیر به صورت خوانا چاپ و در اختیار تاکسی ها قرار دهد تا مسافران از محتوای آن مطلع گردند. نظارت مستمر در اجرا هم مورد تأکید است. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه وارده شماره 4733-24/11/97 شهروند محترم ، آقای طاهری ، نماینده ساکنان بلوار کشاورز جنوبی ، مطرح گردید و با نام گذاری بلوار منشعب از بلوار شهید صدوقی به سمت پارک جنگلی شهید باهنر ، به « بلوار هزار » موافقت شد. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

3- نامه شماره 6670-18/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به صورتجلسه کمیتة نام گذاری مورخ 21/12/97 ، با اطلاق نام « پهلوان » به فضای سبز جدیدالاحداث بلوار پیروزی موافقت شد. نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 210681-5/12/97 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 5228-19/12/97 شهروند محترم ، آقای پویا کریم زاده ، مطرح گردید و با عنایت به استیصال نامبرده در پرداخت وجه بدهی و سابقة تجربه در امور مربوط به معدن زباله ، موافقت شد که در جهت تسویة مبلغ و با تهیه دید توافقنامه لازم ، معدن زباله به مدت 2 ماه رایگان در اختیار ایشان قرار گیرد. تصویر نامه های شهرداری و شهروند پیوست می باشد.

5- بر اساس مباحث مطرح در کمیسیون فوق العادة مورخ 24/1/98  برنامه ، بودجه و امور حقوقی و مذاکراتی که در شورای عمومی مورخ 25/1/98 با حضور آقای مهندس عالم زاده ، شهردار محترم کرمان ، انجام یافت و با استناد به محتوای نامه شماره 45116-17/9/97 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، با پیشنهاد آن شهرداری در نامة شماره 179809-26/9/97 موافقت گردید. در خصوص وضعیت آتی شرکت سالم شهر ، شهرداری کرمان پیشنهاد مقتضی جهت تعیین تکلیف شرکت مزبور به شورا ارسال نماید. تصویر نامه ها پیوست می باشد.

6- نامه شماره 239146-9/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس بند 12 « قرارداد روشنایی معابر سطح شهر کرمان » به شماره 154063-6/11/93 با هزینه کرد مبلغ
-/000/232/621/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و بیست و یک میلیون و دویست و سی و دو هزار ریال ) بابت خرید چراغ های LED از شرکت تعاونی توسعه نیروگاه نوین پیشگامان کویر از محل اعتبار ردیف 309102101 با عنوان دیون عمرانی و ملاحظة مبلغ به صورت بستانکاری شرکت مزبور با هدف صدور پروانه بر اساس تاریخ عقد قرارداد با رعایت مقررات و ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

 7- نامه شماره 252377-22/12/97 شهرداری کرمان مطرح شد. مقرر گردید که پس از بررسی لازم در صورتی که در قرارداد مشارکت شماره 36/35185/94/ب-9/3/94 عوارض صدور پروانه ساختمان انجمن خیریة یاس به صورت رایگان منظور شده است ، اصلاح پروانه نیز شامل قرارداد مذکور گردد و در غیر این صورت تا زمان استفاده ملک مذکور به صورت فعلی ( در شکل انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس ) با پرداخت وجه مورد پیشنهاد ( -/000/383/397 ریال سیصد و نود و هفت میلیون و سیصد و هشتاد و سه هزار ریال – ) از محل بودجه مصوب سال 98 موافقت شد. تصویر نامه شهرداری و قرارداد مشارکت پیوست می باشد.

8- نامه شماره 234789-5/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و و نظر به اینکه شهرداری کرمان به استناد احکام صادره از جمله دادنامة صادرة شماره 9209973413500351-30/3/92 و اجراییة شماره 92104234100215-13/8/92 مبلغ -/300/026/844 ریال ( هشتصد و چهل و چهار میلیون و بیست و شش هزار و سیصد ریال به حساب سپرده دادگستری کرمان بابت خسارت به درختان پسته شهروند محترم ، آقای ایرج صمدی ، پرداخت کرده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد مبلغ مزبور از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی پروژه های عمرانی و کسر و برگشت آن از بدهکاری دادگستری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 617/97/م/1-25/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در نامه و مجوز صادرة شماره 821-9/5/91 این شورا ، نظر به اینکه شهرداری کرمان مبلغ -/000/400/005/1 ریال ( یک میلیارد و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال ) در سال 1391 به حساب سپردة دادگستری کرمان واریز کرده و این مبلغ در زمان خود به هزینه منظور نشده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد مبلغ مزبور از محل اعتبار 3091002101 با عنوان دیون عمرانی پروژه های عمرانی با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 12521-25/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با پیشنهاد مطرح شده به منظور لحاظ کردن 5/1 برابر ضریب عوارض به ارقام مورد محاسبة پارکینگ ، تراکم ، عوارض زیربنا و حصارکشی ، در لوایح عوارض ساخت و ساز مصوب سال 98 ، در صورتی که رقم از مبلغ نهایی سال 97 کم تر باشد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

11- نامه شماره 253027-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با بستة تشویقی شهرداری راجع به تعرفه مصوب 2-16 با عنوان « عوارض ابقای ساختمان و عوارض ساختمانهای موجود مفید لزوم استیفای حقوق قانونی شهرداری » در صورت پرداخت نقد به شرح ذیل موافقت گردید :

الففصل بهار 20% ،

ب فصل تابستان 15% ،

جفصل پاییز 10% ،

دفصل زمستان 5% ،

بدیهی است بندهای مزبور مشمول جرایم کمیسیون ماده صد نمی گردد. تصویر نامه شهرداری و تعرفة مزبور پیوست می باشد.

 12- نامه شماره 241951-12/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه شهروندان محترم ، خانمها آتوسا محزونی و پریا صارمیان ، مالکین پلاک ثبتی شماره 115 فرعی از 6- اصلی بخش 4 به مساحت 255 مترمربع در جبهة دوم خیابان بهمنیار کوچة شماره 5 متقاضی خرید زمین واافتاده ضلع غربی ملک خود به شماره پلاک ثبتی 21 فرعی از 6- اصلی بخش 4 ( که اظهار شده است متعلق به شهرداری کرمان است ) به مساحت 5/22 مترمربع می باشند و واگذاری لچکی مذکور و ادغام در ملک نامبردگان موجب ارزش افزوده و همچنین دسترسی کامل ملک ایشان به خیابان بهمنیار می گردد ، این شورا با پیشنهاد انتقال 40% از ضلع شمالی کل ملک به نام شهرداری ، بعد از الحاق لچکی به ملک ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تنظیم توافقنامه ، موافقت نمود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

13- نامه شماره 10885-24/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به تعیین کرمان به عنوان استان معین برای شهرستان سیل زدة حمیدیه ، با پیشنهاد آن شهرداری به منظور تهیه اقلام موردنیاز آن شهرستان به مبلغ کل -/000/000/000/2 ریال ( دو میلیارد ریال ) و توزیع آن در بین افراد آسیب دیده و همچنین هزینه کرد مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *