مصوبات جلسه 97/8/27

1- نامه شماره 155989-24/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 136 فرعی از 3557 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 32 ، متعلق به ورثه مرحوم حسین احمدی گوکی و سکینه حدادزاده گوکی ، به مساحت 30/262 مترمربع با 88 مترمربع ساختمان خشتی گنبدی مسکونی و 14 مترمربع باریک سازی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/780/886/1 ریال ( یک میلیارد و هشتصد و هشتاد و شش میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 664-22/8/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك و انتقال قطعي به نام شهرداری کرمان ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 31 ، به مساحت 82/196 مترمربع و قطعه زمین شماره 204 ، به مساحت 200 مترمربع ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/146/783/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و صد و چهل و شش هزار ریال ) از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسيري و قطعه زمين های معوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر مبلغ -/000/634/103 ریال ( یکصد و سه میلیون و ششصد و سی و چهار هزار ریال ) ، در وجه مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 155979-24/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 3 فرعی از 3586 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 14 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای مهدی نژاد مقبلی قرائی ، به مساحت 67/311 مترمربع با 100 مترمربع ساختمان گنبدی مسکونی و 20 مترمربع ساختمان تیرآهنی مسکونی و 5/14 مترمربع باریک سازی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/109/612/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و دوازده میلیون و صد و نه هزار ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 658-19/8/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك و انتقال قطعي ملک مسیری بنام شهرداری کرمان ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 35 ، به مساحت 83/200 مترمربع و قطعه زمین شماره 63 ، به مساحت 17/197 مترمربع و قطعه زمین شماره 117 به مساحت 98/214 مترمربع ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/925/653/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار ریال ) از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسيري و قطعه زمين های معوض ، آقای مهدی نژاد مقبلی قرائی موظف است مبلغ -/000/816/41 ریال ( چهل و یک میلیون و هشتصد و شانزده هزار ریال ) ، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 149740-14/8/97 شهرداری کرمان در خصوص افزایش سقف میزان پرداختی به مدیران  از بابت هزینة تلفن همراه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه های شهرداری و مجوز سابق شورا پیوست می باشد.

4- نامه شماره 148647-12/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع لچکی ضلع شمال شرق و شرق ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقایان : رسول حسینخانی و عباس افضلی ، در بلوار پزشک ، نبش کوچه شماره 4 ، به مساحت 40/5 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/162 ریال ( یکصدو شصت و دو میلیون ریال ) ، به نامبردگان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 132930-21/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سید مهدی طاهری ، در خیابان شهاب ، خیابان شهید نگارستانی ، به مساحت 88 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/352 ریال ( سیصد و پنجاه و دو میلیون ریال ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و توجه به حقوق مالکان مجاور که از معبر مورد واگذاری انتفاع نداشته باشند ، موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

6- نامه شماره 151358-19/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در خصوص کسر 25 مترمربع از مساحت قطعه زمین شماره 2 از نقشه تفکیکی شماره 8806/2-12/6/88 در بلوار غدیر 3 که قبلاً بر اساس توافقنامة اصلاحی شماره 5430/س/ب.ن -5/12/87 ، به آقای حسین عطارپور واگذار شده است با پرداخت مبلغ کارشناسانه -/000/000/350 ریال ( سیصد و پنجاه میلیون ریال ) در قالب اخذ پروانه شناور به مشارالیه با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. تصویر نامة شهرداری و توافقنامة اصلاحی پیوست می باشد.

7- نامه وارده شماره 3128-20/8/97 هیأت امنای محترم مسجد سیدالساجدین در شهرک خواجو مطرح گردید و مقرر شد که پس از بررسی و در صورتی که ملک موردنظر متعلق به مسجد می باشد ، از پرداخت هزینة حفاری معاف گردد. تصویر نامه هیأت امنای مسجد مزبور پیوست می باشد.

8- نامه شماره 149479-13/8/97 شهرداری کرمان در خصوص اخذ وام از بانک جهت پرداخت حق سنوات و 4% سختی کار بازنشستگان مطرح گردید و با پیشنهاد مندرج ، با در نظر گرفتن تمامی ساز و کارهای قانونی و حقوقی و هماهنگی با سازمان های مرتبط همچون تأمین اجتماعی ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

9- نامه وارده شماره 3220-26/8/97 شهروند محترم ، آقای یارالله غزلو اسکری ، مطرح گردید و با توجه به سابقة نامبرده در داشتن دکه در حوالی میدان رسالت و بیماری همسر و معلولیت جسمی ایشان از دو پا ، با عقد قرارداد اجارة دکة مطبوعاتی در محل مزبور ، بر اساس قیمت پایة کارشناسی ، از اول آذر ماه به مدت یک سال موافقت شد. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *