مصوبات جلسه 95/12/8

نامه وارده شماره 2946-23/11/95 شهروند محترم ، آقای مصطفی رستمی راوری ، مطرح گردید و مقرر شد که موضوع بررسی شود و با توجه به حضور جانبازان عزیز و آزاده در کوچه شماره 12 بلوار شاهد ، کوچة مزبور در اولویت آسفالت قرار گیرد.

2- نامه وارده شماره 2933-21/11/95 شهروند محترم ، آقای احمد پورجلالی ، مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص آب گرفتگی کوچه شماره 35 خیابان مدیریت بررسی شود و در رفع مشکل اقدام لازم به عمل آید و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

3- نامه وارده شماره 2963-25/11/95 تعدادی از ساکنان محله های جنوبی شهر در کمیسیون خدمات شهری مطرح گردید و مقرر شد که به تقاضاهای خدماتی مطرح ( موارد یک ، سه و هفت ) رسیدگی شود و اقدام لازم صورت گیرد. ضمناً این شورا را از نتیجه ، ظرف مدت یک ماه از زمان وصول نامه مطلع نمایند. تصویر نامه پیوست می باشد.

4- نامه شماره 201349-7/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ پلاک 2 فرعی از 1475 اصلی و قسمتی از شش دانگ پلاک های 1475 اصلی و 1 فرعی از 1475 اصلی بخش 3 کرمان مورد ادعای ورثه مرحوم حجت الاسلام سید جواد نیشابوری ، به مساحت 01/537 مترمربع عرصه ، به ارزش کارشناسی -/000/007/746/5 ریال ( پنج میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون و هفت هزار ریال ) در مسیر اجرای طرح پروژة آزادسازی محور گلبازخان مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد مندرج در توافقنامه شماره 201348-7/12/95 ، موافقت شد که شهرداری به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، باقی ماندة پلاک فوق الذکر را به 4 قطعه بر اساس نقشه تفکیکی پیشنهادی مالکان با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تفکیک نماید و همچنین آن شهرداری مبلغ -/000/000/000/2 ریال ( دو میلیارد ریال ) به صورت نقد در وجه ورثه نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط پرداخت نماید.

5 نامه شماره 199743-4/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پیش بینی و تأمین مبلغ -/000/000/360 هزار ریال ( سیصد و شصت میلیارد ریال ) با عنوان زیرسازی و آسفالت معابر در بودجه سال 1396 موافقت گردید. لازم است که این مبلغ در بودجه سال 96 تأمین اعتبار شود.

6 نامه شماره 129792-16/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تأمین اعتبار پروژه تقاطع غیرهمسطح آزادی به مبلغ -/000/000/060/1 هزار ریال ( یک میلیارد و شصت میلیون هزار ریال ) موافقت شد. لازم است که مبلغ مذکور در متمم بودجه پایدار گردد. تصویر نامه پیوست می باشد.

7- نامه شماره 201984-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مرقوم به منظور تمدید سه ماه قرارداد با پیمانکار پل سیدی ( با این هدف که در مدت تمدید شده پیمانکار بتواند پل مزبور را تکمیل نماید ) موافقت شد و مقرر گردید که در جهت اعمال پیشنهاد ، نظارت و پیگیری لازم و کافی در اجرای دقیق و همچنین سرعت بخشیدن به اتمام عملیات پل سیدی به عمل آید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 195833-30/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 187943/4-18/11/95 منطقه چهار شهرداری ، شهروند محترم ، خانم سرور قصری ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/888/516 ریال ( پانصد و شانزده میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار ریال ) اضافه به شهرداری پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ مذکور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

9- نامه شماره 195804-30/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به همسر آقای ناصر شیخ مظفری ، از پرسنل شهرداری ، که در اثر بیماری سرطان ریه فوت کرده اند ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان نامبرده ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

10- نامه شماره 167319-22/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به شرایط بحرانی ناشی از بارندگی های سیل آسا ،  مقرر شد که هر چه سریع تر در خصوص شناسایی مسیل های متروک شهر اقدام شود تا بدین ترتیب از وقوع سیلاب و خسارات احتمالی جلوگیری گردد و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

11- نامه شماره 156208-22/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که پس از بررسی ، در صورتی که پرداخت های مربوط به ملک موردنظر ، قبل از تاریخ مصوبه شورا ( 10/4/95 ) انجام شده باشد ، سایر اقدامات در جهت درخواست نامبرده با رعایت ضوابط مربوط ، انجام گیرد. سابقة نامه شهرداری کرمان و شهروند ضمیمه می باشد.

12- نامه شماره 165660-26/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به تقاضای شهروند محترم ، آقای اکبر گنجی زادگان ، در خصوص ملک موردنظر در کوچة شماره 35 خیابان سرباز ، نبش غربی 4 ، که ادعا دارد که شهرداری در زمان صدور پروانه در اعلام میزان تعریض اشتباه کرده است انتقال نیافته است ، مقرر شد که پس از بررسی ، در صورتی که میزان مسیری از سند مالکیت ملک ، قبلاً کسر نشده باشد ، با شرط عدم اعطای تسهیلات به مالک در زمان صدور پروانه ، میزان واافتاده عودت داده شود.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/11/95 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 8/12/95 ، مقرر شد که در مورد جمع آوری آب های سطحی ادامه کانال خیابان 17 شهریور و شهدای خانوک و مسقف شدن این کانال ها اقدام لازم انجام گیرد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/11/95 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 8/12/95 ، مقرر شد که در خصوص ساماندهی قطعه جانبازان همکاری لازم با بنیاد محترم شهید انجام گیرد.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/11/95 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 8/12/95 ، مقرر شد که نصب تابلوی راهنما در مسجد صاحب الزمان و آرامستان در دستور کار قرار گیرد.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 30/11/95 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 8/12/95 ، مقرر شد که در خصوص راه اندازی هر چه سریع تر تاکسی گردشگری اقدام لازم انجام گیرد.

17- نامه شماره 188685-19/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا بر اساس روال سال های گذشته با پیشنهاد شهرداری به منظور ایجاد رغبت هر چه بیشتر در مدیران ، کارکنان و دیگر خادمان شهرداری ، با هزینه کرد ماهیانه مبلغ -/000/000/200 ریال ( دویست میلیون ریال ) از محل اعتبار ردیف های 417702-100 و 417702-200 از ابتدای سال 1395 موافقت نمود. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

18- بر اساس مذاکرات انجام یافته در نشست شورای عمومی مورخ 8/12/95 ، با پرداخت وجه عیدی پایان سال به جناب آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، به میزان -/000/000/250 ریال ( دویست و پنجاه میلیون ریال ) موافقت گردید.

19- بر اساس مذاکرات انجام یافته در نشست شورای عمومی مورخ 8/12/95 و با هدف سپاس از فعالیت های بی دریغ شهردار کرمان ، با پرداخت مبلغ -/000/000/250 ریال ( دویست و پنجاه میلیون ریال ) به آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، به عنوان کمک حقوقی در سال 95 از محل بودجة شورا موافقت گردید.

20- نامه وارده شماره 3034-2/12/95 تعدادی از رانندگان تاکسی خط قدمگاه مهدیه در کمیسیون خدمات شهری مطرح گردید و مقرر شد که سازمان اتوبوسرانی در مورد جابه جایی ایستگاه اتوبوس قدمگاه اقدام لازم به عمل آورد و این شورا را ظرف مدت یک هفته از نتیجه مطلع نمایند.

21- نامه شماره 24022/1-18/11/95 مدیرکل محترم اداره بهزیستی استان کرمان در کمیسیون خدمات شهری مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به عدم بضاعت مالی مددجویان بهزیستی ، ضمن بررسی ، آسفالت محوطه اطراف مجتمع مسکونی بهزیستی در اولویت قرار گیرد.

22- نامه وارده شماره 3019-1/12/95 تعدادی از ساکنان خیابان بقیه الله در کمیسیون خدمات شهری مطرح گردید و مقرر شد که آسفالت خیابان مزبور در اولویت قرار گیرد و با توجه به زیرسازی انجام گرفته مشکل مرتفع گردد و این شورا را ظرف مدت یک هفته از نتیجه مطلع نمایند.

23- نامه وارده شماره 3052-3/12/95 شهروند محترم ، آقای مهرابیان ، در کمیسیون خدمات شهری مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص رفع مشکلات جدی پارک خواجو از جمله آب آشامیدنی و سرویس های بهداشتی ، هر چه سریعتر اقدام لازم به عمل آید و ظرف مدت یک هفته این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

24- نامه شماره 20776-25/11/95 نماینده محترم اتحادیه مؤسسه های آموزش عالی غیر دولتی و با توجه به نامه شماره 73915-16/6/94 شهرداری کرمان در کمیسیون خدمات شهری مطرح گردید و مقرر شد که تقاضای مطرح در خصوص ایجاد فضاسازی مقابل محل مؤسسه مجدداً رسیدگی و حتی الامکان رفع مشکل شود. همچنین این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

25- نامه وارده شماره 2761-4/11/95 شهروند محترم ، خانم معصومه نامجو ، مطرح گردید و با توجه به اینکه نامبرده دارای پروانه ساختمان میباشد و مطابق اظهارات مندرج ، همسایه مجاور ایشان بر اساس غرض شخصی از عملیات ساختمانی ممانعت می کند و شهرداری هم از مالک ، رضایت همسایه را درخواست کرده است ، مقرر شد  که با توجه به پروانة صادره ، سایر اقدامات لازم انجام شود.

26- نامه شماره 2750/1/6843-1-28/11/95 بخشدار محترم مرکزی کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه شهروند محترم ، آقای حمید پوراسماعیلی ،  متقاضی اقدامات ثانونی بر قطعه زمینی است که بخشداری قبلاً پروانة آن را صادر کرده است ، این شورا با توجه به مفاد مندرج در نامة بخشداری که در پاسخ به استعلام این شورا نوشته شده و در آن ، صلاحیت صدور پروانه و اخذ کلیة بدهی عوارض بخشداری تأیید شده است ، مقرر نمود که شهرداری در خصوص انجام سایر مراحل درخواست ، مطابق با ضوابط ، اقدام لازم به عمل آورد. تصویر نامه این شورا و بخشداری کرمان ضمیمه میباشد.

27- نامه شماره 201661-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری منطقه چهار با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری ، با رعایت مقررات مربوط موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه ضمیمه می باشد.

28- نامه شماره 182594-10/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص انعقاد قرارداد مشارکت در احداث 3 دستگاه پل عابر پیاده در شهر ، با آقای میثم شریفی ، با رعایت ضوابط مربوط و بر اساس پیش نویس ارسالی در سه محل : 1- در بلوار شهید صدوقی مقابل روستای قائم آباد  2- در بلوار جمهوری مقابل بلوار رضوان 3- در بلوار جهاد بعد از چهارراه شهید نامجو ( چهارراه اقبال ) موافقت شد.

29- نامه شماره 192075-24/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به توضیحات خانم دیندار ، نمایندة حقوقی شهرداری کرمان ، با پیشنهاد شهرداری در خصوص توافقنامة مربوط به آزادسازی حریم بلوار شهید صدوقی به جز بند 3 موافقت شد. در خصوص بند 3 لازم است که شهرداری کلیة بدهی های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان را از بابت کلیة ساختمان های موجود و زمین ( به جزء قدرالسهم تفکیک ) تا این تاریخ که در پلاک ثبتی 2980 و 2982 مورد تعریض و توافق می باشد مستهلک و صفر نماید و شهرداری هیچ گونه مطالبه ای از مرکز مزبور در این ملک نداشته باشد. تصویر نامه شهرداری و توافقنامه پیوست می باشد.

30- نامه شماره 21994-12/8/95 شهرداری کرمان در شورای عمومی ، مطرح گردید و در جهت تسریع در اقدامات مربوط به اجرای پروژة میدان شهدا ، مقرر شد تا در صورتی که استانداری کرمان تأمین مالی پروژه را بر عهده گرفته و از این حیث مانعی وجود ندارد ، با رعایت همه اصول شهرسازی اقدام لازم صرفاً در کف ( بدون گودبرداری ) انجام گیرد. ضمناً لازم است که قبل از اجرا ، طرح ها به این شورا ارسال شود تا طرح مناسب تصویب گردد.

31- نامه شماره 195938-30/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت تشویق مالکان املاک حاشیة بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی ، به تعیین تکلیف و همکاری لازم با شهرداری ، با پیشنهاد تمدید مصوبة شماره 1832-11/9/93 به مدت 6 ماه دیگر موافقت شد. ضمناً توصیه می گردد که تبلیغات به صورت بنر جهت اطلاع شهروندان انجام شود. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می شود.

32- نامه شماره 195797-30/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به مجوز صادرة شماره 1382-22/8/91 این شورا و با توجه به این که قطعه زمین ردیف 4 ، از نقشه تفکیکی شماره 746/2-82 متعلق به شهروند محترم ، آقای محمد سالاری ، دارای سند عادی ، در اراضی کاظم آباد ، به مساحت 60/215 مترمربع را سازمان اوقاف و امور خیریه ، به صورت رسمی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما واگذار کرده است ، بر اساس مفاد توافق نامه شماره 76229-16/5/95 و به ازای انتقال اسناد به نام شهرداری کرمان ، شهرداری نیز مبلغ -/000/540/479 ریال ( چهارصد و هفتاد و نه میلیون و پانصد و چهل هزار ریال ) به حساب بستانکاری نامبرده منظور نماید و این مبلغ ، بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد شهرداری سپرده گردد و نامبرده بتواند از تسهیلاتی نظیر پروانه و پایان کار ساختمان در منطقه دو و یا اخذ زمین معوض از طریق سازمان اموال و املاک شهرداری ( بعد از پرداخت ما به التفاوت ارزش زمین معوض در وجه شهرداری ) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط استفاده نماید.

33- نامه شماره 202164-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامه بودجه سال 94 و نظر به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قطعه زمین متعلق به شهروند محترم ، آقای ساسان مرتاض که شرکت مخابرات بر اساس قرارداد شماره 108338/35/830-2/8/95 به نامبرده واگذار کرده است در خیابان گنجعلیخان ، به مساحت 1200  مترمربع عرصه ، به ارزش کارشناسی -/000/000/000/32 ریال ( سی و دو میلیارد ریال ) در مسیر اجرای طرح پروژة آزادسازی محور گلبازخان مستهلک می گردد ، بر مبنای توضیحات مندرج در توافقنامة اصلاحی شماره 201485-8/12/95 و به ازای ارزش قطعه زمین مسیری ، با واگذاری قطعه زمین های شماره 336 و 337 در بلوار حجاج ، ادامه بلوار پزشک ، هر کدام به مساخت 200 مترمربع ، به ارزش کارشناسی جمعی -/000/000/200/4 ریال ( چهار میلیارد و دویست میلیون ریال ) ، به آقای ساسان مرتاض با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. ضمناً به ازای مبلغ ما به التفاوت املاک مسیری و معوض به میزان -/000/576/169/1 ریال ( یک میلیارد و صد و شصت و نه میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار ریال ) ، پروانه ساختمانی شناور ( در قالب عوارض پروانه و یا تفکیک زمین ، به ارزش زمانی 5 سال و به قیمت روز این توافقنامه ، به نام مشارالیه یا وکیل قانونی یا هر شخصی که نامبرده معرفی نماید ، در هر یک از مناطق شهری تهاتر گردد.

34- نامه شماره 199709-4/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و اجرای پروژة آزادسازی محور گلبازخان ، شش دانگ پلاک های ثبتی شماره 9-11-5-6-7 فرعی از 1672 اصلی بخش سه کرمان ، به نام شهروندان محترم ، آقایان : مجید ، حمید ، عطاالله مجیدی و ورثة مرحوم حاجیه خانم حکاک زاده ، به مساحت 25/359 مترمربع عرصه با 20/961 مترمربع اعیانی و حق کسب و پیشه در خیابان قدس ، روبروی سه راه معلم ، به ارزش کارشناسی -/000/605/712/37 ریال ( سی و هفت میلیارد و هفتصد و دوازده میلیون و ششصد و پنج هزار ریال ) در مسیر اجرای طرح مزبور مهدوم و مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد مندرج در توافقنامه شماره 199708-4/12/95 ، موافقت شد که شهرداری به ازای انتقال رسمی و قطعی ، قطعه زمینی به مساحت 19/246 مترمربع از باقیماندة پلاک 1397 اصلی بخش 3 کرمان در میدان ارگ کوچة گلبازخان ، در حد شمال خیابان جدیدالاحداث گلبازخان به ارزش کارشناسی -/000/000/850/9 ریال ( نه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال ) و قطعه زمین های شماره 1 تا 5 از نقشه تفکیکی 187454/3-21/12/93 ، در خیابان نشاط ، به مساحت مجموعاً 69/318 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/690/21 ریال ( بیست و یک میلیارد و ششصد و نود میلیون ریال ) و مجموع ارزش -/000/000/540/31 ریال ( سی و یک میلیارد و پانصد و چهل میلیون ریال ) با رعایت ضوابط به مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان واگذار نماید و در قبال ما به التفاوت املاک معوض و مسیری مبلغ -/000/000/000/3 ریال ( سه میلیارد ریال ) به صورت نقد و مبلغ -/000/605/172/3 ریال ( سه میلیارد و صد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و پنج هزار ریال ) به قیمت تاریخ این توافقنامه در قالب پروانه ساختمانی به صورت شناور در محدوده قانونی شهر به نام مالک و یا هرشخصی که به شهرداری معرفی نمایند به مدت 5 سال از تاریخ توافقنامه تهاتر گردد و برای قطعه زمین واگذاری در کوچة گلبازخان ، بشرط اینکه مالکان تا شعاع 150 متری ملک ، پارکینگ موردنیاز را تأمین نمایند ، پروانه ساختمانی ، به شرح ذیل و بدون دریافت عوارض ( صرفاً پس از ارایه نقشه ساختمانی ) صادر گردد :

1- زیرزمین 19/246 مترمربع به صورت 100% مساحت سطح اشتغال انباری تجاری

2- همکف دو واحد تجاری به صورت 100%

3- اول 3 واحد اداری به صورت 100% تا ارتفاع مجاز.

35 – نامه شماره 196236-1/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 181393/2/95-9/11/95 منطقه دو شهرداری ، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ( میدکو ) ، از بابت تهاتر ، مبلغ -/550/963/079/3 ریال ( سه میلیارد و هفتاد و نه میلیون و نهصد و شصت و سه هزار و پانصد و پنجاه ریال ) به حساب منطقه مزبور واریز کرده و همین مبلغ را به حساب درآمد شهرداری نیز واریز نموده است ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات به شرکت میدکو برگشت گردد و به حساب بستانکاری جهت تهاتر منظور گردد.

36- نامه شماره 195872-30/11/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ملک مورد ادعای آقای محمدیاسین پنجعلی زاده در بلوار هوشنگ مرادی کرمانی ، قطعه 206 اراضی رضاآباد ، به مساحت 15/7 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/429 ریال ( چهارصد و بیست و نه میلیون ریال ) ، به نامبرده با رعایت ضوابط قانونی موافقت شد.

37- نامه شماره 182150-7/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و و  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/12/95 کمیسیون عمرانی ، معماری و شهرسازی و مذاکره با نمایندگان محترم شهرداری در جلسه و با توجه به این که خانم صغری پوینده مادر معزز شهید و بیمار و سالخورده
می باشند و این که ایشان قبلاً ارزش تعریض ضلع شمالی ملک موردنظر را هم به شهرداری بخشیده اند ، مقرر شد که توافق نامه شماره 64940/3-27/4/95 از طریق پرداخت مبلغ -/000/000/150 ریال ( یکصد و پنجاه میلیون ریال ) نقد به نامبرده اصلاح گردد.

38- نامه وارده شماره 2983-27/11/95 شهروند محترم ، آقای مصطفی سعیدی منش ، مطرح گردید. نظر به اینکه مالک ملک موردنظر در خیابان شهدا ، کوچة شماره 31 ، غربی 2 ، کلیة عوارض و جریمة ساختمان ( یک طبقه اضافه ) را قبلاً پرداخت کرده و ملک واجد تأییدیة مهندس ناظر می باشد ، مقرر شد که پایان کار ساختمان بدون استعلام از سازمان نظام مهندسی صادر گردد.

39- نامه وارده شماره 2942-23/11/95 شهروند محترم ، خانم زهراالسادات شجاعی نسب ، در کمیسیون عمرانی ، معماری و شهرسازی مطرح گردید و با توجه به درخواست بیش از 18 ماهة مالک ، ملک مسیری موردنظر در اولویت تملک قرار گیرد.

40- نامه شماره 156020-22/10/95 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 3035-2/12/95 شهروند محترم ، آقای محمدعلی ابوالحسنی ، مطرح گردید و مقرر شد که اقدام لازم جهت تفکیک ، بر اساس پیشنهاد شهرداری و مصوبة کمیسیون ماده 5 انجام شود.

41- نامه وارده شماره 3048-3/12/95 شهروند محترم ، خانم طاهره نور الهی راوری ، مطرح گردید. ایشان مدعی است که لچکی مجاور ملک موردنظر ایشان از طریق مزایده ، به شخص دیگری واگذار شده است. بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 8/12/95 کمیسیون حقوقی با آقای دادگر ، مدیرعامل محترم سازمان اموال و املاک آن شهرداری ، انجام یافت ، مقرر شد که با برنده مزایده مشکل موجود بررسی شود و در حد امکان حل و فصل گردد.

42- نامه وارده شماره 3054-3/12/95 شهروند محترم ، خانم فاطمه مهدی زاده ، مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و با عنایت به مفاد مندرج در نامة بنیاد شهید و اینکه مشارالیها عوارض نوسازی به مبلغ -/000/788/5 ریال ( پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار ریال ) را قبلاً پرداخت کرده است ، مقرر شد که مبلغ -/493/365/15 ریال ( پانزده میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و چهارصد و نود و سه ریال ) بدهی باقیمانده به صورت اقساط یک ساله با رعایت ضوابط اخذ شود. تصویر مدارک پیوست می باشد.

43- نامه شماره 2022908/12/95 شهرداری کرمان در شورای عمومی مطرح گردید ، نظر به اینکه شرکت های راهسازی و ساختمانی 115 ، جهاد نصر و کرمان پتک ، آمادگی خود را جهت انجام پروژه زیرسازی و آسفالت معابر به صورت تهاتر با زمین و پروانه اعلام نموده اند ، با پیشنهاد مرقوم به منظور عقد قرارداد تا سقف مبلغ -/000/000/13 هزار ریال ( سیزده میلیارد ریال ) ازطریق ترک تشریفات مناقصه و با پلوس 27% و فهرست بهای سال 1395 با شرکت های مذکور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *