مصوبات جلسه 94/11/11

1- نامه شماره 165831-28/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچه شماره 20 منشعب از بلوار شهید همتی فر به نام شهید « عیسی حیدری » موافقت گردید.

2- نامه شماره 130128-20/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری بلوار جنب مسکن مهر موعود مقابل مسجد امام صادق (ع) ، به نام شهید « مهندس پاسدار حمیدرضا سجادی » موافقت گردید.

3- نامه شماره 138739-28/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به وضعیت گذر منتهی به ملک ، با صدور پروانة 9 طبقه به اضافه پیلوت برای ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای شهرام چیت سازی ، در خیابان هزارویکشب کوچة شماره 22 ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامة مشارالیه ،  نامه شماره 138739-28/10/94 شهرداری کرمان و موقعیت ملک بر نقشه تفصیلی پیوست می باشد.

4- نامه شماره 1430/94/ص/پ-30/9/94 رئیس محترم پارک علم و فناوری استان کرمان مطرح گردید و با توجه به هدف مساعدت به تحقق تقاضای مندرج در نامه ، با کلیت پیشنهاد تأسیس پارک علمی کودکان و نوجوانان موافقت شد. ضمناً از شهرداری خواسته شد که این شورا را از جزییات اقدام مطلع نمایند. تصویری از نامة مورد اشاره ضمیمه می باشد.

5- با توجه به مراجعة مکرر ساکنان شهرک بنی هاشم ، بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 11/11/94 شورای عمومی با آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، انجام شد ، مقرر شد که تا پایان سال جاری ، آسفالت خیابان 35 متری ، ورودی شهرک مزبور انجام گیرد.

6-  بر حسب مذاکرات انجام شده مقرر شد که در جهت بهبود وضعیت احداث پلهای عابر پیاده در مکان های مختلف شهری ، ضرورت دارد که در عقد قرارداد با متقاضیان احداث این گونه پلها ، در صورتی که متقاضی از هرحیث شرایط مالی ، فنی و … چنین مسئولیتی را دارا باشد ، آنگاه شهرداری :

الف- در حالت عادی با احداث حداکثر سه پل ، آنهم در سه نقطه مختلف شهر موافقت نماید.

ب- در صورتی که پیمانکاری ساخت سه پل برقی را بر عهده گیرد ، با آن پیمانکار در خصوص احداث 5 پل مذاکره و عقد قرارداد گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.