مصوبات سال 96

مصوبات جلسه 96/5/25

1- نامه شماره 86951-24/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور ... ادامه مطلب