مصوبات جلسه 96/5/8

1-  نامه شماره 72559-2/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که قطعه زمین شماره 361 واگذار شده به شهروندان محترم ، آقایان : محمد ، اصغر ، عباس ، احمد ، مسعود ، منصور و حمید و خانم فروغ همگی جهان پیما به وکالت آقای محمدرضا جانانه در اراضی رشید فرخی ، در اثر تغییر و اصلاح گذر از 252 مترمربع به 206 مترمربع تقلیل یافته است ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 43598-18/3/96 و صورتجلسه واگذاری شماره 7755-1/3/84 ، موافقت شد که از بابت میزان کسر مساحت ، شهرداری به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان تسهیلاتی از قبیل ، پروانه ساختمان و یا پایان کار در منطقه یک شهرداری واگذار نماید.

2- نامه شماره 140635-7/12/95 شهرداری کرمان و نامه شماره 88/96-26/4/96 رئیس محترم انجمن صنفی مؤسسات و شرکت های مسافربری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 8/5/96 شورای عمومی با حضور آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، انجام یافت ، مقرر شد که از بابت عوارض فروش بلیت های شرکت های مسافربری ، صرفاً 5% از اصل فروش بلیت اخذ گردد و از دریافت وجوه دیگر امتناع شود. تصویر نامه ها پیوست می باشد.

3- نامه شماره 1154-96/ه ش ب -14/4/96 مسؤول محترم هیأت شهدای بیت الله الحرام کرمان مطرح گردید. بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/5/96 شورای عمومی ، با عنایت به بدهی شهرداری که مربوط به سال های قبل می باشد و در این مورد مصوبه هایی صادر شده است ، مقرر شد که نسبت به ادای بدهی اقدام گردد. نامة هیأت مزبور پیوست می باشد.

4- نامه شماره 75918-8/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به زحمات آقای مصطفی عرب ، سرمایه گذار دستگاه زیپ لاین و رستوران سنتی باغ گلشن و توضیح شهرداری که سرمایه گذار از تاریخ شروع قرارداد عملاً تاکنون موفق به بهره برداری از پروژه نشده است ، مقرر شد که در جهت حل مشکل و در حد امکان ، با ایشان همکاری لازم به عمل آید.

5- نامه شماره 10009615-31/4/96 سرمایه گذار سه پل عابر پیاده ، آقای بهنام صابری ، در خصوص تضرر ایشان ، به علت واگذاری تابلوهای تبلیغاتی زیاد به دیگر متقاضیان ، مطرح گردید و مقرر شد که تقاضای ایشان با نظر مساعد بررسی گردد. تصویر نامه پیوست می باشد.

6- نامه شماره 75921-8/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مشارکت شهرداری در جشنوارة کشوری « زیر سایة خورشید » ، با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/40 ریال ( چهل میلیون ریال ) از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی به کانون فرهنگی روضه العباس (ع) کرمان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

7- نامه وارده شماره 1014-3/5/96 شهروند محترم ، خانم فاطمه حیدری ، در خصوص تصادف ماشین ایشان با چند درخت و کلان بودن مبلغ با توجه به ضعف مالی نامبرده – مطرح گردید و مقرر شد که با نظر مساعد به مشکل نامبرده رسیدگی شود.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/5/96 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 8/5/96 ، مقرر شد که هر چه سریع تر ، اقدام لازم در جهت احیای فضای سبز اطراف پل ها و تقاطع های غیر همسطح ، به ویژه پل کوثر انجام گیرد.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/5/96 کمیسیون خدمات شهری و تأیید در شورای عمومی مورخ 8/5/96 ، مقرر شد که در خصوص وضعیت نامناسب روشنایی پارک و بوستان ها ، به ویژه پارک های مادر و نشاط با توجه به کثرت استفادة مردم  بررسی شود و اقدام تسریعی در حل مشکل انجام گیرد.

10- نامه شماره 58778-11/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع غرب ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، خانم مریم ایرانمنش و آقای عنایت الله سلطانی نژاد ، در شهرک خواجو ، خیابان عماد ، کوچه شماره 6 ، به مساحت 45/138 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/530/024/1 ریال ( یک میلیارد و بیست و چهار میلیون و پانصد و سی هزار ریال ) ، به نامبردگان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

11- نامه وارده شماره 939-24/4/96 شهروند محترم ، آقای محمد حاتم پوری ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و با در نظر گرفتن وضعیت خاص نامبرده ، مقرر شد که بدهی ایشان به منطقه دو شهرداری ، به صورت 20% نقد و مابقی در اقساط دو ساله  ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اخذ گردد.

12- نامه شماره 46521-22/3/96 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 559-8/3/96 شهروند محترم ، آقای محمدعلی کاربخش ، مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به توافق نامه شماره 125989/2/94-13/8/94 ، طلب ایشان با بدهی موجود تهاتر گردد.

13- نامه وارده شماره 898-19/4/96 شهروند محترم ، آقای علی رضا خباززاده رضایی ، در این خصوص که شهرداری در سال 1391 طول پخ ملک موردنظر را در کوچه 10 متری ، 5/2 متر اعلام کرده بود و اکنون در زمان ساخت آن را به 8 متر افزایش داده است ، مطرح گردید. مقرر شد که طول پخ بر اساس پروانه صادرة اولیه ، ملاک عمل قرار گیرد.

14- نامه وارده شماره 1039-4/5/96 شهروند محترم ، آقای جواد سهرابی ، مطرح گردید و مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه یک شهرداری ، به صورت -/000/258/28 ریال ( بیست و هشت میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار ریال ) نقد و مابقی به میزان -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) در اقساط یک ساله با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

15- نامه وارده شماره 880-18/4/96 شهروند محترم ، آقای مجید فدایی ، مطرح گردید و با توجه به توضیح نمایندگان محترم شهرداری در نشست مورخ 8/5/96 کمیسیون عمرانی ، معماری و شهرسازی و تأیید در شورای عمومی و با توجه به رأی دیوان عدالت اداری ، مقرر شد که توافق نامه تصحیح شود و دیگر اقدامات مطابق با ضوابط و مقررات انجام گیرد.

16- نامه شماره 72544-2/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم مطهره پورشیخ علی اندوهجردی ، در خیابان پانصد دستگاه ، کوچه استاد شهریار 4 ، به مساحت 20/1 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/640/8 ریال ( هشت میلیون و ششصد و چهل هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

17- نامه شماره 72639-2/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای یوسف حقانی فر ، در خیابان شاهزاده محمد ، به مساحت 94/1 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/340/21 ریال ( بیست و یک میلیون و سیصد و چهل هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

18- نامه شماره 27138-21/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با هزینه کرد مبلغ -/030/790/273 ریال ( دویست و هفتاد و سه میلیون و هفتصد و نود هزار و سی ریال ) که سازمان تأمین اجتماعی از حساب های شهرداری ، از بابت بیمة آقای محمد کهنوجی ، مستقیم برداشت کرده است از محل ردیف 420203-100 با عنوان دیون بلامحل ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

19- نامه شماره 71607-1/5/96 شهرداری کرمان در خصوص موافقت با خط پروژة پیشنهادی برای معبری در بلوار پزشک مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در جهت اعمال تعریض در حد جنوب معبر ، بدین علت که در شمال معبر ساخت و ساز صورت گرفته ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه پیوست می باشد.

20- نامه شماره 70640-31/4/96 شهرداری کرمان در خصوص اخذ عوارض حذف پارکینگ ملک موردنظر در خیابان فلسطین ، نبش کوچه شماره 16 مطرح گردید و با توجه به این توضیح که شهرداری در زمان صدور پروانه ، یک واحد پارکینگ در نقشه را با توجه به کد ارتفاع معبر قبول کرده و اکنون بعد از کف سازی معبر ، ارتفاع ورودی پارکینگ از حد مجاز تقلیل پیدا کرده است ، لذا با رعایت ضوابط و مقررات با پیشنهاد شهرداری موافقت شد. تصویر نامه پیوست می باشد.

21- نامه شماره 55925-4/4/96 شهرداری کرمان مطرح و مقرر گردید که با پیشنهاد کسر مبلغ -/000/000/2 هزار ریال ( دو میلیارد ریال ) از ردیف پروژه 3030102401 با عنوان جدول گذاری سطح شهر و افزایش آن به ردیف پروژه 3050102404 با عنوان تکمیل و تجهیز بوستان پارک باهنر ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. لازم است که مبلغ مزبور در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

22 نامه شماره 76631-8/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای عباس حسن پور ، راننده بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

  • 23- نامه شماره 59900-21/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد مندرج در نامه شماره 31240-27/2/96 شهرداری ، با فروش لچکی ضلع شمال ملک شهروند محترم ، آقای محمدرضا ارجمندی ، در شهرک لاله ، قطعه شماره 805 ، به مساحت 65/182 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/250/566/4 ریال ( چهار میلیارد و پانصد و شصت و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

24-  نامه شماره 73594-4/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 67750/3-25/4/96 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای غلامرضا انجم شعاع بابت عوارض صدور پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/125/103 ریال ( یکصد و سه میلیون و صد و بیست و پنج هزار ریال ) به حساب شهرداری اضافه واریز نموده است ، لذا موافقت شد که مبلغ اضافه با رعایت ضوابط مربوط به ایشان برگشت گردد.

25- نامه شماره 245/3/67-26/4/96 دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر کرمان مطرح و مقرر گردید که با توجه به سابقة پرداخت وجهی که به حساب شهرداری واریز شده است ، مبلغ وجه مورد درخواست ، به میزان -/000/200/172 ریال ( یکصد و هفتاد و دو میلیون و دویست هزار ریال ) از محل ماده 16 ، با رعایت ضوابط مربوط به آن ستاد محترم پرداخت گردد. تصویر نامة ستاد پیوست می باشد

26- نامه شماره 70720-31/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک شهروند محترم ، خانم مریم گله داری ، از پلاک ثبتی شماره 1827 فرعی از 10 اصلی بخش 4 کرمان ، در انتهای خیابان کمیل ، کوچه شماره 27 ، به مساحت 30/229 مترمربع عرصه ، به ارزش کارشناسی -/000/650/407/2 ریال ( دو میلیارد و چهارصد و هفت میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال ) ، در مسیر طرح مستهلک گردیده است ، لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 55605-4/4/96 ، موافقت شد که در صورت انتقال رسمی سند مسیری به شهرداری کرمان و آزادسازی و واگذاری میزان مسیری ، شهرداری قطعه زمین شماره 3 از نقشه تفکیکی شماره 60521/2/95-20/4/95 را در خیابان شهید نامجو ( اقبال ) ، کوچه شماره 9 ، به مساحت 13/201 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/623/3 ریال ( سه میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون و چهارصد هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده واگذار نماید و خانم مریم گله داری ،
ما به التفاوت ارزش میزان مسیری و قطعه زمین معوض ، به مبلغ
-/000/750/215/1 ریال
( یک میلیارد و دویست و پانزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال )
را ، طی سه فقره
چک ، در وجه شهرداری کرمان پرداخت نماید
.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *