آگوست 28, 2018

مصوبات جلسه 97/5/28

1-  نامه شماره 96688-28/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و آقای مهندس سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی ، رئیس محترم کمیسیون گردشگری ... ادامه مطلب