مصوبات جلسه 93/4/15

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 14/4/93 کمسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 822-11/4/93 شهروند محترم ، آقای ناصر فرامرزپور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بررسی شود و در صورتی که عرض پارکینگ ملک موردنظر دارای پروانه ساختمان شماره 89004542-31/4/89 از آکس ستون ها 5 متر باشد ، ( از بر دو ستون 70/4 متر ) ، پارکینگ موجود پذیرفته شود.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 14/4/93 کمسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 839-14/4/93 شهروند محترم ، خانم مریم ترابی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی ، در صورتی که کوچة بن بست موردنظر پس از تعریض ، از حداقل عرض سواره رو برخوردار
گردد ، پارکینگ ملک ، در محوطه پذیرفته شود.

3- نامه شماره 4876-2/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 14/4/93 کمسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که بررسی شود و چنانچه شهرداری در مهلت قانونی 18 ماهه قادر به تفکیک ملک نمی باشد ، بر اساس ماده واحد عمل نماید.

4- نامه شماره 47677-9/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 14/4/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای علی کماندار ، از پرسنل شرکتی شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

5- نامه شماره 39698-9/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 14/4/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر شد : مبلغ بستانکاری شهروند محترم ، آقای عبدالحمید شریف ، به میزان -/613/391/23 ریال که در توافقنامة منعقد ذکر گردیده است به صورت نقد به ایشان پرداخت گردد.

6- نامه شماره 47729-9/4/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به نیاز شهرداری مرکز ، در نشست مورخ 14/4/93 کمیسیون برنامه و بودجه با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد.

«  اصلاحیه بودجه شهرداری مرکز »

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

3070102103

عمرانی

تکمیل و تجهیز ساختمان شهرداری منطقه 4

-/000/000/3

-/000/000/1

 

-/000/000/2

3070102101

عمرانی

طراحی و احداث ، تکمیل و تجهیز ساختمان شهرداری مرکز

-/000/000/4

-/000/000/1

 

-/000/000/3

3091002101

عمرانی

دیون عمرانی پروژه های عمرانی

-/000/380/47

-/000/000/5

 

-/000/380/42

3070102102

عمرانی

احداث ، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری اداره درآمد و کمیسیون ها

-/000/000/5

 

-/000/000/7

-/000/000/12

جمع

-/000/380/54

-/000/000/7

-/000/000/7

-/000/380/47

 

7- نامه شماره 49282-11/4/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر
کرمان ، شش دانگ ملک ثبتی شهروندان محترم ، آقای علیرضا خیاط پیشه و ورثه مرحوم موسی بیگ مرادی ، به شماره 1874 اصلی ، در خیابان پروین اعتصامی شرقی ، به مساحت 46/284 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/576/437/4 ریال ، در مسیر اجرای طرح قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 47654-9/4/93 موافقت شد که به ازای تحویل و انتقال قطعی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، بهای چهار دانگ از ملک متعلق به آقای علیرضا خیاط پیشه به میزان -/000/384/958/2 ریال ، مبلغ -/000/000/500/1 ریال آن به صورت پروانه ساختمانی شناور و باقی مانده به میزان -/000/384/458/1 ریال به صورت نقد به نامبرده پرداخت گردد و بهای دو دانگ از ملک به مبلغ -/000/192/479/1 ریال ، متعلق به ورثه موسی
بیگ مرادی ، به صورت نقد به مشارالیهم پرداخت گردد.

8- نامه شماره 48211-10/4/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به تقاضای آن شهرداری
حجت الاسلام ربانی زاده ، عضو محترم این شورا ، به سمت نماینده در کمیسیون ماده صد شهرداری ها
معرفی شدند.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 14/4/93 کمسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 819-11/4/93 شهروند محترم ، آقای رسول قاسمی نژاد ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بدهی نامبرده به شهرداری منطقه یک ، به صورت 50% نقد و باقی مانده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تقسیط گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *